Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
Полтавець С.В. "Українська політична думка середини XVII століття" Полтавець С.В. "Українська політична думка середини XVII століття"
Полтавець С.В. Українська політична думка середини XVII століття / за редакцією В.В. Кривошеї / - К., Світогляд, 2009, - 170 с + ілюстрації 4 с ISBN 978-966-8837-14-2.

Пропонована книга є спробою комплексного дослідження особливостей вітчизняної політичної думки середини XVII століття. Розглядається внутрішні та зовнішньо - політичні фактори формування ідеології українського козацтва.

Розрахована на студентів, аспірантів, науковців, усіх хто цікавиться українською політичною історією.

 

  Детальніше >>>
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні.
Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. Посібник / Ф.М. Рудич, Р.В, Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін.. – К.: Либідь, 2008. – 440 с ISBN 978-966-06-0460-2.

На основі широкого масиву історичних і сучасних наукових джерел, розгляду реальних політичних процесів досліджено актуальні проблеми становлення політичної системи та інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні. Застосування методу порівняльного аналізу сприяло висвітленню діалектичної взаємозалежності інституцій соціально-правової держави та інститутів громадського суспільства, показу загального й особливого у його розвитку в країнах СНД і Балтії, Центральної та Східної Європи.

Для студентів вищих навчальних закладів.

  Детальніше >>>
Наука. Влада. Політика Наука. Влада. Політика
Наука. Влада. Політика / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф.Кураса НАН України; редкол.: М.І.Михальченко (голова) та ін. – К.: Знання України, 2008. – 240 с. ISBN 978-966-02-4605-8.

Збірник наукових праць, підготовлений за результатами виконання теми «Теоретичні проблеми наукового забезпечення суспільних перетворень: політологічний аспект». У ньому міститься праці з актуальних проблем теоретичного забезпечення системних реформ в Україні, політичної модернізації країни, трансформації окремих галузей суспільствознавства, зокрема освіти.

  Детальніше >>>
Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”. Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”.
Аркуша О.Г., Бородін Є.І., Віднянський С.В., Гай-Нижник П.П., Солдатенко В.Ф. та інші. “Нариси історії державної служби в Україні”. - К.: Ніка-Центр, 2008. - 536 с. ISBN 978-966-521-503-5.

«Нариси історії державної служби в Україні» є першою в українській історіографії спробою узагальнити в цілісному дослідженні численні праці, присвячені державотворчому процесу, політико-адміністративному устрою, організації державної служби та діяльності державних службовців. Авторський колектив починає дослідження з аналізу державної організації давньоруського суспільства і завершує характеристикою побудови й розвитку державної служби у незалежній Україні. В книзі наведено форми і типи (національний, імперський, окупаційний) управлінської діяльності на українських землях. Текст «Нарисів» підготовлений у рамках наукового проекту, що реалізується на замовлення Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу коштом Державного бюджету України. Кінцевою метою науково-дослідної роботи є монографія і збірник документів під об'єднаною назвою «Історія державної служби в Україні».

  Детальніше >>>
Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності.
Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О.Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред.. В.М. Литвин. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с. ISBN 978-966-521-487-8.

У комплексному дослідженні, виконаному істориками, політологами, економістами, правознавцями і соціологами, уперше у вітчизняній історіографії зроблена спроба проаналізувати тисячолітню історія українського народу за допомогою політологічного інструментарію. Аналіз взаємовідносин між державою та суспільством виявився потрібним для того, щоб визначити основні закономірності функціонування політичних систем і дати об’єктивну оцінку сучасній ситуації з метою її вдосконалення.

Книга розрахована як на широкий загал, так і на фахівців у галузі політичної науки та державотворчого процесу.

  Детальніше >>>
Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали.
Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 928с. + 16с. іл.. ISBN 978-966-611-659-1.

У збірнику документів розкриваються державні, суспільно-політичні та військові аспекти діяльності української еміграції переважно на європейських теренах, відтворюються відносини між окремими її угрупуваннями та особами, мовою документів подаються характеристики чільних діячів українського політичного істеблішменту, їхнє прагнення використати тогочасні міжнародні обставини для відродження української самостійної держави.

Збірник складений із документів і матеріалів із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України – Колекції документів «Українського музею в Празі», фондів ЦК Компартії України та Компартії Західної України. Переважна більшість документів публікується вперше. У збірнику використані фотодокументи Центрального державного кінофотофоноархіву України ім.. Г.С.Пшеничного.

Розраховано на науковців, викладачів, представників сучасного політикуму, студентів, усіх, хто цікавиться політичною історією України та інших європейських країн XX сторіччя.

  Детальніше >>>
Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу:Іст. есе-хроніки". Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу:Іст. есе-хроніки".
Солдатенко В.Ф. “Україна в революційну добу: Іст. есе-хроніки: У 4-х т.: Т.1: Рік 1917. – Х.”: Прапор, 2008. – 560 с. ISBN 978-966-8690-96-9.

У виданні в хронологічній послідовності відтворюється розвиток історичних подій в Україні на переломному рубежі – у добу революцій 1917 – 1920 р.р.

Перша книга присвячена 1917 року, протягом якого відбувалися Лютнева і Жовтнева революції, розпочалася й набрала значних масштабів Українська національно-демократична революція. Розкривається взаємозв’язок, взаємовплив соціальних і національно-визвольних процесів, що останнім часом досліджуються здебільшого як самостійні, окремі об’єкти, порушуючи цілісність уяви про реальний досвід у усій його багатогранності й багатомірності.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією України.

  Детальніше >>>
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом.
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 398с. ISBN 978-966-02-4849-6.

Колективна монографія містить у собі результати соціологічного моніторингу мовної ситуації в Україні та проведеного на його основі аналізу особливостей прояву мовного чинника у процесах суспільної трансформації. В роботі розкрито історичні передумови, внутрішні та зовнішні чинники виникнення мовної проблеми в Україні, розглянуто правові та політичні механізми її вирішення, проаналізовано можливості досягнення консенсусної моделі функціонування найбільш поширених мов.

 

  Детальніше >>>
Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти. Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти.
Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / За заг. ред. Ф.М.Рудича – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 352с. ISBN 978-966-611-661-4.

Вийшла друком колективна монографія "Політика в особах. Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти ".

  "> Детальніше >>>
Нагорна Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст." Нагорна Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст."
Нагорна Л.П. Регіональна ідентичність: український контекст. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2008. - 405 с. ISBN 978-966-02-5022-2.

Вийшла друком монографія Нагорної Л.П. "Регіональна ідентичність: український контекст."

  "> Детальніше >>>
< 11 · 12 · 13 · 14 · 15 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти