Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
Ф.М.Рудич. Чи багато влади потрібно владі?. Ф.М.Рудич. Чи багато влади потрібно владі?.
Ф.М.Рудич. Много ли власти нужно власти? – Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2009 – 302 с. ISBN 978-966-00-0852-X.

Монографія підготовлена на основі результатів наукових досліджень, попередніх публікацій автора. У книзі розкриваються теоретичні проблеми політичної системи суспільства, тенденції становлення і реформування політичної системи сучасної України. На основі порівняльного аналізу, виявлення загальних рис і відмінностей показана трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи. У заключному розділі викладається одна з актуальних тем сучасності – геополітика як наука: теоретичний і прикладний контекст, місце і роль України в геополітичному світі.

Для професійних політиків, політологів, істориків, філософів, правознавців, викладачів і студентів вищих учбових закладів, усіх, хто цікавиться політичним життям країни.

  Детальніше >>>
Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія. Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія.
Головченко В.І. Солдатенко В.Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 448 с. ISBN 978-966-611-690-4.

У монографії на основі новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної історіографії, з широким використанням різноманітних джерел зроблено спробу комплексного аналізу українського питання як одного з найгостріших і, водночас, найзаплутаніших феноменів доби підготовки і здійснення Першої світової війни. Об’єктивно опинившись в епіцентрі глобального воєнного протистояння і катаклізму, Україна стала одним із головних об’єктів реалізації далекосяжних планів ворогуючих коаліцій, ключовим центром визрівання масштабних суспільних потрясінь, у ході яких визвольний рух переріс в українську національно-демократичну революцію, прискоривши процес відродження нації в різних сферах життя.

Для фахівців, студентства, усіх, хто цікавиться історією України.

  Детальніше >>>
Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У-4-х т.: Т.ІІ. Рік 1918. Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У-4-х т.: Т.ІІ. Рік 1918.
Солдатенко В.Ф. Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки. У-4-х т.: Т.ІІ. Рік 1918. – К., Світогляд, 2009, - 411 с. ISBN 978-966-8837-18-5 ISBN 978-966-8837-19-3.

«Рік 1918» є другою книжкою видання «Україна в революційну добу». В ній у хронологічній послідовності прослідковуються основні події, які наповнювали суспільно-політичне життя країни на одному з надзвичайно суперечливих етапів історичного поступу. Аналізуються й оцінюються державотворчі зусилля, які втілились у досвіді УНР доби Центральної Ради і доби Директорії, у запровадженні Гетьманату, створенні ЗУНР й паралельному функціонуванні УСРР. Викладено міркування і спостереження щодо історіографічного відтворення цілісної картини того, що сталося з Україною в рік калейдоскопічних змін і справді тектонічних суспільних зрушень.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією України.

  Детальніше >>>
Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація.
Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. – К., 2009. – 496 с. ISBN 978-966-02-5385-8.

У монографії аналізуються чинники формування України як суб’єкта міжнародних відносин, її політичної конкурентоспроможності, характер взаємодії з основними зовнішньополітичними партнерами.

Розраховано на дослідників проблем зовнішньої політики України.

  Детальніше >>>
Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 448 с. ISBN 978-966-02-5312-4.

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України.

  Детальніше >>>
І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.” І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.”
І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.” – К., Дельта. – 2009. – 320 с. ISBN 978-966-8787-31-6.

У монографії здійснено наукове узагальнення вузлових аспектів і принципів системно-функціонального аналізу державної етнонаціональної політики сучасної української держави у її комплексному взаємозв’язку з регіональними особливостями вітчизняних етнополітичних процесів. Розкрито авторське бачення сучасної концепції регіоналізму, її роль та місця у дослідженні міжетнічних стосунків. Особлива увага приділена розгляду феномену «нового регіоналізму», який в умовах України – держави з надмірною політизацією регіональних чинників, несе у собі цілком реальні загрози і виклики її національній безпеці. Обґрунтовано актуальні завдання та рекомендовано систему заходів з усього комплексу порушених у монографії проблем.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів та широкий загал, зацікавлений процесами формування української політичної нації.

  Детальніше >>>
Історична і політична наука та суспільна практика в Україні Історична і політична наука та суспільна практика в Україні
Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досл. ім. І.Ф.Кураса. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.: іл.. ISBN 978-966-611-701-7.

Матеріали книги розкривають життєвий і творчий шлях талановитого вченого, історика, політолога, досвідченого організатора науки, першого директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, віце-президента НАН України І.Ф.Кураса. Відображено його громадську і суспільно-політичну діяльність, зокрема у вищих державних установах – Кабінеті Міністрів і Верховній Раді України.

Значну частину збірника складають статті фахівців гуманітарної сфери знання, що продовжують дослідження проблем, яким надавав великого значення плідний ініціативний науковець І.Ф.Курас.

Вміщені до книги спогади колег, учнів, друзів, які близько знали, багато спілкувалися з І.Ф.Курасом, допомагають краще осягнути непересічні людські якості яскравої, обдарованої особистості.

  Детальніше >>>
Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій.
Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В.Ф.Солдатенко (кер.) та ін.; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 536 с. ISBN 978-966-611-672-0.

У пропонованому дослідженні зроблено спробу комплексно проаналізувати суспільно-трансформаційні процеси в Україні, починаючи з другої половини XIX ст. до сьогодення. Передусім з’ясовується, як розшматована на початку XX століття між двома наймогутнішими материковими імперіями – Російською та Австро-Угорською, знемагаючи під чужоземним гнобленням, Україна наприкінці цього ж століття, пройшовши через величезні випробування, подолавши значні перешкоди і труднощі, приступила до розбудови власної держави, в якій об’єдналася практично вся нація.

Пройдений шлях виявився непрямим і непростим. Кожен історичний етап мав не лише свої особливості і характеризувався відмінними ознаками, він відрізнявся й рівнем, якістю суспільного поступу. Цей поступ аналізується через призму суспільно-політичних трансформацій у загальноприйнятих хронологічних межах: на початку XX ст. до 1917 р.; у 1917 – 1920 рр.; з 1920 до 1991 р.; з моменту унезалежнення до наших днів.

Для фахівців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим і сучасним України.

  Детальніше >>>
Шайгородський Ю. Ж. "Політика: взаємодія реальності і міфу" Шайгородський Ю. Ж. "Політика: взаємодія реальності і міфу"
Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу : [монографія] / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. — К. : Знання України, 2009. — 400с ISBN 978-966-316-258-4.

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти політики крізь призму взаємодії наукових і міфологічних її складових. Розкривається сутність політичного міфу, його роль у формуванні політичної свідомості і політичного буття. Аналізуються особливості сучасного розвитку України в контексті взаємовпливу реальної політики і міфу. Висвітлюються процеси конструювання політичних міфів. Увага акцентується на тому, що система символів, яка становить основу міфотворчості, має бути використана для здійснення позитивних суспільних змін.

Видання розраховане, в першу чергу, на науковців, які досліджують проблеми розвитку політичних процесів. Водночас книга може стати в нагоді аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться політикою, прагне оцінити актуальні події у цій сфері та спрогнозувати їх розвиток.

  Детальніше >>>
Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..). Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..).
Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..). – Полтава: «Довкілля-К», 2009. – 336 с. ISBN 966-8791-18-5.

На основі вивчення історичних, політичних, соціокультурних чинників проаналізовано особливості українсько-російсько-польського етнополітичного середовища, в якому відбувався розвиток єврейської громади в період з кінця 50-х років XIX ст.. до 1903 р. Увагу зосереджено на політиці самодержавства щодо євреїв, україно-єврейському як протистоянні, так і елементах співпраці. Охарактеризовано специфіку складових ресурсу (демографічного, економічного, інформаційного та ін..) єврейської нації, висвітлено причини конфліктності міжетнічних відносин на підросійській українській території. Окрему увагу приділено питанням політичного розвитку єврейства на «перед національному» етапі та в період політизації: аналізуються націоналізуючі чинники, процес зміни та сутність політичних стратегій, інтелектуальна складова процесу становлення єврейства як суб’єкта політичного процесу.

Для наукових працівників, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться проблемами розвитку єврейської нації.

  Детальніше >>>
< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти