Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник
Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навчальний посібник / За заг. ред. проф.. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 400 с. ISBN 978-966-02-6548-6.

На основі широкого масиву історичних сучасних наукових джерел, аналізу реальних політичних процесів  у навчальному посібнику подається одна з провідних тем політології – природа, концепції та класифікація політичного лідерства в національному та регіональному аспектах. Висвітлюються теоретико-методологічні проблеми політичного лідерства, ідеї лідерства в світовій політичній думці, формування політичного лідерства в сучасній Україні в умовах незалежності. Подано процес становлення політичних лідерів у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи, висвітлені загальні закономірності й специфічні риси в порівнянні з тим, як відбувається це в нашій державі.

  Детальніше >>>
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.) Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.)
Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.) – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 272 с. ISBN 978–966–02–6511-1.

У монографії наведено результати дослідження ролі та місця релігійного чинника у процесах націє- і державотворення у сучасній Україні.

На великому емпіричному матеріалі проаналізовано можливості та обмеження залучення релігійного чинника до процесів формування української політичної нації, громадянського суспільства, демократичної і функціональної держави. Особлива увага звертається на інструментальне використання релігійного чинника  у суспільно-політичних процесах у рамках національного наративу і концепту «національної держави». Піддається аналізу потенціал етноконфесійних спільнот України до інтеграції в український соціум та формування українських громадсько-політичних лояльностей, особливості суспільно-релігійних відносин, а також глобалізаційні виклики, пов’язані із входженням України до світового релігійного простору.

Розрахована на науковців, викладачів, студентів вузів, тих, хто цікавиться питаннями взаємодії релігії, етнічності, політики.

  Детальніше >>>
Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь.
Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 112 с. ISBN 978-966-611-821-2.

Ця книга є третьою у серії запланованих Національною академією наук України щорічних доповідей з актуальних проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного розвитку України. Авторами на основі сучасних теоретичних концепцій, що стосуються загальних тенденцій еволюції національного суверенітету в умовах глобалізації, проаналізовано стан і проблемні аспекти національного суверенітету України, запропоновано шляхи його зміцнення відповідно до реальних можливостей країни. Йдеться про наповнення концепції національного суверенітету новим змістом, впровадження додаткових механізмів забезпечення внутрішньої і зовнішньої суверенності України.

Книга адресована владній та політичній еліті країни, працівникам сфери державного управління, науковцям, усім зацікавленим у зміцнення потенціалу та авторитету Української держави.

  Детальніше >>>
Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку:  матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р.
Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24-25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД 2012. – 588 с. ISBN 978-966-02-6496-0.

У збірник увійшли тексти виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції «Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку», в яких висвітлюються різноманітні питання теорії та практичної діяльності політичних партій в Україні. Зокрема, становлення й розвиток засад української багатопартійності, її функціонування, зв'язок з виборчою системою, аналіз участі політичних сил країни у виборчому і політичному процесах як на загальнонаціональному. так і регіональному рівні.

  Детальніше >>>
Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.).
Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980 – х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с. ISBN 978-966-02-6495-3.

Довідник містить інформаційні матеріали про сучасні українські політичні партії (як діючі, так і ті, що вже припинили свої існування) та про їхніх перших керівників (засновників), про виборчі партійні блоки, створенні напередодні виборів до Верховної Ради України ІІІ – VI скликань.

Розрахований на науковців, аналітиків, експертів, лідерів та членів політичних партій, громадських діячів, усіх, хто цікавиться питаннями партійного будівництва в Україні.

  Детальніше >>>
Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії.
Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. ISBN 978-966-02-6497-7.

У монографії розглянуто феномен історичної пам’яті, його місце і роль в системі суспільних цінностей, а також механізми актуалізації минулого у пізнавальному процесі і в ідентифікаційних практиках. Увага фокусується на генезисі теорій колективної пам’яті на різних історичних етапах і в різних галузях наукового знання, особливостях сучасних стратегій пам’яті, співвідношенні історії й мнемоісторії, зіткненні традиційних та інноваційних дискурсів в осмислені зв’язку між минулим, сучасним і майбутнім.
Книга адресована фахівцям - соціогуманітаріям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами засвоєння й інтерпретації історичного досвіду людства.

  Детальніше >>>
Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти. Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти.
Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 288 с. ISBN 978-966-02-6286-7.

Дана монографія присвячена аналізу трансформації політичних систем країн Центральної Азії у пострадянський період. Розглядаються як спільні взаємопов’язуючі фактори, характерні для всього регіону, так і особливості розвитку кожної окремої країни. Досліджується структура органів влади, інститути громадянського суспільства, поряд з якими продовжують діяти традиційні форми самоврядування. З огляду на те, що системні трансформації в центральноазійському регіоні корінним чином відрізняються від аналогічних процесів у східноєвропейських країн, автор співставляє внутрішні та зовнішні фактори трансформації, варіанти зміни політичних еліт, можливості переходу до нового політичного режиму, ступінь вірогідності революцій та збройних конфліктів.
Видання розраховане на політологів, істориків, усіх, хто цікавиться трансформаційними процесами на пострадянському просторі та особливостями розвитку центральноазійського регіону.

  Детальніше >>>
Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Збірник наукових праць. Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Збірник наукових праць.
Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Зб. наук. праць / Ред. колегія: П.П. Толочко (головний редактор), О.П. Моця (відповідальний редактор) та ін. – К.: Фенікс, 2011. – 288 с., іл. ISBN 978-966-651-924-8.

В основу цього збірника наукових працю лягли матеріали конференції, що була проведена в Києві в червні 2011 р. В книгу увійшли роботи науковців з України, Росії, Сербії та Молдови – істориків, археологів, філософів, філологів, богословів, присвячені актуальним питанням історії та сучасного стану православ’я в слов’янському світі, а також проблемам збереження та використання православ’я в слов’янському світі, а також проблемам збереження та використання православної матеріальної спадщини.Книга розрахована на науковців та всіх небайдужих до історії Православної церкви.

  Детальніше >>>
Шелест П. «Справжній суд історії ще попереду» Загальна редакція та вступ Ю. Шаповала. Шелест П. «Справжній суд історії ще попереду» Загальна редакція та вступ Ю. Шаповала.

Книга містить унікальні щоденникові записи і спогади одного з найцікавіших українських політиків ХХ століття Петра Шелеста, а також документи і матеріали про його життєвий шлях і діяльність. Автори – упорядники прагнули створити об’єктивне уявлення, реалістичний портрет Петра Шелеста як людини і керівника. Видання містить також інтерв’ю тих, кому довелося знати Петра Шелеста або працювали з ним.

Розрахована на всіх, хто цікавиться історією.

  Детальніше >>>
Політична енциклопедія. Політична енциклопедія.
Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с. ISBN 978-966-611-818-2.

Це перше в Україні енциклопедичне видання, покликане створити всебічне та ґрунтовне уявлення про стан сучасної політичної науки, її категоріальний апарат, про загальноприйняті та альтернативні теорії та підходи. Читачі мають змогу ознайомитися з ідеями найвидатніших представників політичної думки, зрозуміти місце і роль відомих гравців на політичній арені, глибше осягнути сучасні політичні тенденції. Авторами статей є фахівці з України, Росії, Польщі, Канади, США.

Для фахівців, викладачів та студентів, всіх, кого цікавить соціально-гуманітарні науки.

 

  Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти