Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь
Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь / за ред. О.М.Майбороди. - К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса HAH України, 2013.-376 с. ISBN 978-966-02-7119-7.

Аналітичну доповідь підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Концептуальні засади державної політики спри­яння розвиткові громадянського суспільства і утвердження осо­бистості», що виконувалася в Інституті політичних і етно­національних досліджень ім. І.Ф. Кураса HAH України у 2013 р. У ній узагальнено найбільш авторитетні і запропоновано нові теоретико-методологічні підходи до практичного вирішення проблем взаємодії влади і громадянського суспільства в Україні.

  Детальніше >>>
Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної
Особа в контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал, Олесь Лісничук, Світлана Набок. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 464 с. ISBN 978-966-02-7082-4.

Книга містить статті колег та учнів Лариси Нагорної, яка є однією з основоположниць сучасної етнополітології.

Розглядаються актуальні проблеми історичної пам’яті, теоретичні та прикладні виміри, її феноменальні та структурні особливості. Висвітлюються важливі аспекти суспільних та політичних дискурсів сучасної України. У збірнику також представлені дослідження проблем української етнополітики.

Книга розрахована на фахівців, а також на широкий читацький загал.

  Детальніше >>>
Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року
Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М.С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с. ISBN 978-966-02-7041-1.

У монографії аналізуються особливості політичного процесу в Україні у рік перед виборами, що так чи інакше вплинули на перебіг електоральних змагань. Чільну увагу приділено специфіці виборчої кампанії, ідентифікаційним стратегіям тих п’яти партій, котрі стали переможцями перегонів – ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, ВО «Батьківщина», КПУ, Політичній партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка», ВО «Свобода». Крім того – тим партіям-аутсайдерам, які попри ребрединг, докладання неабияких зусиль для здобуття депутатських мандатів (як Партія Наталії Королевської «Україна – Вперед!») чи значний політичний успіх у попередні роки (як СПУ, Народна Партія) під час виборів 2012 р. зазнали поразки. На прикладі партійного об’єднання (Партії «Об’єднання ліві і селяни») проаналізуємо виборчу кампанію політичних сил, представникам яких, незважаючи на об’єднання партійних ресурсів, подолати виборчий бар’єр не вдалося. Окрему увагу приділено аналізу висвітлення парламентської виборчої кампанії 2012 р. в Україні західними ЗМІ.

  Детальніше >>>
Білошицький С. В. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, виклики, перспективи. Білошицький С. В. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, виклики, перспективи.
Білошицький С. В. Ліберальна демократія в ХХІ столітті: ресурси, виклики, перспективи. – Хмельницький, 2012. – 944 с. (на російській мові). ISBN 978-966-8587-95-5.

У монографії представлено результати комплексного дослідження перспектив розвитку ліберальної демократії в ХХІ столітті з урахуванням цілої низки факторів (викликів) як внутрішньосистемного, так і зовнішнього характеру. Ліберальна демократія розглядається як домінуюча в сучасному світі форма політичного устрою держави більшості провідних країн та країн, що розвиваються (у тому числі й України). Детально аналізуються історичні періоди становлення й розвитку ліберально-демократичної доктрини. Досліджуються основні фактори суспільного розвитку сучасності й майбутнього, здатні спричинити антиліберальні й антидемократичні трансформації існуючих ліберально-демократичних суспільств. Установлюються причини та можливі наслідки для розвитку ліберальної демократії посилення ролі представників правлячих еліт і елітаристських інститутів громадянського суспільства в системі державної влади; розмивання держави й формування паралельних центрів влади; маргіналізації та витиснення національних еліт транснаціональними; втрати легітимності сучасних представницьких інститутів і демократичних процедур. Визначаються фактори мілітаризації сучасних суспільств і посилення ролі «силових» інститутів у виробленні політичних рішень. Також у якості факторів прийдешньої трансформації ліберальних демократій розглядається ціла низка обставин соціально-економічного, енергетично-сировинного, екологічного, геоекономічного, демографічного, цивілізаційного й геополітичного характеру. Обґрунтовуються теоретико-методологічні основи досліджуваної теми, формулюються напрямки подальшого наукового вивчення перспектив ліберальної демократії.

Видання призначається студентам, аспірантам, ученим, політикам, суспільним діячам, котрі цікавляться проблемами теорії та історії політичної науки, політичного прогнозування й моделювання, футурологічних досліджень.

  Детальніше >>>
Яремчук В.Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.) Яремчук В.Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.)
Яремчук В.Д. Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899 – 1918 рр.). – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 504 с. ISBN 978-966-02-7002-2.

У пропонованому дослідженні здійснено спробу комплексного аналізу політичної діяльності перших українських партій Східної (Наддніпрянської) і Західної (Галичина і Буковина) України, які діяли у контексті української багатопартійності трьох зазначених регіонів наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Особлива увага акцентується на специфіці діяльності українських політичних партій, їхньої взаємодії та здобутків, досягнутих у політичному житті Російської та Австро-Угорської імперії. У книзі представлено результати компаративного аналізу становлення та функціонування багатопартійності в Наддніпрянській і Західній Україні

Для фахівців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами, пов’язаними з виникненням та діяльністю українських політичних партій, політичною історією України.

  Детальніше >>>
Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин
Коцур В.В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї у контексті українсько-молдовських міждержавних відносин / В.В. Коцур. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН Украни, 2013. – 272 с. ISBN 978-966-02-6970-5.

У монографії досліджується динаміка етнополітичного конфлікту в Придністров’ї та перспективи його врегулювання у зв’язку з українсько-молдавськими міждержавними відносинами. Висвітлюється етнополітична специфіка та сутність конфлікту в Придністров’ї, історичні умови, причини і фактори його виникнення, вплив на українсько-молдовські відносини, а також потенціал цих відносин у врегулюванні конфлікту.

Книга розрахована на науковців, фахівців у галузі етнополітології, міжнародних відносин, державного управління та всіх, хто цікавиться питаннями конфліктів на пост-радянському просторі.

  Детальніше >>>
Заремба О.В., Федоренко О.А. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття. Заремба О.В., Федоренко О.А. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття.
Заремба О.В., Федоренко О.А. Геополітичні ідеї та гіпотези в українській політичній думці ХХ – початку ХХІ століття. – К.: «Золотые ворота», 2013 – 209 с. ISBN 978-966-2506-02-0.

У пропонованій монографії розглядаються проблеми вивчення історії геополітичної думки, геополітичні реалії новітньої української держави. Висвітлюється питання національних інтересів України в умовах пост-біполярного світу та у контексті дискурсу геополітичних ідей на початку ХХІ століття.

Для науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться геополітичними можливостями України, як сучасної світової потуги.

  Детальніше >>>
Бренер І.С., Заремба А.В. Біробіджанський проект в наукових дослідженнях. Цінності та інтереси в історії Єврейської автономної області. Бренер І.С., Заремба А.В. Біробіджанський проект в наукових дослідженнях. Цінності та інтереси в історії Єврейської автономної області.
Бренер И.С., Заремба А.В. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интересы в истории Еврейской автономной области. Киев.: Золотые ворота, 2013. 632 с. ISBN 978-966-2246-18-6.

Увага авторів зосереджена на історії освоєння Росією Далекого Сходу. Використання робіт М.Кадишевича , Х. Словеса , Я. Бабицького , Е. Розентал - Шнайдерман , Г.Винокура , Д.Ліпшиц , Р.Брайніна , Х.Житловского , Б.Ривкіна та інших авторів у перекладі з ідиш, івриту та англійської мови , їх наукових творів, публіцистики та мемуарів дозволяє по-новому поставитися до біробіджанського проекту , зняти з нього ідеологізовані ярлики «Червоний Сіон» , «Гетто» , «Сталінський проект» і т.п.

У роботі показані етапи освіти і становлення Єврейської автономної області, зроблено порівняльний аналіз трактувань феномена ЄАО в науковій і публіцистичній літературі. Єврейська колонізація на Далекому Сході розглядається як цілком здійсненний проект створення єврейської республіки. Показано формування наукового підходу до реалізації Біробіджанського проекту та роль Наукової Комісії при облвиконкомі як наукового центру розвитку області. На основі архівний даних, а також матеріалів наукових експедицій, документів і статей з різних видань показаний процес створення перших наукових установ , діяльність вчених, чиї праці лягли в основу даного наукового дослідження.

Видання призначене для науковців, викладачів , студентів, учнів шкіл, а також для всіх, хто цікавиться історією освіти Єврейської автономної області.

  Детальніше >>>
Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах
Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах / Авт. Колектив : М.І.Михальченко (керівник) та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013.- 336 с. ISBN 978-966-02-6840-1.

У монографії досліджується система політичних цінностей населення України, їх структура, регіональна специфіка. Розкриваються методологічні та теоретичні основи їх аналізу й корегування в ціннісно-розколотому українському суспільстві. Здійснені спроби політичного прогнозу деяких процесів трансформації ціннісних орієнтацій в умовах курсу на європейську інтеграцію.

Книга розрахована на науковців, політиків, широке коло читачів.

  Детальніше >>>
Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід. Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід.
Культура історичної пам’яті: європейський та український досвід / Ш24 [Ю. Шаповал, Л.Нагорна, О.Бойко та ін.]; за загальною редакцією Ю.Шаповала. – Київ: ІПІЕНД, 2013. – 600 с. ISBN 978-966-02-6839-5.

Історична пам’ять – умовний і крихкий конструкт, який вибудовується у зіткненні політичних і корпоративних інтересів, ідеологічних настанов. Проблема відсутності в Україні єдиного ціннісного, понятійного, символічного простору нині є однією з найгостріших з-поміж тих, які підтримують стан постійної ідентифікаційної кризи.

Автори вбачали завдання у дослідженні вузлових питань, як практичного, так і теоретичного характеру, що їх ігнорування може привести до ескалації пам’яттєвих війн та поглиблення розколотості символічного простору. Як запобігти цьому? На це запитання прагнуть віднайти відповідь автори книги.

Розрахована на фахівців та на широке коло читачів.

  Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти