Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія. Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія.
Бушанський В.В. Естетика політичної влади: Монографія. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2009. – 360 с. ISBN 978-966-8210-73-0.

У книзі висвітлюються теоретико-методологічні засади вивчення політико-естетичних феноменів, взаємозв’язок політичного буття та свідомості, вплив міфічного й історичного світоглядів на сприйняття політики, можливість застосування естетичних категорій у процесі аналізу естетичних проявів політики й історичне втілення останніх. Показано, що естетичне сприйняття передусім позначається на становленні владної свідомості. Політико-естетичні феномени сприймаються суб’єктом завдяки механізму принадження, що постає як процес некритичного засвоєння естетичних образів як належних цінностей – мисленнєвих і поведінкових взірців. В історії політико-естетична феноменологія постає у вигляді міфів, телеологічних уявлень, тоталітарних і демократичних ритуалів.

Розрахована на політологів і філософів, а також усіх, хто цікавиться питаннями політичної теорії, історії, культури й зокрема, політичного мистецтва.

  Детальніше >>>
Андрєєва О.М. "Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією." Андрєєва О.М. "Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією."
Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією.- К.: Парламентське вид-во, 2009. – 360 с. ISBN 978-966-611-681-2.

У монографії розглядаються питання методології системи національної безпеки України. Описано шляхи формування української національної ідентичності з точки зору взаємовідносин з Росією.

Видання розраховане на політиків, науковців, студентів та аспірантів гуманітарних спеціальностей.

  Детальніше >>>
Гошуляк І. «Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)» Гошуляк І. «Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки)»
Гошуляк І. Тернистий шлях до соборності (від ідеї до Акту Злуки). – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 467 с. ISBN 978-966-02-5034-5.

У монографії здійснено комплексне дослідження проблеми соборності українських земель від зародження до Акту Злуки 22 січня 1919 року.

На основі архівних матеріалів, тогочасних газетних публікацій, широкого кола історіографічних джерел у ній проаналізована діяльність політичних партій, громадських організацій, органів державної влади, всіх українських патріотів, спрямована на консолідацію та об’єднання українських земель у єдиній державі в періоди Центральної Ради, Гетьманату і Директорії. Зокрема, детально простежується поборницький процес, пов'язаний з об’єднанням двох українських республік – УНР і ЗУНР в соборну Українську Народну Республіку.

Книга розрахована на студентів, викладачів, наукових працівників, усіх, хто цікавиться проблемою соборності України в цілому та досвідом боротьби за її реалізацію у вікопомну добу Української Революції 1917-1920 рр.

  Детальніше >>>
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 458 с. ISBN 978-966-02-5031-4 (заг.) 978-966-02-5033-8 (Т.II).

У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

  Детальніше >>>
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 490 с. ISBN 978-966-02-5031-4 (заг.) 978-966-02-5032-1 (Т1).

У роботі здійснено історико-політичні та соціально-філософські дослідження нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма та В.Ющенко. Здійснено ґрунтовний аналіз політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 20 років.

  Детальніше >>>
Полтавець С.В. "Українська політична думка середини XVII століття" Полтавець С.В. "Українська політична думка середини XVII століття"
Полтавець С.В. Українська політична думка середини XVII століття / за редакцією В.В. Кривошеї / - К., Світогляд, 2009, - 170 с + ілюстрації 4 с ISBN 978-966-8837-14-2.

Пропонована книга є спробою комплексного дослідження особливостей вітчизняної політичної думки середини XVII століття. Розглядається внутрішні та зовнішньо - політичні фактори формування ідеології українського козацтва.

Розрахована на студентів, аспірантів, науковців, усіх хто цікавиться українською політичною історією.

 

  Детальніше >>>
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні.
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. Посібник / Ф.М. Рудич, Р.В, Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін.. – К.: Либідь, 2008. – 440 с ISBN 978-966-06-0460-2.

На основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, розгляду реальних політичних процесів досліджено актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Застосування методу порівняльного аналізу сприяло висвітленню діалектичної взаємозалежності інституцій соціально-правової держави та інститутів громадського суспільства, показу загального й особливого у його розвитку в країнах СНД і Балтії, Центральної та Східної Європи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше >>>
Наука. Влада. Політика Наука. Влада. Політика
Наука. Влада. Політика / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України; редкол.: М.І.Михальченко (голова) та ін. – К.: Знання України, 2008. – 240 с. ISBN 978-966-02-4605-8.

Збірник наукових праць, підготовлений за результатами виконання теми «Теоретичні проблеми наукового забезпечення суспільних перетворень: політологічний аспект». У ньому міститься праці з актуальних проблем теоретичного забезпечення системних реформ в Україні, політичної модернізації країни, трансформації окремих галузей суспільствознавства, зокрема освіти.

  Детальніше >>>
Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”. Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”.
Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 536 с. ISBN 978-966-521-503-5.

«Нариси історії державної служби в Україні» є першою в українській історіографії спробою узагальнити в цілісному дослідженні численні праці, присвячені державотворчому процесу, політико-адміністративному устрою, організації державної служби та діяльності державних службовців. Авторський колектив починає дослідження з аналізу державної організації давньоруського суспільства і завершує характеристикою побудови й розвитку державної служби у незалежній Україні. В книзі наведено форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях. Текст «Нарисів» підготовлений у рамках наукового проекту, що реалізується на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом Державного бюджету України. Кінцевою метою науково-дослідної роботи є монографія і збірник документів під об'єднаною назвою «Історія державної служби в Україні».

  Детальніше >>>
Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності.
Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О.Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред.. В.М. Литвин. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с. ISBN 978-966-521-487-8.

У комплексному дослідженні, виконаному істориками, політологами, економістами, правознавцями і соціологами, уперше у вітчизняній історіографії зроблена спроба проаналізувати тисячолітню історія українського народу за допомогою політологічного інструментарію. Аналіз взаємовідносин між державою та суспільством виявився потрібним для того, щоб визначити основні закономірності функціонування політичних систем і дати об’єктивну оцінку сучасній ситуації з метою її вдосконалення.

Книга розрахована як на широкий загал, так і на фахівців у галузі політичної науки та державотворчого процесу.

  Детальніше >>>
< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти