Кочубей Лариса Олександрівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

(народилася. у м.Боярка Київської обл.)

Доктор політичних наук (2007 р.), професор (2008 р.), провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Курас НАН України ( з 2008 р.).

Тема докторської дисертації: «Виборчі технології в Україні (за досвідом парламентських виборів)».

З 1997 по 2006 рр. ? завідувач відділу наукового реферування інформації Книжкової палати України ім. І.Федорова. Автор концепції та відповідальний секретар перших реферативних журналів України: «Політика. Політичні науки» (з 1997 р.), «Економіка. Економічні науки» (з 1998 р.) та «Історія. Історичні науки» (з 2002 р.; електронна версія).

Сфера наукових інтересів:
виборчі процеси, PR-діяльність, політичні комунікації, політична система Франції.

Член спеціалізованих вчених рад Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України та Інституту держави і права ім.В.М.Корецького НАН України по захисту докторських і кандидатських дисертацій;
Член редакційної колегії «Наукові записки» ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН; «Суспільно-політичні процеси», «Сучасна українська політика».
Академік Академії політичних наук України (2014 р.), головний вчений секретар Асоціації політичних наук України.

Автор понад 150 наукових праць, у тому числі:

Індивідуальні праці:

 • Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України): Монографія / Л.О.Кочубей. – К.:ТОВ «Вид-во «Юрид. думка,2006. – 280 с.
 • Виборчі технології: Навчальний посібник / Л.О.Кочубей. – К.: Укр. центр політ. менедж.,2008. – 332 с.
 • Кочубей Л.О. Нариси з історії видавничої діяльності Університету Св.Володимира у 1834-1917 роках (на прикладі видань з природознавства) / Л.О.Кочубей. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. – 223 с.

Монографії колективні:

 • Виборчі системи як передумова формування політичних лідерів і політичних еліт // Політика в особах. (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): Монографія. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. — К.: Парламентське видавництво, 2008. – С.54-74.
 • Політична еліта. Політичний клас. Класичні теорії. Сучасні теорії // Політичний клас в сучасній Україні: особливості формування, тенденції розвитку / За заг. ред. Ф.М.Рудича. – Монографія. – К.: Парламент. вид-во,2010. – С.7-38.
 • Політичні режими і форми правління: Класичні форми правління: абсолютна монархія. президентська республіка, парламентська республіка. Політичний режим Франції: еволюція та сучасні особливості // Політичні режими і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія / За заг. ред. Ф.М.Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2011. – С.64-126.
 • Сучасні виклики, що стоять перед політичним класом і можуть привести до об’єднання України // Націєконсолідуюча діяльність політичного класу сучасної України: аналіз і прогнозні оцінки: Аналітична доповідь ІПіЕНД. – К.: ІПіЕНД,  2011. -С.28-51.
 • Сучасні виклики, що постали перед  політичним класом та спроба об’єднання України // Націєконсолідуюча діяльність політичного класу сучасної України: аналіз і прогнозні оцінки: Аналітичні доповіді / Під ред. Ф.М.Рудича. К., 2012. – С. С.90-107.
 • Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення: Аналітична доповідь / За ред. О.М.Майбороди. – К.:ІПіЕНД,2012. – 64 с. (співавтор).
 • Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні: Аналітична доповідь / За ред. О.М.Майбороди. – К.:ІПіЕНД,2013. – 64 с. ( у співавтор).
 • Франція: національна ідентичність та стан модернізації політичного режиму країни // Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. –  К.: ІПІЕНД, 2013. – 369-405 с.
 • Низький рівень громадянської самосвідомості, почуття особистої відповідальності за стан справ у суспільстві // Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За заг. ред. О.М.Майбороди. – К.: ІПІЕНД, 2013. – 184 с. (у співавтор.)
 • Сутність політичного режиму і характер державного правління // Концептуальні засади державної політики сприяння розвиткові громадянського суспільства і утвердження особистості / За заг. ред. О.М.Майбороди. – К.: ІПІЕНД, 2013. (у співавтор.)
 • Інформаційна безпека держави: напрями й інструменти захисту українського інформаційного поля // Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою: Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД,2015. – С.161-183.

Навчальна література:

 • «Електронна демократія». «Простір електоральний» // Соціологія політики: Енциклопедичний словник / Авт.-упор.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. – К.:Вид-во «Європ. ун-ту», 2009. – С.128-129; С.318.
 • Виборча система. Технології виборчі деструктивні. Технології політичні. Політична енциклопедія / Ред. Ю.Левенець, Ю.Шаповал. – К.: Парл. ид-во, 2011. – С.97-98; С.710; С.710-711.
 • Виборчі системи як передумова формування політичних лідерів і політичних еліт // Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навч. посіб. / За заг. ред. проф. Ф.Рудича. -К.,2012. – С.72-102.
 • PR  у політичній сфері: Підручник. – К.:ІПіЕНД,2013. – 472 с.
 • Арістотель. Бернейз Е.Л. Джефферсон Т. Сократ. Стоїки // Історія політичної думки: Навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-ІV рівнів акредитації / За ред. Хоми Н.М. – Л.: ЛНУ ім. І.Франка, Новий Світ,2014. –  С. 35-36; 71-73; 211-213; 600-601; 611-612.
 • Технічний кандидат. Президенціалізм. Політичний ритуал. Білборд політичний. Технологія виборча // Новітня політична лексика:Навч. енц. словник. –   Л.:ЛНУ ім. І.Франка 2014.

Статті:

 • Діалог як спільна діяльність учасників політичної комунікації // Трибуна. – 2008. – № 1-2. ? С.26-27.
 • «Політична еліта» і «політичний клас»: класичні та сучасні підходи до визначення понять // Політ. менеджмент. – 2008. – Спец. вип. – С.24-32.
 • Політична  еліта  та   політичний клас у сучасній політології // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2008. – №38. –  С.33-45.
 • Громадянське суспільство як необхідна передумова демократичного розвитку в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2008. – Вип.12. – С.196-204.
 • Теорії   еліт:   зарубіжний   досвід для України // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – 2008. – Вип.14. – С.10-18.
 • Політичний РR: управлінська складова. // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спец. випуск :Політичний менеджмент. – 2008. – С.291-300.
 • Особливості законодавства про політичну рекламу: українська та зарубіжна практика // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. Спец. вип.: Політичні технології. – 2008. – С.85-96.
 • Політична невизначеність та конфлікти // «Наукові записки»  Луган. нац  ун-ту. Сер. Філол. науки.  – 2009. –Т.1. – С. 56-65.
 • Конфліктні технології в сучасній Україні // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – 2009. – Вип 16. –  С.161-168.
 • Політична еліта та політичний клас: класичні зарубіжні концепції // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. ? 2009. – Вип. 17. –   С.96-107.
 • Політичний клас України та Росії у модернізаційних процесах: загальне й особливе // Трибуна.  – 2009.–№7-8. –  С.37-39.
 • Особливості політичної комунікації в умовах розвитку технологій інформаційного суспільства // Віче. – 2009. – №19. – С.24-25.
 • Связи с общественностью в политической сфере: особенности управленческой деятельности // Современные исследования социальных проблем: Сб.ст.: Общественно-социальные и политические исследования.  –  Красноярск: ООО «Научно-инновац. центр», 2009. – Вып.2. – С.80-83.
 • Президентська виборча кампанія – 2010  в Україні: досягнення та прорахунки // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. – К.; Миколаїв: Український центр політичного менеджменту 2010. – Вип.19. – С.165-173.
 • Политический дискурс как консенсусная технология // Revista de filozofie, sociologie si stiinte politice. – Кишинів – 2010. – №1. – С.115-121.
 • Політичний режим Франції: особливості становлення та розвитку // Політичний менеджмент. – 2010. – Спец.вип. – С.33-44.
 • Сучасна політична еліта та політичний клас: визначення, моделі та особливості становлення // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2010. – Вип. 1(45). – С.37-54.
 • Архетипіка політичного лідерства як підґрунтя маніпулятивних технологій // Публічне управління: теорія та практика. – 2010. – №3-4. – С.312-317.
 • Виборча система як передумова формування політичного класу в сучасній Україні // «Наукові записки»  ІПіЕНД. 2010. – Вип.6 (50). – С.26-37.
 • Політичний клас: завдання, спрямовані на консолідацію української нації // Сучасна українська політика. – 2011. – Вип.23. – С.138-148
 • Напівпрезидентська система правління Франції: досягнення та прорахунки // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2011. –  Вип.1(51). – С.35-51.
 • Коммуникационные аспекты политики: управленческий потенциал связей с общественностью // PR-технологии в информационном обществе: Материалы VI междунар. научно-практич. конф. / Под. общ. ред. И.Е.Ти мераниса –  СПб.:Изд-во Политехн. ун-та 2011. – С.119-121.
 • PR-діяльність у політичній сфері: до питання розвитку професійного комунікативного простору // «Наукові записки»  Луганського нац. університету. Сер. «Філ.науки». Науковий простір дискурсології: ретроспективно-проспективний вимір: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»,2011. – С.98-109.
 • Політичні лідери Франції: архетипи становлення // Публічне управління: теорія і практика: Зб. пр 2011. – Спец. вип. – С.128-134.
 • Напівпрезидентська республіка сучасної Франції: шлях до авторитаризму чи демократії ? // Політичний менеджмент . – 2011. – №5(50). – С.164-173.
 • До питання визначення та класифікації форм правління: сучасні підходи // Освіта регіону. – 2012. –  №3. – С.62-74.
 • Політичні PR: тенденції становлення в Україні // Вісник КНУКіМ:  Матеріали всеукр. наук. конф. «Соціальні комунікації: стан, проблеми, тенденції» (26-27 квітня 2012 р.) – листопад. – С.112-124.
 • Франція: сучасні дискусії про національну ідентичність // «Наукові записки»  ІПІЕНД. 2012. – №1 (57). – С.58-69. – С.58-69.
 • Связи с общественностью в политической сфере: современные тенденции и вызовы // Материалы VІ Всерос. Конгресса политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии полит. взаимодействия» (22-24 ноября 2012 г.). – М.: РАПН,2012. – С.261.
 • Асоціація політичних наук України у системі Міжнародної асоціації політичних наук // Сучасна українська політика. 2013. – Спец. вип. – C.51-60.
 • Сучасні особливості зовнішньої політики Франції в умовах модернізації // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2013. – Вип.1(63). – С.93-113.
 • Особливості виборчих технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради України 2012 року // Український інформаційний простір: Науковий журнал . — 2013. — №1. — Ч.2. – С.92-98.
 • Модернізація політичного режиму Франції: досвід для України // Вісник Львів.нац.ун-ту. Сер. «Філософсько-політологічні студії» — 2013. – Вип.3. – C.223-231.
 • Франція: досвід становлення сучасного політичного режиму Франції // Методологія політичної науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Треті методологічні читання. – Л.:ЛНУ, 2013. – С.43-45.
 • «Мовчазний спротив» проти влади: особиста відповідальність українців за стан справ у суспільстві // «Наукові записки»  ІПіЕНД: Курасівські читання. – 2013. – Вип.4. – С.14-25.
 • Громадянська самосвідомість українців: що заважає бути відповідальним за стан справ у суспільстві? // «Наукові записки»  ІПіЕНД: Курасівські читання. – 2013. – Вип.6. – 207-220.
 • Використання фреймів у виборчій кампанії 2012 р. в Україні // «Парламентські вибори в Україні 2012 року»: Матеріали міжнародної науково-практ. конференції». – К.:ІПіЕНД, 2013. – С.210-222.
 • Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013-лютий 2014 рр.):  аспекти взаємодії // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2014. – Вип. 2(70).  – С.55-73.
 • Политические технологи убеждения в избирательном процессе в современной Украине // Труды Международной научно-теор. конференции «Субкультуры и коммуникативные стратегии информационного общества». – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та,2014. – С.173-175.
 • Стратегічний курс Асоціації політичних наук України – діяльність у системі Міжнародної Асоціації політичних наук // «Наукові записки»  ІПіЕНД. – 2014. – Вип.3(71). – С.395-404.
 • Інформаційно-комунікаційні технології у формуванні громадської думки в сучасній Україні // Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні: Матеріали доповідей та виступів. К.:КНУКіМ,2014. – С.69-72.
 • Перспективи входження України до ЄС: аналіз інформаційних кампаній влади та опозиції // Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наук. семінару / За ред. С.О.Гуткевич, І.Г. Оніщенко – К.: НУХТ, 2014. – Вип.7. –  С.18-22.
 • Влада та опозиція у Франції: досвід для України // «Наукові записки»  ІПіЕНД.  – 2015. – Вип.2. – С. 40-63.
 • Громадська думка: інструментарій формування у процесі утвердження суспільної солідарності // Studia PolitologicaUcraino-Polona: Щорічний журнал з політичних наук. – Житомир- Київ-Краків, 2015.- Вип.5. – С.146-154.
 • Інформаційна безпека держави: інструменти захисту українського інформаційного поля (на прикладі особливостей інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному Донбасі) // «Наукові записки»  ІПіЕНД // 2015. – Вип.3. –  С.220-233.
 • Міграційна політика сучасної Франції: тенденції  та ризики //  Інформаційна культура в сучасному світі: матеріали наук. семінару / за ред. Гуткевич С.О. – К.: НУХТ, 2015. – Вип.9. – С.34-39.
 • Особливості інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному Донбасі // Імідж і репутація: Сучасна корпоративна репутація, бренд, ідентичність та імідж: міфи, проблеми, рішення: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 22 квітня 2016 р., м. Київ. – К.: Видав. Центр КНУКіМ,2016. – с.40-43.
 • Регіональні вибори у Франції: владно-опозиційне протистояння напередодні президентських виборів 2017 р. // Матеріали  Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація»: Збірник наукових праць. – 2016. – Вип.І. – С.114-118.
 • Інформаційно-комунікаційні технології взаємодії влади й опозиції в сучасній Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2016.  – Вип.4. – С.181-199.