Укр | Рус | Eng

 

Монографії

1 · 2 · 3 · 4 · 5 > 
Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія.
Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 206 с. ISBN 978-966-02-7464-8.

У монографії здійснено аналіз соціально-політичних умов формування громадянської ідентичності сучасної України; окреслено основні політичні механізми утвердження громадянської ідентичності в умовах політичної модернізації; досліджено діяльність владних та управлінських інституцій, політичних партій і громадських організацій, спрямовану на конструювання громадянської ідентичності; визначено місце і роль державної політики, а також зовнішньополітичних впливів у процесі трансформації громадянської ідентичності; проаналізовано особливості залучення церкви до процесу формування громадянської ідентичності; досліджено громадянську ідентичність в політичному дискурсі друкованих засобів масової інформації і роль соціальних мереж у громадянському самовизначенні українців; окреслено перспективи розвитку системи соціально-ціннісних орієнтацій як засобу зміцнення патріотизму і духовно-моральних основ в українському суспільстві, зокрема, серед молоді, профілактики міжнаціональних конфліктів, сепаратизму, екстремізму.

  Детальніше >>>
Донбас в етнополітичному вимірі. Донбас в етнополітичному вимірі.
Донбас в етнополітичному вимірі. - К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 584 с. ISBN 978-966-02-7350-4.

У книзі подано результати комплексного дослідження історії і сучасної динаміки етнополітичних процесів на території українського Донбасу. В контекстах цієї динаміки розкривається зв’язок етнічного і політичного в генезисові складу, зайнятості та соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних і релігійних орієнтацій та переваг, регіональної ідентичності та особливостей суспільної поведінки населення Донбаського регіону України. Обґрунтовано комплекс пропозицій щодо умов і способів реінтеграції Донбасу і його населення в суспільний простір України.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів вишів, усіх, хто має інтерес до етнополітичної науки і суспільної практики.

  Детальніше >>>
Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія. Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія.
Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 376 с. ISBN 978-966-02-7291-0.

Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку єврейської національної спільноти в сучасному українському соціумі та українській державі. Досліджуються стан та рівень єврейської громади в контексті інтеграції українського суспільства, історико-політичний аспект цієї наукової проблеми. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки.

  Детальніше >>>
Шаповал Ю.І. Петро Шелест Шаповал Ю.І. Петро Шелест
Шаповал Ю.І. Петро Шелест / Ю.І. Шаповал; худож. – оформлювач О.М. Іванова. – Харків: Фоліо, 2013. – 127 с. – (Знамениті українці) ISBN 978-966-03-6620-6.

У політичній історії України ХХ століття Петру Шелесту належить особливе місце. Пройшовши нелегкий життєвий шлях, він в 1963 році став першим секретарем ЦК Компартії України. Підтримував М. Хрущова і його політичну лінію, однак опинився серед тих, хто привів до влади Л. Брежнева. Виступав проти «празької весни» 1968 року і в той же час блокував тотальне удушення інакомислення в Україні. Визнавав сталінський авторитет і водночас вимагав, щоб московське керівництво дотримувалось офіційно декларованих принципів у відносинах центру і тодішніх союзних республік. Був проти демонтажу СРСР і разом з тим сприяв зміцненню українських національних традицій, шанобливого ставлення до минулого України. У чому ж секрет такої двоїстості Петра Шелеста? Хто і як створив йому імідж «надмірного» українського патріота і навіть «націоналіста»? Як склалася його доля після того, як його відправили на «підвищення» до Москви, а потім піддали політичному переслідуванню? На ці та інші питання прагне знайти відповіді автор

  Детальніше >>>
Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія]
Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 448 с. ISBN 978-966-02-7083-1.

У монографії досліджуються сучасний політико-ідеологічний процес в українському суспільстві. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних джерел розкривається історичний шлях об’єктивних і суб’єктивних факторів становлення, розвитку й утвердження політичного устрою незалежної Української держави. В книзі визначені передумови формування демократичної влади, взаємовідносин політичного режиму і народовладдя, утвердження консолідаційної ідеології, становлення української політичної нації. Політико-ідеологічний процес сучасної України порівнюється з подібними модернізаційними трансформаціями в країнах СНД, Балтії та Європи. Робота розрахована на науковців-суспільствознавців, студентів та усіх тих, хто цікавиться політичними проблемами сучасної України.

  Детальніше >>>
Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність
Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д.і.н. О.М. Майбороди – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 184 с. ISBN 978-966-02-7186-9.

В монографії розкрито історичні витоки і сучасний стан найбільш актуальних і складних проблем у відносинах між державою і суспільством на теренах сучасної України, запропоновано рекомендації з їх вирішення, проаналізовано перспективу досягнення між державою і суспільством партнерської моделі, заснованої на консенсусних засадах прийняття рішень.

  Детальніше >>>
Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал. Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал.
Нагорна Л.П. Історична культура: концепт, інформаційний ресурс, рефлективний потенціал. / Л.П. Нагорна – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 382 с. ISBN 978-966-02-7177-7.

У монографії розкрито сутність основоположної у західній історичній культурології, але поки що незвичної для вітчизняної термінопрактики категорії «історична культура» - як фактора формування «образу минулого» у процесі взаємодії професійного історичного знання й колективної пам’яті соціумів. Історична культура представлена як новітній концепт раціональності  в історичному пізнанні, як системне поєднання принципів артикулювання, інтерпретування, репрезентацій минулого, як вдала знахідка в системі категоріальної операціоналізації наукових понять. Аналізуються механізми циркуляції історичних ідей, які, будучи засвоєними суспільством, перетворюються на частину його ментального й вербального фонду й мотиваційний стимул. Розглянуто можливості використання модусів історичної культури в системі викладання та громадянської освіти.

Розрахована на науковців, політиків, журналістів, студентів – усіх, кого цікавить проблеми теорії історії й сучасні українські реалії.

  Детальніше >>>
Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь
Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майборода. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 280 с. ISBN 978-966-02-7120-3.

Аналітична доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Націоінтегруючий потенціал науково-інноваційної політики в Україні: соціо-гуманітарні аспекти», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України у 2013 р. У ній розглянуто проблеми інноваційного розвитку України та вплив інноваційних технологій на перспективи соціального і гуманітарного поступу суспільства з метою забезпечення його конкурентоспроможності у світовому геостратегічному просторі.

  Детальніше >>>
Парламентські вибори 2012 року в Україні, Наукові дослідження. Парламентські вибори 2012 року в Україні, Наукові дослідження.
Парламентські вибори 2012 року в Україні, Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 364 с. ISBN 978-966-02-7040-4.

У збірник увійшли наукові дослідження учасників міжнародної науково-практичної конференції «Парламентські вибори 2012 року в Україні», в яких проаналізовано найактуальніші питання парламентської виборчої кампанії 2012 р. зокрема розглянуто політичні і правові засади виборчого процесу в Україні, ідеологічні особливості виборів, маркери ідентифікацій політичних партій, досліджено виборчі технології, які використовувалися як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях. Охарактеризовані наслідки і можливі сценарії розвитку політичних подій після парламентських виборів.

У збірнику представленні дослідження не тільки вітчизняних, а й американських польських, російських науковців.

  Детальніше >>>
Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні Аналітична доповідь Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні Аналітична доповідь

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Політичне поле взаємодії держави, суспільства і громадянина в сучасній Україні: інституційні механізми, мотиви, напрями», що виконувалася в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України в 2013 р. У ній розглянуто коло проблем, що існують в Україні у взаєминах між інституціями держави та громадянського суспільства. Охарактеризовано загальний стан учасників взаємодії, мотиви та наслідки їхньої діяльності, причини й чинники виникнення перешкод у досягненні консенсусної моделі їхніх стосунків. Запропоновано шляхи і засоби досягнення порозуміння між владою, суспільством і громадянами щодо реалізації спільних стратегічних інтересів.

  Детальніше >>>
1 · 2 · 3 · 4 · 5 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти