Укр | Рус | Eng

 

Ротар Наталія Юріївна

Ротар Наталія Юріївнадоктор політичних наук, головний співробітник відділу соціально-політичної історії

Освіта і наукова діяльність

У 1992 р. закінчила історичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Історія”, того ж року вступила до аспірантури по кафедрі історії народів Східної Європи за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Під час навчання в аспірантурі отримувала стипендію Президента України для аспірантів.

У 1996 р. захистила кандидатську дисертацію «Діяльність українських національно-демократичних урядів в галузі освіти» за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

У 2000–2002 роках отримувала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.

У 2001 р. отримала атестат доцента кафедри політології та соціології.

2004–2007 рр. навчалася в докторантурі за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2007 р. захистила докторську дисертацію з обраної спеціальності за темою «Участь громадян України у циклічних політичних процесах трансформаційного періоду».

У 2011 р. отримала атестат професора кафедри політології та державного управління.

Відмінник освіти України (2015).

Брала участь у роботі комісій МОНУ, зокрема у 2010 – Член науково-методичної комісії МОНУ по оцінці роботи Ужгородського національного університету; 2013 – член апеляційної комісії МОНУ по дисертаційному дослідженню Рябого Юрія Олексійовича «Вплив політичної культури на трансформаційні процеси українського суспільства», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

З 2008 р. – член Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.03 у Чернівецькому національному університеті по захисту докторських дисертацій. З 2015 – член Спеціалізованої вченої ради в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Член редколегій та наукових рад низки наукових періодичних видань: «Політологічні та соціологічні студії» (відповідальний секретар), «Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини», «Історико-політичні проблеми сучасного світу», «Форум», «Міжнародні відносини» та інших.

Викладацька діяльність

Н.Ю. Ротар є професором кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія федьковича, де викладає курси “Політична культура”, “Порівняльна політологія”, “Політичні еліти та лідерство”, “Політична участь: проблеми теорії та практики”, “Публічна політика”, «Політичні ідентичності».

Участь у виконанні міжнародних наукових проектів

 • «Моніторинг процесу формування збалансованих етнонаціональних відносин у Чернівецькій області» (міжнародний фонд «Відродження», № проекту – 41612) (2011 р.)
 • «Innovating Teaching and Learning of European Studies» (виконання проекту, Tempus, 2014–2015)
 • «Наближаючись до всебічних знань про європейську інтеграцію в Україні», (Програма ЄС Жана Моне «Кафедра європейських студій» (виконання проекту, 2012–2014 рр.)

Індівидуальні монографії та монографії у співавторстві

 1. Ротар Н. Політична участь громадян України у системних трансформаціях перехідного періоду: Монографія. – Чернівці: Рута, 2007. – 472 с.
 2. Ротар Н.Ю. Образ німців і Німеччини в громадській думці населення краю (на матеріалах Чернівецької області). Монографія / Н. Ротар, В. Бурдяк. – Чернівці: Рута, 2004. – 150 с.
 3. Ротар Н.Ю. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів. – Монографія /  Н. Ротар, В. Бурдяк. – Чернівці: Рута, 2004. – 328 с.

Колективні монографії

 1. Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода ; автор передм. О. Рафальський ; відп. ред. і упоряд.  М. Кармазіна. – К. : Парлам. вид-во, 2016.
 2. Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред. М.С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015.
 3. Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 160 с.
 4. Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / – Режим доступу: Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 196 с.
 5. Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – 296 с. Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/politychni_site_182.pdf
 6. 6. Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і Закарпаття: монографія. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 552 с.
 7. Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 364 с. Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/parlament_vybory_site_174.pdf
 8. Політична енциклопедія / НАНУ, Ін-т політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса. Редкол.: Ю. Левенць (голова), Ю. Шаповал (заст. голови). – К.: Парламентське видавництво, 2012.
 9. Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012. – 600 с. Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/political%20problems_site_152.pdf
 10. Довідник міжетнічної толерантності / упоряд. Н.Ю.Ротвр; за ред. А.М.Круглашов. – Чернівці: Букрек, 2011.

Статті

Є автором 250 наукових статей, зокрема у фахових виданнях з політичних наук за останні п'ять років:

Статті у закордонних виданнях

 1. Rotar Natalia. Uczestnictwo polityczne obywateli Ukrainy: wymiar wyborczy, protestacyjny i dyskursywny // Politeja. – Krakow. – 2015. – N 2 (34/1). – P& 107 – 143. Режим доступу: http://www.akademicka.pl/tmp/4da905b7fcb467b08c14664d73bc2855.pdf
 2. Ротар Н.Ю. «Регион» как коммуникативный конструкт в дискурсе политической элиты Украины // Регионалистика: сб. науч. тр. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: В.Н. Ватыль (гл.ред.). – Гродно: ГрГУ, 2012. – С. 37–52.
 3. Ротар Н.Ю. Политическое участие в эпоху второго модерна: в поисках адекватной модели // Веснік Брэсцкага універсітэта. Серыя 1. Філасофія. Паліталогія. Сацыалогія. – 2012. – № 1. – С. 89–96.
 4. Ротар Н. Політична участь громадян України у модернізаційних процесах сучасності як відображення особливостей взаємовідносин в системі влада – суспільство // Eastern Reviev. – Lodz. – 2012. – Т. 1. – Р. 103–120. Режим доступу: https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/download/4b2dc52dc2f08b1f30d03aae29cd3cf3_EasternRev.pdf
 5. Ротар Н. Особливості політичної культури як чинник розвитку політичної системи Польщі // Studia Politoligica Ucraina-Polona. Випуск 1. – Житомир – Київ – Краків: Вид-во Євенка О., 2011. – С. 194–204.
 6. Rotar N. State Regulation of the Labour Migration in Ukraine: Key Problems and Instruments of Solving // Ukraine, between integration and partnership. – Champagne: Bruylant Bruxelles, 2010. – P. 297–312.
 7. Ротар Н.Ю. Проблемы представительства региональных интересов в Украине // Системная трансформация общества: исторический опыт, современность и перспективы. Сборник научных трудов кафедр социально-гуманитарных наук [Под общей редакцией Лапиной С.В.]. – Вып. 7. – Брест, 2010. – С.  182 – 188.

Статті в академічних виданнях

 1. Ротар Н. Ю. Дискурс Донбасу в медіа-просторі політичної еліти Російської Федерації // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України – К.: ІПіЕНД, 2015. – Вип. 3 (77).  – С. 198 – 220.
 2. Ротар Н. Партійна самоідентифікація чернівецької громади на парламентських виборах 2002–2014 рр. // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України – К.: ІПіЕНД, 2015. – Вип. 3 (77).  – С. 90 – 120.
 3. Ротар Н.Ю. Ідентифікаційний розрив з минулим у Чернівецькій громаді: виборчі кампанії, опитування та референдуми 1989-1991 рр. Наукові записки Інституту політичних та етнонаціальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України – К.: ІПіЕНД, 2014. – Вип. 1 (69).  – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=14&action=scholarly_detail&scholarly_id=73
 4. Ротар Н.Ю. Конструювання смислів громадянської ідентичності в друкованих ЗМІ України Наукові записки Інституту політичних та етнонаціальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України – К.: ІПіЕНД, 2014. – Вип. 1 (69).  – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=14&action=scholarly_detail&scholarly_id=73
 5. Ротар Н.Ю. Еволюція комунікативного конструкту «регіон» у дискурсі політичної еліти України // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України – К.: ІПіЕНД, 2013. – Вип. 3 (65). – С. 213–229. Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_65/rotar_evolutsia.pdf
 6. Ротар Н.Ю. Моделювання політичного майбутнього в електоральному дискурсі України // Сучасна українська політика. Спецвипуск: Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – К.: Центр соціальних комунікацій, 2013. – С. 151–162.
 7. 7. Ротар Н.Ю. Роль нових політичних свят у формуванні політичних ідентичностей: буковинський вимір // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціальних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України – К.: ІПіЕНД, 2013. Вип 3 (65). – С. 85–109. Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_65/rotar_rol.pdf
 8. Ротар Н. Етнонаціональний вимір політичних ідентичностей у локальних спільнотах: чернівецький приклад // Політичний менеджмент. – 2013. – № 59. (http://www.ipiend.gov.ua/?mid=149&action=politic_detail&politic_id=67)
 9. Ротар Н.Ю. Еволюція механізмів транскордонної співпраці України та Румунії в контексті євроінтеграційних процесів // Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – С. 186–199.
 10. Ротар Н. Членство в партії як форма політичної участі в умовах незавершеності політичних трансформацій // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІПЕНД, 2012. – С. 8–19.
 11. Ротар Н.Ю. Технології взаємодії влади та громадянського суспільства в Україні // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: Зб. наук. праць / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.:  «Фоліант», 2012. – С. 331– 344.
 12. Круглашов А.М., Ротар Н.Ю. Авторитарні девіації політичного режиму в Україні // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 23. – С. 162–176.
 13. Ротар Н.Ю.  Єврорегіональна політика України в контексті сучасних цивілізаційних процесів // Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів:  Фенікс, 2011. – С. 112–125.
 14. Ротар Н. Представництво регіональних інтересів в Україні: проблеми та перспективи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2009. – Вип. 44 (підсерія «Курасівські читання»). – С. 237–244.

Статті у фахових виданнях

 1. Ротар Н. Ю. Електоральна/партійна ідентифікація чернівецької громади на парламентських виборах 2002-2014 рр. у вимірі одномандатого виборчого округу // Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2015. – Вип. 137 – С. 104 – 115.
 2. Ротар Н. Ю. Вибори до місцевих органів влади у чернівецькій громаді: конкуренція ідентичностей періоду прориву демократії // Історико-політичні проблеми сучсного світу: Збірник наукових статей. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 29 – 31. – С. 172 – 180.
 3. Ротар Н. Особливості формування європейських ідентичностей в чернівецькій громаді // Історико-політичні проблеми сучсного світу: Збірник наукових статей. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – Вип. 31 – 32. – С. 199 – 203.
 4. Ротар Н. Методологічні проблеми дослідження політичної участі  в період посбіхевіоризму // Вісник Львівського університету. Серія «Філософсько-політологічні студії». – 2010. – Вип. 1. – С. 79 – 88. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/Phil/visnyk_fil_pol_1.doc
 5. Ротар Н. Моделювання політичного майбутнього в дискурсі кандидатів на посаду Президента України // Політологічні та соціологічні студії: Т. Х. Виборчі процеси в Україні та постсоціалістичних країнах: зб. наук. Праць. – Чернівці: Букрек, 2011. – С. 175–194.
 6. Ротар Н.Ю. Еволюція змісту електорального протесту в Україні // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. На пошану професора Р. М. Постоловського. – Рівне: РДГУ, 2011. – Вип. 5–6. – С. 63–76.
 7. Ротар Н.Ю., Добржанська І.М. Формування стратегії відносин Росії та ЄС // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2012. – № 4 (156). – С. 145–156.
 8. Ротар Н. Категорія «політична участь» в структурі теорії постдемократії  // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. – Чернівці: Букрек, 2012. – Т. ХІ. Теорія та історія політичної науки: світовий та національний досвід. – С. 303–314.
 9. Ротар Н.Ю. Регіональний вимір процесу становлення демократії участі в Україні // науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2012. – С. 184–189.
 10. Ротар Н.Ю. Категорія толерантність в системі інструментарію сучасної політичної науки // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Рута, 2013. – Т.25–26. – С. 117–121.
 11. Ротар Н. Соціокультурний вимір структури політичних ідентичностей Чернівецької громади // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – Т. 27–28. – С. 99–106.
 12. Ротар Н. Роль офіційного євроінтеграційного дискурсу в оновленні політичних ідентичностей громадян України: регіональний вимір // Політологічні та соціологічні студії. Т. XII. Політичні виміри процесів європейської інтеграції: зб. наук. праць. – Чернівці: Букрек, 2013. – С. 430–448
 13. Ротар Н. Символічна репрезентація політичних ідентичностей чернівецької громади // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 684–685. – С. 192–198.
 14. Ротар Н. Чернівецька ідентифікаційна матриця початку 1990-х рр.: громадянський та макрополітичний вимір // Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 11. – С. 235–246. – Режим доступу: http://politolog-rdgu.com/pro-kafedru/vudannja-kafedry.html
 15. Ротар Н.Ю. Особливості формування нових політичних ідентичностей у Чернівецькій громаді // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 702–703. – С. 185–193.
 16. Ротар Н. Політична участь як механізм легітимації влади в сучасній Україні  // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. Випуск. 13. Країни Центрально-Східної Європи в модерну і постмодерну добу: теоретичні концепції й політичні реалії. – Ужгород: Говерла, 2009. – С. 211–214.
 17. Ротар Н. Участь громадян України у дискурсі незалежності та конституційному процесі // Історико-політичні проблеми сучасного світу: збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. – Т. 21­–22. – С. 123–129.
 18. Ротар Н. Формування стратегії партнерства у відносинах влада – громадяни засобами е-урядування в умовах трансформації політичної системи // Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць. – Т. VІІІ. – Чернівці, Вільнюс: Букрек; ЄГУ, 2009. – С.380–394.
 19. Ротар Н. Еволюція геоструктури електоральної участі громадян України // Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць. – Т. ІХ. – Чернівці: Букрек, 2010. – С. 96 –110.
 20. Ротар Н.  Регіональний розвиток України: ризики та перспективи // Політологічні та соціологічні студії: Збірник наукових праць. – Т. ІХ. – Чернівці: Букрек, 2010. – С. 567 – 569.

Підготовка наукових кадрів

Під керівництвом Ротар Н. Ю. були захищені п’ять кандидатські дисертації з політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. На даний час здійснює керівництво 3 аспірантами.

Версія для друкуПечать

На головну сторінку Карта сайту Контакти