Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.” І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.”
І.Т.Зварич “Етнополітика в Україні: регіональний контекст.” – К., Дельта. – 2009. – 320 с. ISBN 978-966-8787-31-6.

У монографії здійснено наукове узагальнення вузлових аспектів і принципів системно-функціонального аналізу державної етнонаціональної політики сучасної української держави у її комплексному взаємозв’язку з регіональними особливостями вітчизняних етнополітичних процесів. Розкрито авторське бачення сучасної концепції регіоналізму, її роль та місця у дослідженні міжетнічних стосунків. Особлива увага приділена розгляду феномену «нового регіоналізму», який в умовах України – держави з надмірною політизацією регіональних чинників, несе у собі цілком реальні загрози і виклики її національній безпеці. Обґрунтовано актуальні завдання та рекомендовано систему заходів з усього комплексу порушених у монографії проблем.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів та широкий загал, зацікавлений процесами формування української політичної нації.

  Детальніше >>>
Історична і політична наука та суспільна практика в Україні Історична і політична наука та суспільна практика в Україні
Історична і політична наука та суспільна практика в Україні / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досл. ім. І.Ф.Кураса. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.: іл.. ISBN 978-966-611-701-7.

Матеріали книги розкривають життєвий і творчий шлях талановитого вченого, історика, політолога, досвідченого організатора науки, першого директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, віце-президента НАН України І.Ф.Кураса. Відображено його громадську і суспільно-політичну діяльність, зокрема у вищих державних установах – Кабінеті Міністрів і Верховній Раді України.

Значну частину збірника складають статті фахівців гуманітарної сфери знання, що продовжують дослідження проблем, яким надавав великого значення плідний ініціативний науковець І.Ф.Курас.

Вміщені до книги спогади колег, учнів, друзів, які близько знали, багато спілкувалися з І.Ф.Курасом, допомагають краще осягнути непересічні людські якості яскравої, обдарованої особистості.

  Детальніше >>>
Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій. Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій.
Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В.Ф.Солдатенко (кер.) та ін.; НАН України; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – К.: Парламентське вид-во, 2009. – 536 с. ISBN 978-966-611-672-0.

У пропонованому дослідженні зроблено спробу комплексно проаналізувати суспільно-трансформаційні процеси в Україні, починаючи з другої половини XIX ст. до сьогодення. Передусім з’ясовується, як розшматована на початку XX століття між двома наймогутнішими материковими імперіями – Російською та Австро-Угорською, знемагаючи під чужоземним гнобленням, Україна наприкінці цього ж століття, пройшовши через величезні випробування, подолавши значні перешкоди і труднощі, приступила до розбудови власної держави, в якій об’єдналася практично вся нація.

Пройдений шлях виявився непрямим і непростим. Кожен історичний етап мав не лише свої особливості і характеризувався відмінними ознаками, він відрізнявся й рівнем, якістю суспільного поступу. Цей поступ аналізується через призму суспільно-політичних трансформацій у загальноприйнятих хронологічних межах: на початку XX ст. до 1917 р.; у 1917 – 1920 рр.; з 1920 до 1991 р.; з моменту унезалежнення до наших днів.

Для фахівців, студентів, усіх, хто цікавиться минулим і сучасним України.

  Детальніше >>>
Шайгородський Ю. Ж. "Політика: взаємодія реальності і міфу" Шайгородський Ю. Ж. "Політика: взаємодія реальності і міфу"
Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу : [монографія] / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. — К. : Знання України, 2009. — 400с ISBN 978-966-316-258-4.

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти політики крізь призму взаємодії наукових і міфологічних її складових. Розкривається сутність політичного міфу, його роль у формуванні політичної свідомості і політичного буття. Аналізуються особливості сучасного розвитку України в контексті взаємовпливу реальної політики і міфу. Висвітлюються процеси конструювання політичних міфів. Увага акцентується на тому, що система символів, яка становить основу міфотворчості, має бути використана для здійснення позитивних суспільних змін.

