Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна. В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна.
В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна - К.: «Наукова думка», 2010 – 317 с. ISBN 978-966-00-0894-5.

У монографії відтворено панорамну картину подій карколомного 1917 року в Росії й Україні. На основі архівних матеріалів, тогочасної преси, історіографічних джерел здійснено аналіз реальних і гіпотетичних альтернатив суспільно-політичного розвитку України; досліджено ідеологічні доктрини, соціальну базу й регіональну впливовість політичних сил, які репрезентували кожну з цих альтернатив; з’ясовано місце та роль окремих політичних сил і партій у ході відстоювання тієї чи  іншої альтернативи, показано ступінь їх зрілості й здатності керувати політичними процесами. Висвітлюючи тогочасні події в усій їхній складності, постійній зміні й взаємозв’язку, автори розкрили масштабність, гостроту й напруженість боротьби за політичну владу в Україні, яка посилювалася вкрай складним переплетінням і протистоянням соціальних й національно-визвольних прагнень. Предметом особливої уваги дослідників стали національні моделі суспільно-політичного розвитку України як альтернативи варіантам, запропонованим спочатку Тимчасовим урядом, а згодом більшовицьким РНК.

Розраховано на всіх, хто цікавиться історією Української революції 1917-1920 рр., проблемами становлення української державності та національним державотворчим досвідом початку ХХ ст..

  Детальніше >>>
Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть
Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 381 с. ISBN 978-966-02-5574-6.

У монографії на основі аналізу програмних документів українських політичних партій, науково-публіцистичного доробку знакових постатей українського національного руху, інших джерел розглянуто еволюцію ідеї українського національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці. В контексті українсько-російських відносин автор простежує трансформації автономістсько-федералістської та самостійницької течій у політичній думці Наддніпрянської України упродовж ХІХ – першої чверті ХХ століть.

  Детальніше >>>
«Великий терор: польська операція 1937-1938» (2010) «Великий терор: польська операція 1937-1938» (2010)

8-й том висвітлює одну з найтрагічніших сторінок в історії українців, поляків – виконання органами НКВС УРСР у 1937-1938 роках оперативного наказу НКВС СРСР №00485. Ця репресивна-каральна операція стала однією з наймасовіших під час «Великого терору» 1937-1938 років.

  Детальніше >>>
Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць.
Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 208 с. ISBN 978-966-02-5788-7.

У збірнику розглядаються актуальні проблеми українсько-російських відносин у період кардинального концептуального «перезавантаження» підходу обох держав до міждержавних взаємин.

Для істориків, політологів, економістів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

Тексти даються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наукової інформації та посилань несуть автори.

Збірник підготовлено у рамках спільного проекту НАН України і РГНФ.

Із збірником та іншими матеріалами за темою дослідження ви можете ознайомитись також тут.

  тут.

"> Детальніше >>>
Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики . Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики .
Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики / [М.І. Михальченко (кер.авт.кол.), М.С. Кармазіна, В.О. Ковалевський та ін..]. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 358 с. ISBN 978-966-02-5706-1.

Колективна монографія присвячена аналізу світоглядно-теоретичного поля сучасної української політики. Матеріали об’єднанні ідеєю розробки нормативної та реальної моделей політичних практик сучасної України, що розробляються та реалізуються в ситуації ціннісного розколу населення України по лініях європейська/євразійська зовнішньо - політична орієнтація та традиціоналістський/модерністський курс внутрішньої політики.

Книга розрахована на науковців, аспірантів та студентів, державних службовців, політиків і громадських діячів, усіх, хто цікавиться сучасними політичними процесами в Україні та моделями їхнього аналізу.

  Детальніше >>>
Збірник наукових праць «Політологічні студії» №1 Збірник наукових праць «Політологічні студії» №1
Збірник наукових праць «Політологічні студії» / Кам’янець – Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України; [редкол.: В.В. Нечитайло (відп. ред.) та ін.]. – Кам'яне ISBN .

У збірнику наукових праць висвітлюються найбільш актуальні проблеми сучасної політології, представлено спектр наукових розробок вітчизняних дослідників.

Збірник адресований професійним політологам, докторантам та аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку політичної науки.

  Детальніше >>>
М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: Монографія. М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: Монографія.
М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: Монографія. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 615 с. ISBN 978-966-02-5705-4.

У монографії здійснюється дослідження феномену корупції в політологічному, філософському, історичному, правовому та інших аспектах, що забезпечує міждисциплінарний підхід. Системно і структурно аналізується явище корупції в Україні, але системний підхід є провідним серед усіх методологічних підходів. Реалізується завдання поєднання теорії і практики боротьби з корупцією.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, аспірантів і практичних працівників.

  Детальніше >>>
Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.
Проблеми української політики: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 410 с. ISBN 978-966-02-5663-7.

Пропонована  Вашій увазі робота є збірником аналітичних доповідей Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім..І.Ф. Кураса НАН України з ряду актуальних проблем суспільно-політичного розвитку України.

  Детальніше >>>
Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.) Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.)
Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.) - Київ: Цифра-друк, 2010. - 304 c. ISBN 978-966-2031-11-5.

В новій книзі автор висвітлює процес становлення вищих та місцевих органів державної влади в Україні за Української Народної Республіки (за часів Центральної Ради та Директорії) та Західноукраїнської Народної Республіки в контексті складного процесу національного державотворення у буремні 1917-1920 роки. Аналізуються успіхи та прорахунки державного будівництва, зокрема, законодавча база, принципи формування та діяльності вищих законодавчих і виконавчих органів першої і другої УНР та ЗУНР, центральних і місцевих органів державної влади, форми та устрій українських державних утворень, причини падіння Центральної Ради та успіху перевороту П.Скоропадського, підготовку та суть повстання Директорії, соборницько - державницькі прагнення українців Закарпаття та передумови і наслідки Акту Злуки УНР та ЗУНР тощо.

Для істориків, правознавців, держуправлінців, політологів та усіх, хто цікавиться українською минувшиною початку ХХ ст.

  Детальніше >>>
Любовець О. Політична опора гетьманату П.Скоропадського. Любовець О. Політична опора гетьманату П.Скоропадського.
Любовець О. Політична опора гетьманату П.Скоропадського. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – 132 с. ISBN 978-966-02-5323-0.

У монографії охарактеризовані політичні сили, які стали опорою Української Держави гетьмана П.Скоропадського. Автором на базі широкого кола джерел розглянуті ідейні та організаційні передумови гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р.; висвітлена роль політичних партій у цьому процесі, їх участь у формуванні гетьманських урядів; розкриті програмні засади та головні напрями діяльності урядових партій – Всеукраїнського союзу земельних власників, Протофісу, кадетів. У додатках подані біографічні дані членів кабінету міністрів Української Держави.

Монографія розрахована на всіх, хто цікавиться історією українських політичних партій.

  Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти