Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 16 · 17 · 18 · 19  
Шаповал Ю.І. Доля як історія Шаповал Ю.І. Доля як історія
Шаповал Ю.И. Доля як історія. – К.: Ґенеза, 2006. – 448 с.: іл. – Парал. тит. арк., анот. англ. ISBN .
Зібрані у книжці праці написані переважно у жанрі історико-наукової публіцистики. Більшість статей присвячено долям конкретних осіб у контексті подій XX століття. У цих текстах автор уникає споку­си писати про все потроху, зосереджуючись натомість лише на тих те­мах, на тих історичних періодах, які він добре знає, які резонують із подіями сучасності і є предметом гострих дискусій. Парадокси став­лення до начебто «канонізованих» діячів минулого, повернення «реп­ресованих» імен, голодомор початку 1930-х років, непроста амальга­ма польсько-українських взаємин часів Другої світової війни, ук­раїнські «акценти» цієї інфернальної події, історичні впливи і зна­чення дій представників сучасного українського політикуму - цих та багатьох інших складних проблем торкається автор, не нав'язуючи чи­тачеві власної думки, а радше запрошуючи до дискусії.   Детальніше >>>
Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна
Григорій Дашутін. Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна. – К.: Академ-Прес, 2006. – 304 с. ISBN 966-95941-3-8.

У монографії аналізується процес створення і реалізації політичних ідеалів про­тягом історії людства. Особливу увагу приділено історико-політологічному аналі­зу європейських зразків ідеалів. У цьому контексті розглядаються політичні ідеа­ли Київської Русі, Росії та України. Здійснюється розгляд політичних ідеалів у ідеологічному та політичному ракурсах. Важливе місце посідає аналіз марксистських політичних ідеалів у різ­них версіях, а також різних моделей ідеалу пострадянської доби. Концептуально досліджується проблема розробки і здійснення політичного ідеалу в сучасній Україні.

  Детальніше >>>
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1.
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 1. – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 496 с. ISBN 966-7769-54-2.
У збірці вміщені етапі, присвячені недостатньо вивченій проблемі – ролі елітних прошарків суспільства в різний час та в різних народів, що населяли землі сучасної України та суміжні території. В першу чергу це відноситься до місця ук­раїнської еліти у формуванні нових суспільних взаємовідносин на початку ІІІ ти­сячоліття. Для істориків, політологів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.   Детальніше >>>
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2. Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2.
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй / Збірник. Т. 2. – К.: ТОВ УВПК "ЕксОб", 2006. – 584 с. ISBN 966-7769-54-2.
У збірці вміщені етапі, присвячені недостатньо вивченій проблемі – ролі елітних прошарків суспільства в різний час та в різних народів, що населяли землі сучасної України та суміжні території. В першу чергу це відноситься до місця української еліти у формуванні нових суспільних взаємовідносин на початку ІІІ тисячоліття. Для істориків, політологів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.   Детальніше >>>
Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики.
Нагорна Л.П. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики. – К.: Світогляд, 2005. – 315 с. ISBN 966-8837-00-2.

У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань суміжних галузей наукового знання – етнополітології, лінгвокульторології, соціолінгвістики тощо.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів, усіх, хто цікавиться проблемами політології й лінгвістики.

  У монографії висвітлюється взаємодія політики і мови крізь призму підходів, що утверджуються у процесі становлення нової субдисципліни в системі політичних наук – політичної лінгвістики. Книга вводить читача у складний світ дискурсів, комунікативної взаємодії, політичних метафор, ідентичностей, мовного регулювання. При цьому пошук «політики у мові і мови у політиці» ведеться із залученням напрацювань суміжних галузей наукового знання – етнополітології, лінгвокульторології, соціолінгвістики тощо.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів, усіх, хто цікавиться проблемами політології й лінгвістики.

"> Детальніше >>>
В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс. В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс.
В.А. Войналович Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960–х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с. ISBN 966-8837-04-5.

У монографії представлено результати комплексного дослідження політики Комуністичної партії і радянської держави щодо релігій та релігійних інституцій в Україні у 40 – 60 –х роках ХХ століття. На великому фактичному матеріалі, у тому числі вперше залученому до наукового обігу, розкривається природа, зміст і характер  еволюції цієї політики, специфіка її застосування як на різних історичних етапах, так і відносно всіх головних суб’єктів конфесійної сцени України того періоду. Детально досліджуються моделі політики, застосовані до Православної, Греко-католицької, Римо-католицької, Реформатської церков, стосовно протестантських деномінацій та юдейських спільнот. Аналізуються політичні механізми здійснення релігійної політики, задіяний правовий інструментарій, а також методи, які застосовував апарат тоталітарної держави для викорінення інституційованої релігійності та квазі - атеїстичної індоктринації населення тодішньої УРСР. Обґрунтовуються теоретико-методологічні засади дослідження проблеми, формулюються напрями подальшого наукового дослідження теми. Особливу увагу приділяється з'ясуванню  проблем у державно-церковних відносинах сучасної України, які є безпосереднім наслідком десятиліть радянської церковної політики.

Розрахована на науковців, релігійних діячів, політичних аналітиків, аспірантів, студентів соціально-гуманітарних спеціальностей.

  Детальніше >>>
Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей
Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. Збірник статей. – К.: Світогляд, 2005. – 186 с. ISBN 966-8837-05-3.
Збірник містить статті, в яких на основі матеріалів місцевої преси аналізуються найпоширеніші в регіонах погляди на проблеми, які входять до структури української національної ідеї. Зіставлено регіональні трактування подій української історії, шляхів вирішення економічних, соціальних, мовно-культурних, зовнішньополітичних питань, уявлення про національний ідеал.   Детальніше >>>
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження) / Збірник статей. – К.: ІПіЕНД, 2006, – 280 c. ISBN 966-02-39-89-0.
У збірнику вміщені статті, присвячені 125-річчю від дня народження видатного українського письменника, громадського та державного діяча Володимира Винниченка. Автори висвітлюють суспільно-політичні та історіософські погляди В. Винниченка, його революційну, громадську та державну діяльність на різних етапах життя.   Детальніше >>>
В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка
В.Ф. Солдатенко. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка. – К.: Світогляд, 2005. – 349 с. + 16 с. ілюстр. ISBN 966-8837-02-9.
Ця книга про одного із найяскравіших вітчизняних політичних діячів першої половини XX століття. Сьогодні він більше відомий як видатний письменник і драматург, автор глибоких етично-філософських трактатів. Його твори міцно ввійшли у скарбницю світового мистецтва, у надбання прогресивної суспільної думки. Однак всебічно обдарована особистість – В. Винниченко залишив не менш рельєфний і значимий слід в історії українського визвольного руху, національно-демократичної революції, зробив неоціненний внесок у справу торжества української ідеї, відрод­ження віковічної державності, масштабний розвій українства. Все своє свідоме життя він знаходився на вістрі соціальних і національних праг­нень рідного народу, перебував на самому гребені боротьби за удоскона­лення суспільних відносин. В політичній біографії В. Винниченка могутньо віддзеркалилися най­важливіші моменти непростого, суперечливого поступу українства на одному з найдоленосніших історичних рубежів. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією України.   Детальніше >>>
В.О. Котигоренко. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації В.О. Котигоренко. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації
В.О. Котигоренко. Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. – К.: Світогляд, 2005. – 222 с. ISBN 966-8837-03-7.
У монографії представлені результати дослідження проблеми соціальної адаптації кримських татар, які повернулися й повертаються на батьківщину з місць депортації. Обґрунтовується необхідність та аналізуються шляхи розв’язання цієї проблеми на засадах відновлення і забезпечення громадянських прав репатріантів та їх інтеграції в спільну для всього багатоетнічного населення України систему економічних, культурних, соціально-психологічних, політичних і правових відносин, а також адаптації цих відносин до появи і активної ролі в них громадян кримськотатарської національності.
Розрахована на політиків, державних і громадських діячів, науковців, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.   Детальніше >>>
< 16 · 17 · 18 · 19  
На головну сторінку Карта сайту Контакти