Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.).
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с. ISBN 978-966-02-6549-3.

У монографії розкрито особливості політики Російської імперії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці XVIII – на початку XX ст. Проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники політики російського царату в етнічній сфері, висвітлено діяльність інституцій державного управління та адміністративного контролю в етнополітичному просторі регіону, простежено основні принципи соціально-економічної, освітньої, церковно-релігійної політики Російської імперії та її вплив на етнодемографічні та етносоціальні процеси, становище поляків, росіян, євреїв, німців і чехів регіону.

Видання розраховане на істориків, широке коло читачів, які цікавляться етнонаціональними питаннями.

  Детальніше >>>
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія.
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. ISBN Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Дон.

У дослідженні проаналізовано процес становлення і розвитку поселенської структури населення Донбасу із визначенням найважливіших факторів, що обумовлювали її зміни.

Книга розрахована на викладачів, студентів, наукових співробітників, які цікавляться історією України.

  Детальніше >>>
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 600 с. ISBN 978-966-02-6547-9.

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних питань суспільно-політичного розвитку України.

  Детальніше >>>
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія. – К., 2012. – 176 с. ISBN 978-966-02-6655-1.

У монографії розглядається еволюція терміну «революція» у суспільно-політичній думці: від астрономічного розуміння до політичного, а також «феномен» революції як певна множинність, яка виникає на перетині різних дискурсів (політичних, соціальних, релігійних, наукових). Революція досліджується як закономірна форма розвитку суспільства, яка викликана тими ж причинами, що і еволюція. Здійснена спроба оцінити революцію і саму ідею революції з точки зору  сьогодення з урахуваннями конкретно-історичних умов, у яких відбувалися революційні події або ж народжувалися ідея і образ революції.

  Детальніше >>>
Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь. Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь.
Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь. // За ред.. О.М.Майбороди. К.: ІПіНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012б – 64 с. ISBN 978-966-02-6662-9.

У науково-аналітичній доповіді виходячи із прийнятого у політичній науці розуміння категорії солідаризму аналізується стан суспільної солідарності в Україні у його морально-психологічних проявах, насамперед таких як гуманістичні цінності і довіра, оцінюється роль найбільш впливових суспільних акторів у солідаризації країни, розглядаються перспективи втілення ідеї солідарного суспільства в українській державі.

  Детальніше >>>
Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник
Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник / За заг. ред. проф.. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 400 с. ISBN 978-966-02-6548-6.

На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів  у навчальному посібнику подається одна з провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюються теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування політичного лідерства в сучасній Україні в умовах незалежності. Подано процес становлення політичних лідерів у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи, висвітлені загальні закономірності й специфічні риси в порівнянні з тим, як відбувається це в нашій державі.

  Детальніше >>>
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.) Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.)
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.) – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 272 с. ISBN 978–966–02–6511-1.

У монографії наведено результати дослідження ролі та місця релігійного чинника у процесах націє- і державотворення у сучасній Україні.

На великому емпіричному матеріалі проаналізовано можливості та обмеження залучення релігійного чинника до процесів формування української політичної нації, громадянського суспільства, демократичної і функціональної держави. Особлива увага звертається на інструментальне використання релігійного чинника  у суспільно-політичних процесах у рамках національного наративу і концепту «національної держави». Піддається аналізу потенціал етноконфесійних спільнот України до інтеграції в український соціум та формування українських громадсько-політичних лояльностей, особливості суспільно-релігійних відносин, а також глобалізаційні виклики, пов’язані із входженням України до світового релігійного простору.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів вузів, тих, хто цікавиться питаннями взаємодії релігії, етнічності, політики.

  Детальніше >>>
Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь.
Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 112 с. ISBN 978-966-611-821-2.

Ця книга є третьою у серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з актуальних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку України. Авторами на основі сучасних теоретичних концепцій, що стосуються загальних тенденцій еволюції національного суверенітету в умовах глобалізації, проаналізовано стан і проблемні аспекти національного суверенітету України, запропоновано шляхи його зміцнення відповідно до реальних можливостей країни. Йдеться про наповнення концепції національного суверенітету новим змістом, впровадження додаткових механізмів забезпечення внутрішньої і зовнішньої суверенності України.

Книга адресована владній та політичній еліті країни, працівникам сфери державного управління, науковцям, усім зацікавленим у зміцнення потенціалу та авторитету Української держави.

  Детальніше >>>
Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р.
Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с. ISBN 978-966-02-6496-0.

У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, становлення й розвиток засад української багатопартійності, її функціонування, зв'язок з виборчою системою, аналіз участі політичних сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціональному. так і регіональному рівні.

  Детальніше >>>
Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.).
Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с. ISBN 978-966-02-6495-3.

Довідник містить інформаційні матеріали про сучасні українські політичні партії (як діючі, так і ті, що вже припинили свої існування) та про їхніх перших керівників (засновників), про виборчі партійні блоки, створенні напередодні виборів до Верховної Ради України ІІІ – VI скликань.

Розрахований на науковців, аналітиків, експертів, лідерів та членів політичних партій, громадських діячів, усіх, хто цікавиться питаннями партійного будівництва в Україні.

  Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти