Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід.
Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / Ш24 [Ю. Шаповал, Л.Нагорна, О.Бойко та ін.]; за загальною редакцією Ю.Шаповала. – Київ: ІПІЕНД, 2013. – 600 с. ISBN 978-966-02-6839-5.

Історична пам’ять – умовний і крихкий конструкт, який вибудовується у зіткненні політичних і корпоративних інтересів, ідеологічних настанов. Проблема відсутності в Україні єдиного ціннісного, понятійного, символічного простору нині є однією з найгостріших з-поміж тих, які підтримують стан постійної ідентифікаційної кризи.

Автори вбачали завдання у дослідженні вузлових питань, як практичного, так і теоретичного характеру, що їх ігнорування може привести до ескалації пам’яттєвих війн та поглиблення розколотості символічного простору. Як запобігти цьому? На це запитання прагнуть віднайти відповідь автори книги.

Розрахована на фахівців та на широке коло читачів.

  Детальніше >>>
Михальченко М. Українська регіональна цивілізація: минуле, сьогодення, майбутнє. Монографія Михальченко М. Українська регіональна цивілізація: минуле, сьогодення, майбутнє. Монографія
Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Монография. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2013. – 340 c. ISBN 978-966-02-6838-8.

В роботі здійснено історико-політичний аналіз української регіональної цивілізації. Показані істотні відмінності української та російської регіональних цивілізацій, їх етнічні складові, національних ідей та майбутнього.

  Детальніше >>>
Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник. Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник.
Кочубей Л.О. PR у політичній сфері: Підручник. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 472 с. ISBN 978-966-02-6749-7.

Даний підручник об’єднує ключові напрямки з розвитку та вивчення PR у політичній сфері, починаючи від основних засад PR у політичній сфері: принципів та етичних норм PR - діяльності, закінчуючи практикою PR - діяльності у політичній сфері. У підручнику детально розглядаються такі важливі питання, як: інструментарій PR, медіа-планування,  політична реклама, Інтернет у політичній комунікації тощо.

Оволодіння теорією і практикою дослідження політичного ринку, підготовки і проведення політичних виборів, розробкою іміджу політичних лідерів (партій), впровадження ефективних (і водночас етичних) PR - технологій – важлива складова підготовки фахівця з реклами та зв’язків із громадськістю. Дане видання може надати допомогу студентам при вивченні курсів «Політичні технології виборчих кампаній», «PR у політичній сфері», «Політологія». Книга також корисна викладачам, аспірантам та всім тим, хто цікавиться політикою й, зокрема, проблемами PR-технологій.

  Детальніше >>>
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II.
Михальченко Н., Андрущенко В. Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т.ІI. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2012. – 556 с. ISBN .

В роботі двох відомих суспільствознавців  здійснено історико-політичний та соціально-філософський аналіз нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма , В.Ющенко та В.Янукович. Здійснено критичне дослідження політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 25 років.

  Детальніше >>>
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I.
Михальченко Н., Андрущенко В. Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т.І. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2012. – 584 с. ISBN .

В роботі двох відомих суспільствознавців  здійснено історико-політичний та соціально-філософський аналіз нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма , В.Ющенко та В.Янукович. Здійснено критичне дослідження політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 25 років.

  Детальніше >>>
Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка].
Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012 – 120 с. ISBN 978-966-02-6786-2.

У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами дослідження процесів адаптації України до переходу світ-системи від одно – до багато полюсності, здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми, пов’язаної з формулюванням нової структури світової системи. Окреслено загальні риси цієї структури, доведено, що її становлення є не результатом цілеспрямованої життєдіяльності, але й боротьби різних блоків, окремих держав. Це нерідко призводить до розгортання жорстокої конкурентної боротьби, загострення регіональних конфліктів. Автори дійшли висновку, що сучасний суспільний розвиток потребує не лише економічної і політичної модернізації, але й розробки нової національної стратегії, адаптованої до умов сучасної трансформації світ – системи, динаміки цивілізаційних змін, раціонального, послідовного, конструктивного, довгострокового і стійкого до можливої невизначеності чи зміни умов середовища плану конкретних дій, спрямованих на досягнення мети – розбудови незалежної, конкурентоздатної країни.
Авторський колектив запропонував моделі і можливі шляхи розв’язання проблем, зокрема, через осмислення змін, що відбуваються, реалізацію конкретних заходів реагування на виклики сучасності.

  Детальніше >>>
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.).
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с. ISBN 978-966-02-6549-3.

У монографії розкрито особливості політики Російської імперії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці XVIII – на початку XX ст. Проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники політики російського царату в етнічній сфері, висвітлено діяльність інституцій державного управління та адміністративного контролю в етнополітичному просторі регіону, простежено основні принципи соціально-економічної, освітньої, церковно-релігійної політики Російської імперії та її вплив на етнодемографічні та етносоціальні процеси, становище поляків, росіян, євреїв, німців і чехів регіону.

Видання розраховане на істориків, широке коло читачів, які цікавляться етнонаціональними питаннями.

  Детальніше >>>
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія.
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. ISBN Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Дон.

У дослідженні проаналізовано процес становлення і розвитку поселенської структури населення Донбасу із визначенням найважливіших факторів, що обумовлювали її зміни.

Книга розрахована на викладачів, студентів, наукових співробітників, які цікавляться історією України.

  Детальніше >>>
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 600 с. ISBN 978-966-02-6547-9.

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних питань суспільно-політичного розвитку України.

  Детальніше >>>
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія. – К., 2012. – 176 с. ISBN 978-966-02-6655-1.

У монографії розглядається еволюція терміну «революція» у суспільно-політичній думці: від астрономічного розуміння до політичного, а також «феномен» революції як певна множинність, яка виникає на перетині різних дискурсів (політичних, соціальних, релігійних, наукових). Революція досліджується як закономірна форма розвитку суспільства, яка викликана тими ж причинами, що і еволюція. Здійснена спроба оцінити революцію і саму ідею революції з точки зору  сьогодення з урахуваннями конкретно-історичних умов, у яких відбувалися революційні події або ж народжувалися ідея і образ революції.

  Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти