Укр | Рус | Eng

 

Монографії

< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія. Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія.
Єврейська громадсько-політична думка ХХ – початку ХХІ сторіччя в Україні: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 362 с. ISBN 978-966-02-5956-1.

Пропонована наукова праця розглядає розвиток єврейської громадсько-політичної думки в Україні у історичній ретроспективі минулого століття, а також аналізує сучасні тенденції розвитку суспільної діяльності українського єврейства на початку ХХ століття.

Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки.

  Детальніше >>>
Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань.
Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. – К., ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. ISBN 978-966-02-6125-9.

Монографія представляє український соціум у контексті його субкультурної диференціації й ціннісної варіативності. Місце і роль соціокультурних і ідентичностей (етнічних, територіальних, професійних, гендерних, релігійних та інших) аналізуються з врахуванням домінуючих у різних сегментах поляризованого соціуму ціннісних настанов та поведінкових стереотипів. Головний акцент зроблено на осмисленні ризиків і загроз, породжених травмованою історичною пам’яттю, антиномічністю політичних орієнтацій і сформованою на цій основі диверсифікацією суспільної свідомості.

Розрахована на політиків, науковців, журналістів, студентів – усіх, кого цікавлять реалії української незалежності.

  Детальніше >>>
Панчук М., Євтух В., Войналович В., Котигоренко В., Калакура О., Кочан Н., Макаренко Н., Горбань Т., Ляшенко О., Ковач Л. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: [Монографія] Панчук М., Євтух В., Войналович В., Котигоренко В., Калакура О., Кочан Н., Макаренко Н., Горбань Т., Ляшенко О., Ковач Л. Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: [Монографія]
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості: [Монографія] – К., Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – 396 с. ISBN 978-966-02-5963-8.

У монографії описано теоретико-методологічний інструментарій вивчення етнополітичних процесів  в Україні та їх регіональні специфіки. Представлено результати дослідження історичних умов, політичних, економічних, соціальних, демографічних, культурних, конфесійних та інших аспектів етнополітичої регіоналізації суспільного простору України. Аргументовано висновки щодо тенденцій сучасної етнополітичної динаміки українського соціуму і його регіональних сегментів та ролі державного етнополітичного менеджменту в оптимізації етнонаціональних відносин і національно-громадянській консолідації політичного, поліетнічного, полі конфесійного, полікультурного загалу населення країни.

  Детальніше >>>
Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник.
Пахарєв А.Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 182 с. ISBN 978–966–02–5997–3.

У навчальному посібнику подано теоретичні та практичні проблеми становлення і розвитку політичних інститутів у сучасній Україні, характеризується особливість політичного процесу в Україні в умовах державної незалежності. Окремі теми присвячені питанням теорії і практики української багатопартійності, політичного елітизму і лідерства як важливих акторів та інститутів політичного процесу в Україні.

Видання розраховане на слухачів зі спеціальності політологія.

Ця книга може бути корисною практичним політикам, викладачам, аспірантам і студентам політологічних факультетів та відділень вищих навчальних закладів.

  Детальніше >>>
Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу.
Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 431 с. ISBN 978-966-02-5908-9.

Проблеми культури міжособистісних і міжгрупових відносин основоположні для кожного соціуму. В Україні вони набули особливої ваги внаслідок «розколотості» культурного простору, різноспрямованості політичних орієнтацій, конфлікту інтерпретацій у системі історичного мислення. Автори книжки вбачали свою головну мету у заповненні відчутної прогалини в теоретико-методологічному й інструментально-виховному осмислення етнокультурних параметрів мультикультуралізму, а також у концептуалізації поняття «етнополітична культура» і включення його у різноманітні дискурсивні практики.

Монографія розрахована на фахівців, тих, хто навчається, широке коло читачів.

  Детальніше >>>
Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста
Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 221 с. ISBN 978-966-02-5909-6.

Монографія присвячена теоретико-методологічним та прикладним аспектам політико-владних інформаційно-комунікативних процесів. На основі ретельного вивчення наукових підходів і теоретико-методологічних засад політичної комунікації та широкого емпіричного матеріалу зі сфери сучасної української політики розробляється та обґрунтовується концептуальна модель аналізу інформаційної взаємодії (інтеракцій) у сучасному великому українському місті. У роботі проведено всебічний аналіз категорії "політична інтеракція" і вивчено її евристичний потенціал для розуміння і пояснення сучасних політичних процесів.

Книга розрахована на науковців, спеціалістів у галузі інформаційної політики, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться моделями аналізу політичних процесів у сучасній Україні.

 

Книга розрахована на науковців, спеціалістів у галузі інформаційної політики, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться моделями аналізу політичних процесів у сучасній Україні.

"> Детальніше >>>
В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна. В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна.
В.Ф. Солдатенко, О.М. Любовець. Революційні альтернативи 1917 року й Україна - К.: «Наукова думка», 2010 – 317 с. ISBN 978-966-00-0894-5.

У монографії відтворено панорамну картину подій карколомного 1917 року в Росії й Україні. На основі архівних матеріалів, тогочасної преси, історіографічних джерел здійснено аналіз реальних і гіпотетичних альтернатив суспільно-політичного розвитку України; досліджено ідеологічні доктрини, соціальну базу й регіональну впливовість політичних сил, які репрезентували кожну з цих альтернатив; з’ясовано місце та роль окремих політичних сил і партій у ході відстоювання тієї чи  іншої альтернативи, показано ступінь їх зрілості й здатності керувати політичними процесами. Висвітлюючи тогочасні події в усій їхній складності, постійній зміні й взаємозв’язку, автори розкрили масштабність, гостроту й напруженість боротьби за політичну владу в Україні, яка посилювалася вкрай складним переплетінням і протистоянням соціальних й національно-визвольних прагнень. Предметом особливої уваги дослідників стали національні моделі суспільно-політичного розвитку України як альтернативи варіантам, запропонованим спочатку Тимчасовим урядом, а згодом більшовицьким РНК.

Розраховано на всіх, хто цікавиться історією Української революції 1917-1920 рр., проблемами становлення української державності та національним державотворчим досвідом початку ХХ ст..

  Детальніше >>>
Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть
Горбань Т.Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століть – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 381 с. ISBN 978-966-02-5574-6.

У монографії на основі аналізу програмних документів українських політичних партій, науково-публіцистичного доробку знакових постатей українського національного руху, інших джерел розглянуто еволюцію ідеї українського національного самовизначення в українській суспільно-політичній думці. В контексті українсько-російських відносин автор простежує трансформації автономістсько-федералістської та самостійницької течій у політичній думці Наддніпрянської України упродовж ХІХ – першої чверті ХХ століть.

  Детальніше >>>
«Великий терор: польська операція 1937-1938» (2010) «Великий терор: польська операція 1937-1938» (2010)

8-й том висвітлює одну з найтрагічніших сторінок в історії українців, поляків – виконання органами НКВС УРСР у 1937-1938 роках оперативного наказу НКВС СРСР №00485. Ця репресивна-каральна операція стала однією з наймасовіших під час «Великого терору» 1937-1938 років.

  Детальніше >>>
Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць.
Україна та Росія: потенціал взаємодії та співробітництва. Збірник наукових праць. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010. – 208 с. ISBN 978-966-02-5788-7.

У збірнику розглядаються актуальні проблеми українсько-російських відносин у період кардинального концептуального «перезавантаження» підходу обох держав до міждержавних взаємин.

Для істориків, політологів, економістів, філософів, викладачів та студентів гуманітарних факультетів.

Тексти даються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наукової інформації та посилань несуть автори.

Збірник підготовлено у рамках спільного проекту НАН України і РГНФ.

Із збірником та іншими матеріалами за темою дослідження ви можете ознайомитись також тут.

  тут.

"> Детальніше >>>
< 6 · 7 · 8 · 9 · 10 > 
На головну сторінку Карта сайту Контакти