Видання розраховане, в першу чергу, на науковців, які досліджують проблеми розвитку політичних процесів. Водночас книга може стати в нагоді аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться політикою, прагне оцінити актуальні події у цій сфері та спрогнозувати їх розвиток.

  Детальніше >>>
Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..). Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..).
Кальян С.Є. Єврейська спільнота у політичному процесі на теренах підросійської України (середина XIX – початок XX ст..). – Полтава: «Довкілля-К», 2009. – 336 с. ISBN 966-8791-18-5.

На основі вивчення історичних, політичних, соціокультурних чинників проаналізовано особливості українсько-російсько-польського етнополітичного середовища, в якому відбувався розвиток єврейської громади в період з кінця 50-х років XIX ст.. до 1903 р. Увагу зосереджено на політиці самодержавства щодо євреїв, україно-єврейському як протистоянні, так і елементах співпраці. Охарактеризовано специфіку складових ресурсу (демографічного, економічного, інформаційного та ін..) єврейської нації, висвітлено причини конфліктності міжетнічних відносин на підросійській українській території. Окрему увагу приділено питанням політичного розвитку єврейства на «перед національному» етапі та в період політизації: аналізуються націоналізуючі чинники, процес зміни та сутність політичних стратегій, інтелектуальна складова процесу становлення єврейства як суб’єкта політичного процесу.

Для наукових працівників, викладачів, студентів і всіх тих, хто цікавиться проблемами розвитку єврейської нації.

  Детальніше >>>
Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія. Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія.
Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 360 с. ISBN 978-966-8210-73-0.

У книзі висвітлюються теоретико-методологічні засади вивчення політико-естетичних феноменів, взаємозв’язок політичного буття та свідомості, вплив міфічного й історичного світоглядів на сприйняття політики, можливість застосування естетичних категорій у процесі аналізу естетичних проявів політики й історичне втілення останніх. Показано, що естетичне сприйняття передусім позначається на становленні владної свідомості. Політико-естетичні феномени сприймаються суб’єктом завдяки механізму принадження, що постає як процес некритичного засвоєння естетичних образів як належних цінностей – мисленнєвих і поведінкових взірців. В історії політико-естетична феноменологія постає у вигляді міфів, телеологічних уявлень, тоталітарних і демократичних ритуалів.

Розрахована на політологів і філософів, а також усіх, хто цікавиться питаннями політичної теорії, історії, культури й зокрема, політичного мистецтва.

  Детальніше >>>
Андрєєва О.М. "Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією." Андрєєва О.М. "Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією."
Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією.- К.: Парламентське вид-во, 2009. – 360 с. ISBN 978-966-611-681-2.

У монографії розглядаються питання методології системи національної безпеки України. Описано шляхи формування української національної ідентичності з точки зору взаємовідносин з Росією.

Видання розраховане на політиків, науковців, студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей.

  Детальніше >>>
Гошуляк І. «Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)» Гошуляк І. «Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)»
Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 467 с. ISBN 978-966-02-5034-5.

У монографії здійснено комплексне дослідження проблеми соборності українських земель від зародження до Акту Злуки 22 січня 1919 року.

На основі архівних матеріалів, тогочасних газетних публікацій, широкого кола історіографічних джерел у ній проаналізована діяльність політичних партій, громадських організацій, органів державної влади, всіх українських патріотів, спрямована на консолідацію та об’єднання українських земель у єдиній державі в періоди Центральної Ради, Гетьманату і Директорії. Зокрема, детально простежується поборницький процес, пов'язаний з об’єднанням двох українських республік – УНР і ЗУНР в соборну Українську Народну Республіку.

Книга розрахована на студентів, викладачів, наукових працівників, усіх, хто цікавиться проблемою соборності України в цілому та досвідом боротьби за її реалізацію у вікопомну добу Української Революції 1917-1920 рр.

  Детальніше >>>
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 458 с. ISBN 978-966-02-5031-4 (заг.) 978-966-02-5033-8 (Т.II).

У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

  Детальніше >>>
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 490 с. ISBN 978-966-02-5031-4 (заг.) 978-966-02-5032-1 (Т1).

У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

  Детальніше >>>
< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти