Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії.
Нагорна Л.П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 328 с. ISBN 978-966-02-6497-7.

У монографії розглянуто феномен історичної пам’яті, його місце і роль в системі суспільних цінностей, а також механізми актуалізації минулого у пізнавальному процесі і в ідентифікаційних практиках. Увага фокусується на генезисі теорій колективної пам’яті на різних історичних етапах і в різних галузях наукового знання, особливостях сучасних стратегій пам’яті, співвідношенні історії й мнемоісторії, зіткненні традиційних та інноваційних дискурсів в осмислені зв’язку між минулим, сучасним і майбутнім.
Книга адресована фахівцям - соціогуманітаріям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами засвоєння й інтерпретації історичного досвіду людства.

  Детальніше >>>
Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти. Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти.
Ляшенко Т.М. Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти. – К.: ІПіЕНД, 2011. – 288 с. ISBN 978-966-02-6286-7.

Дана монографія присвячена аналізу трансформації політичних систем країн Центральної Азії у пострадянський період. Розглядаються як спільні взаємопов’язуючі фактори, характерні для всього регіону, так і особливості розвитку кожної окремої країни. Досліджується структура органів влади, інститути громадянського суспільства, поряд з якими продовжують діяти традиційні форми самоврядування. З огляду на те, що системні трансформації в центральноазійському регіоні корінним чином відрізняються від аналогічних процесів у східноєвропейських країн, автор співставляє внутрішні та зовнішні фактори трансформації, варіанти зміни політичних еліт, можливості переходу до нового політичного режиму, ступінь вірогідності революцій та збройних конфліктів.
Видання розраховане на політологів, істориків, усіх, хто цікавиться трансформаційними процесами на пострадянському просторі та особливостями розвитку центральноазійського регіону.

  Детальніше >>>
Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Збірник наукових праць. Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Збірник наукових праць.
Православ’я – цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Зб. наук. праць / Ред. колегія: П.П. Толочко (головний редактор), О.П. Моця (відповідальний редактор) та ін. – К.: Фенікс, 2011. – 288 с., іл. ISBN 978-966-651-924-8.

В основу цього збірника наукових працю лягли матеріали конференції, що була проведена в Києві в червні 2011 р. В книгу увійшли роботи науковців з України, Росії, Сербії та Молдови – істориків, археологів, філософів, філологів, богословів, присвячені актуальним питанням історії та сучасного стану православ’я в слов’янському світі, а також проблемам збереження та використання православ’я в слов’янському світі, а також проблемам збереження та використання православної матеріальної спадщини.Книга розрахована на науковців та всіх небайдужих до історії Православної церкви.

  Детальніше >>>
Шелест П. «Справжній суд історії ще попереду» Загальна редакція та вступ Ю. Шаповала. Шелест П. «Справжній суд історії ще попереду» Загальна редакція та вступ Ю. Шаповала.

Книга містить унікальні щоденникові записи і спогади одного з найцікавіших українських політиків ХХ століття Петра Шелеста, а також документи і матеріали про його життєвий шлях і діяльність. Автори – упорядники прагнули створити об’єктивне уявлення, реалістичний портрет Петра Шелеста як людини і керівника. Видання містить також інтерв’ю тих, кому довелося знати Петра Шелеста або працювали з ним.

Розрахована на всіх, хто цікавиться історією.

  Детальніше >>>
Політична енциклопедія. Політична енциклопедія.
Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с. ISBN 978-966-611-818-2.

Це перше в Україні енциклопедичне видання, покликане створити всебічне та ґрунтовне уявлення про стан сучасної політичної науки, її категоріальний апарат, про загальноприйняті та альтернативні теорії та підходи. Читачі мають змогу ознайомитися з ідеями найвидатніших представників політичної думки, зрозуміти місце і роль відомих гравців на політичній арені, глибше осягнути сучасні політичні тенденції. Авторами статей є фахівці з України, Росії, Польщі, Канади, США.

Для фахівців, викладачів та студентів, всіх, кого цікавить соціально-гуманітарні науки.

 

  Детальніше >>>
Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича. Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича.
Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: [Монографія] / За ред. проф. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с. ISBN 978-966-02-6212-6.

На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, аналізу сучасних політичних реалій розглядається одна з важливих проблем політології – проблема політичного режиму і народовладдя. Розкрито методологічний контекст заявленої проблематики, схарактеризовано класифікації форм правління, особливості політичного режиму як владного порядку. Обґрунтовано теоретичні основи і тенденції становлення в Україні демократії. Показано провідні ознаки політичних режимів у Росії, країнах Центральної Азії, Закавказзя, Балтії, Центрально-Східної та Західної Європи.

  Детальніше >>>
Мандебура О. “Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності”. Мандебура О. “Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності”.
Мандебура О. “Микола Сумцов і проблеми соціокультурної ідентичності”. – К., ІПіЕНД, 2011ю – 276 с. ISBN 978-966-02-6236-2.

Монографія присвячена життю, науковій і громадсько-політичній діяльності визначного українського етнографа, літературознавця, фольклориста, академіка ВУАН Миколи Сумцова (1854-1922). Спадщина вченого розглядається в контексті проблеми соціокультурної ідентичності українців, дослідженню якої фактично і була присвячена вся наукова діяльність харківського професора.

Розрахована на фахівців і всіх, хто цікавиться інтелектуальною історією, народознавством, етнополітикою, історією України.

  Детальніше >>>
Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.) Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр.)
Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х – перша половина 2011 рр– К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 808 с. ISBN 978-966-02-6136-5.

У збірнику подаються витяги із документів сучасних українських політичних партій, в яких відображено їх бачення питань функціонування влади, державних інститутів та громадянського суспільства в Україні.

Збірник розрахований на науковців, аналітиків, експертів, лідерів та членів політичних партій, громадських діячів, всіх, хто цікавиться питаннями партійного будівництва в Україні.

  Детальніше >>>
Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія. Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія.
Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 362 с. ISBN 978-966-02-5956-1.

Пропонована наукова праця розглядає розвиток єврейської громадсько-політичної думки в Україні у історичній ретроспективі минулого століття, а також аналізує сучасні тенденції розвитку суспільної діяльності українського єврейства на початку ХХ століття.

Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки.

  Детальніше >>>
Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань.
Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. ISBN 978-966-02-6125-9.

Монографія представляє український соціум у контексті його субкультурної диференціації й ціннісної варіативності. Місце і роль соціокультурних і ідентичностей (етнічних, територіальних, професійних, гендерних, релігійних та інших) аналізуються з врахуванням домінуючих у різних сегментах поляризованого соціуму ціннісних настанов та поведінкових стереотипів. Головний акцент зроблено на осмисленні ризиків і загроз, породжених травмованою історичною пам’яттю, антиномічністю політичних орієнтацій і сформованою на цій основі диверсифікацією суспільної свідомості.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів, студентів – усіх, кого цікавлять реалії української незалежності.

  Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти