Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I.
Михальченко Н., Андрущенко В. Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т.І. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2012. – 584 с. ISBN .

В роботі двох відомих суспільствознавців  здійснено історико-політичний та соціально-філософський аналіз нашої епохи. Показана роль політичних лідерів країни на окремих етапах розбудови незалежної України, дана оцінка діяльності таких суперечливих політичних фігур, як Л.Кравчук, Л.Кучма , В.Ющенко та В.Янукович. Здійснено критичне дослідження політичних, економічних і духовних процесів в Україні протягом останніх 25 років.

  Детальніше >>>
Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка].
Адаптація України до переходу світ – системи від одно – до багато – полюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012 – 120 с. ISBN 978-966-02-6786-2.

У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами дослідження процесів адаптації України до переходу світ-системи від одно – до багато полюсності, здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми, пов’язаної з формулюванням нової структури світової системи. Окреслено загальні риси цієї структури, доведено, що її становлення є не результатом цілеспрямованої життєдіяльності, але й боротьби різних блоків, окремих держав. Це нерідко призводить до розгортання жорстокої конкурентної боротьби, загострення регіональних конфліктів. Автори дійшли висновку, що сучасний суспільний розвиток потребує не лише економічної і політичної модернізації, але й розробки нової національної стратегії, адаптованої до умов сучасної трансформації світ – системи, динаміки цивілізаційних змін, раціонального, послідовного, конструктивного, довгострокового і стійкого до можливої невизначеності чи зміни умов середовища плану конкретних дій, спрямованих на досягнення мети – розбудови незалежної, конкурентоздатної країни.
Авторський колектив запропонував моделі і можливі шляхи розв’язання проблем, зокрема, через осмислення змін, що відбуваються, реалізацію конкретних заходів реагування на виклики сучасності.

  Детальніше >>>
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.).
Поліщук Ю.М. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок XX ст.). – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с. ISBN 978-966-02-6549-3.

У монографії розкрито особливості політики Російської імперії щодо національних меншин Правобережжя України наприкінці XVIII – на початку XX ст. Проаналізовано зовнішні та внутрішні чинники політики російського царату в етнічній сфері, висвітлено діяльність інституцій державного управління та адміністративного контролю в етнополітичному просторі регіону, простежено основні принципи соціально-економічної, освітньої, церковно-релігійної політики Російської імперії та її вплив на етнодемографічні та етносоціальні процеси, становище поляків, росіян, євреїв, німців і чехів регіону.

Видання розраховане на істориків, широке коло читачів, які цікавляться етнонаціональними питаннями.

  Детальніше >>>
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія.
Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Донбасу: (етнополітичний аспект динаміки) / Монографія. ISBN Ніколаєць Ю.О. Поселенська структура населення Дон.

У дослідженні проаналізовано процес становлення і розвитку поселенської структури населення Донбасу із визначенням найважливіших факторів, що обумовлювали її зміни.

Книга розрахована на викладачів, студентів, наукових співробітників, які цікавляться історією України.

  Детальніше >>>
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 600 с. ISBN 978-966-02-6547-9.

Пропонована Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних питань суспільно-політичного розвитку України.

  Детальніше >>>
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія
Бевз Т.А. Феномен «революція» - у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія. – К., 2012. – 176 с. ISBN 978-966-02-6655-1.

У монографії розглядається еволюція терміну «революція» у суспільно-політичній думці: від астрономічного розуміння до політичного, а також «феномен» революції як певна множинність, яка виникає на перетині різних дискурсів (політичних, соціальних, релігійних, наукових). Революція досліджується як закономірна форма розвитку суспільства, яка викликана тими ж причинами, що і еволюція. Здійснена спроба оцінити революцію і саму ідею революції з точки зору  сьогодення з урахуваннями конкретно-історичних умов, у яких відбувалися революційні події або ж народжувалися ідея і образ революції.

  Детальніше >>>
Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь. Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь.
Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь. // За ред.. О.М.Майбороди. К.: ІПіНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012б – 64 с. ISBN 978-966-02-6662-9.

У науково-аналітичній доповіді виходячи із прийнятого у політичній науці розуміння категорії солідаризму аналізується стан суспільної солідарності в Україні у його морально-психологічних проявах, насамперед таких як гуманістичні цінності і довіра, оцінюється роль найбільш впливових суспільних акторів у солідаризації країни, розглядаються перспективи втілення ідеї солідарного суспільства в українській державі.

  Детальніше >>>
Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник
Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник / За заг. ред. проф.. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 400 с. ISBN 978-966-02-6548-6.

На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів  у навчальному посібнику подається одна з провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюються теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування політичного лідерства в сучасній Україні в умовах незалежності. Подано процес становлення політичних лідерів у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи, висвітлені загальні закономірності й специфічні риси в порівнянні з тим, як відбувається це в нашій державі.

  Детальніше >>>
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.) Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.)
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.) – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 272 с. ISBN 978–966–02–6511-1.

У монографії наведено результати дослідження ролі та місця релігійного чинника у процесах націє- і державотворення у сучасній Україні.

На великому емпіричному матеріалі проаналізовано можливості та обмеження залучення релігійного чинника до процесів формування української політичної нації, громадянського суспільства, демократичної і функціональної держави. Особлива увага звертається на інструментальне використання релігійного чинника  у суспільно-політичних процесах у рамках національного наративу і концепту «національної держави». Піддається аналізу потенціал етноконфесійних спільнот України до інтеграції в український соціум та формування українських громадсько-політичних лояльностей, особливості суспільно-релігійних відносин, а також глобалізаційні виклики, пов’язані із входженням України до світового релігійного простору.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів вузів, тих, хто цікавиться питаннями взаємодії релігії, етнічності, політики.

  Детальніше >>>
Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь.
Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 112 с. ISBN 978-966-611-821-2.

Ця книга є третьою у серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з актуальних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку України. Авторами на основі сучасних теоретичних концепцій, що стосуються загальних тенденцій еволюції національного суверенітету в умовах глобалізації, проаналізовано стан і проблемні аспекти національного суверенітету України, запропоновано шляхи його зміцнення відповідно до реальних можливостей країни. Йдеться про наповнення концепції національного суверенітету новим змістом, впровадження додаткових механізмів забезпечення внутрішньої і зовнішньої суверенності України.

Книга адресована владній та політичній еліті країни, працівникам сфери державного управління, науковцям, усім зацікавленим у зміцнення потенціалу та авторитету Української держави.

  Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти