Панчук Май Іванович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Завідувач відділу національних меншин. (1998 – 2018 рр.)

1937 року народження, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, очолює відділ з часу утворення Інституту.

М.Панчук очолив досить важливий в нашій поліетнічній державі напрям розвитку знань у сфері етнополітичних та етноісторичних досліджень.

За останні 5 років під керівництвом М.Панчука виконані два планові науково-дослідні проекти:

 • “Національні меншини України у ХХ ст.: регіональний аспект”
 • “Крим в етнополітичному вимірі”.
 • Закарпаття в етнополітичному вимірі
 • Донбас в етнополітичному вимірі

Наслідком виконання першого проекту стала публікація збірника наукових статей під однойменною назвою загальним обсягом 13,8 др. арк. (“Наукові записки ІПіЕНД”, №19). Крім того, результати розробки теми опробовані в цілому ряді публікацій співробітників відділу та у виступах на багатьох наукових конференціях.

Наслідком виконання другого проекту стала підготовка колективної монографії “Крим в етнополітичному вимірі” (35 др. арк.), публікація багатьох наукових статей співробітників відділу, підготовка аналітичних довідок та експертних висновків з досліджуваної проблеми для владних структур. Крім того, проведена науково-практична конференція, матеріали якої опубліковані (“Інтеграція кримських репатріантів в українське суспільство”, 33 др. арк.). Історіографічний аналіз проблеми знайшов висвітлення у випуску № 23 “Наукових записок ІПіЕНД”.

За вказаний період у відділі підготовлено дві докторські (О.Рафальський, В.Котигоренко) та три кандидатські (М.Ярмоленко, О.Сулименко, С.Очеретянко) дисертації.

М.Панчук постійно розширює коло свого наукового зацікавлення. Водночас він провадить вагому науково-організаційну роботу, під його керівництвом підготовлено 5 докторських та понад 20 кандидатських дисертацій. Він є головою Експертної ради ВАК України, виступає офіційним опонентом з докторських та кандидатських дисертацій, входить до редколегій “Наукових записок ІПіЕНД”, “Українського історичного журналу” та “Історичного журналу”.

Книги:

 1. Політологічні розвідки. – К. : Парламентське видавництво, 2012. – 424 с.

Колективні монографії, розділи в колективних монографіях:

 1. Вступ. Висновки // Національні меншини України у ХХ столітті : політико-правовий аспект. – К. : ІПіЕНД, 2000. – С. 5–9, 352–356.
 2. Формування правового статусу національних меншин в умовах відновлення незалежності України / співавтор Калакура О. Я. // Національні меншини України у ХХ столітті : політико-правовий аспект. –К. : ІПіЕНД, 2000. – С. 296–306.
 3. Етнополітичні проблеми Автономної Республіки Крим / співавтор Рафальський О. О. // Національні меншини України у ХХ столітті : політико-правовий аспект. – К. : ІПіЕНД, –  2000. – С. 320–329.
 4. Питання національних меншин в процесі міжнародного визнання України / співавтор Калакура О. Я. // Національні меншини України у ХХ столітті : політико-правовий аспект. – К. : ІПіЕНД,  2000. – С. 341–351.
 5. Вступ. Післямова // Крим в етнополітичному вимірі. – К. : Світогляд, 2005. – С. 5–11, 520–534.
 6. Етнополітичний розвиток Криму – актуальна і малодосліджена проблема /  співавтор Рафальський О. О. // Крим в етнополітичному вимірі. – К. : Світогляд, 2005. – С. 12–56.
 7. Вступ. Післямова // Закарпаття в етнополітичному вимірі.– К. : ІПіЕНД, 2008. – С. 9–12, 635–642.
 8. Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни / співавтор Рафальський О. О. // Закарпаття в етнополітичному вимірі.– К. : ІПіЕНД, 2008. – С. 306–377.
 9. Історична пам’ять: регіональний зріз // Етнополітичні процеси в сучасній Україні: регіональні особливості. – К. : ІПіЕНД, 2011. – С. 262–291.
 10. Етнополітичні особливості регіональної ідентичності // Донбас в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД, 2014. – С. 509–535.

Підручники:

 1. Історія України: Курс лекцій у двох книгах. Кн.2: XX століття / співавтори Мельник Л. Г. та ін. – К. : Либідь, 1992 . – 464 с.
 2. Политология. Наука о политике: учебник для высшей школы / співавтори Андрущенко В. П., Горлач М. І. та ін. – К. – Харків, 1999. – 671 с.

Брошури:

 1. Національні меншини в Україні, 1920–30-ті роки. Історико-картографічний атлас / співавтори Печеніжська О. П., Чирко Б. В. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 104 с.
 2. Український національний комунізм: трагічні ілюзії / співавтор Дж. Мейс – К. : ІПіЕНД, 1997. – 81 с.

Статті:

 1. Енергія соборності // Віче. – 1992. – № 2. – С. 96–113.
 2. Під пресом тоталітарного режиму. Німці України в радянський період / співавтор Л. Польовий // Політика і час. – 1992. – № 9-10. – С. 61–66.
 3. Етнополітична модель розвитку держави (Про концептуальні підходи до її розробки) // Відродження. – 1993. – № 5–6. – С. 4–6.
 4. Передмова. Примітки // Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К. : Наукова думка, 1994. С. 3–9, 528–540.
 5. Україна в контексті світових етнічних реалій // Матеріали науково-практичної конференції «Міжетнічні відносини в Закарпатті: історія, сучасні проблеми». – Ужгород: Патент, 1994
 6. Запізніла реакція? Етнополітичний розвиток України // Карпатський край. – 1994. – № 3–4.
 7. Акт злуки УНР і ЗУНР в українській історіографії // Проблеми соборності України в ХХ столітті. – К. : Тираж, 1994. – С. 98–105.
 8. Політичне русинство в Україні // Політична думка. – 1995. – № 2-3. – С. 116–123.
 9. Національні меншини в Україні і державна незалежність / співавтор Котигоренко В. О. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Незалежність України: історичні витоки та перспективи». 22 серпня 1996 р. – К., 1996. – С. 172–184.
 10. Шумський Олександр Якович // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – С. 903–904.
 11. Шкільництво в західноукраїнських землях у ХХ ст. : аспекти історії та геополітики /співавтор С. Сворак // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 334–340.
 12. П’ять років Національної Системи Атестації наукових і науково-педагогічних кадрів: здобутки і перспективи // Вісник ВАКу. – 1997. – № 1 – С. 6–25.
 13. Німецька меншина в контексті політики «коренізації» // Діалог. Історія, політика, економіка. – 2000. – №1. – С. 119–121.
 14. Етнополітика України: досвід десятиліття / співавтор Рафальський О. О. //  Матеріали науково-практичної конференції. – Львів : ЛФ УАДУ, 2001. – Ч. 2. – С. 130–138.
 15. Українська політична нація: соборність душ // Українознавство. – 2002. Ч.4. – С. 36–38.
 16. Національні меншини як об’єкт етнополітичних досліджень / співавтор Калакура О. Я. // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? Збірник. – К. : ІПіЕНД, 2002. – С. 239–252.
 17. Проблеми територіально-адміністративного устрою України у контексті особливостей етнонаціонального розвитку регіонів / співавтор Котигоренко В. О.  // Наукові записки ІПіЕНД. –  2002. –  Вип. 19. – С. 192–218.
 18. Висвітлення у вітчизняній політологічній та історичній літературі сучасної кримськотатарської проблеми / співавтор Котигоренко В. О. // Наукові записки ІПіЕНД, 2003. – Вип. 23. – С. 180–202.
 19. Національне питання у владних відносинах в СРСР після Сталіна / співавтор Котигоренко В. О. // Наукові записки ІПіЕНД, 2003. –Вип. 24. – С. 55–70.
 20. Науково-практична конференція «Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство» / співавтор Войналович В. А. // Історичний журнал – 2004. – №9. – С. 87–91.
 21. Мовно-культурні проблеми у висвітленні регіональної преси // Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне. – К. – 2005. – С. 131–149.
 22. Етнополітичний розвиток Криму – актуальна і малодосліджена проблема / співавтор Рафальський О. О. // Кримські студії. – 2005. –№1-2. – С. 50–77.
 23. Етнополітична історія Криму: до питання історіографії // Історичний журнал. – 2005. – №3. – С. 41–57;  №4. – С. 41–45.
 24. Коли в Україні порушується мовне питання, значить невдовзі слід очікувати виборів (За матеріали регіональної преси) // Наукові записки ІПіЕНД, 2006. –  Вип. 29. – С. 186–197.
 25. Проблема інтеграції кримськотатарського народу в українське суспільство на сторінках регіональної преси // Наукові записки  ІПіЕНД,  2006. –  Вип. 30. –  С. 315–323.
 26. Закарпаття в умовах угорської окупації та Другої світової війни (етнополітичний аналіз) // Історичний журнал. – 2008. –  №5. – С. 82–99; №6. – С. 44–60.
 27. До питання політичного русинства // Віче. –   2009. –   №7. –  С. 55–60.
 28. Політичні контексти етнонаціональної пам’яті // Наукові записки ІПіЕНД,   2010. – Вип. 2(46). –  С. 59–75.
 29. Політичне русинство – антирусинський (антиукраїнський) проект // Карпати: людина, етнос, цивілізація. – 2010. –  №42. – С. 80–95.
 30. Етнополітичний менеджмент // Гілея. – 2010. –  Вип. 42. – С. 468–480.
 31. Концепція регіоналізму в сучасних етнополітичних дослідженнях / співавтор Зварич І. Т. // Гілея, 2011. –  №49. – С. 598–606.
 32. Системний підхід у контексті аналізу регіональної складової етнополітичних  процесів / співавтор Зварич І. Т. // Наукові записки ІПіЕНД, 2011. –  Вип.2 (52). – С. 46–55.
 33. Етнополітичні процеси в Україні: державна політика і управління // Гілея, – 2011. – Вип. 54 (11). – С. 508–520.
 34. Структурно-функціональний аналіз у контексті дослідження сучасних етнополітичних процесів / співавтор Зварич І.Т. // Наукові записки ІПіЕНД, 2011. – 3(53). – С. 289–300.
 35. Politi?ko rusynstvo u Ukrajini // Zakarpats’ka Ukrajina: povijest – tradicija – identitet. Zagreb. – 2013. – s. 195–206.
 36. До питання про ідентифікацію громадян України // Наукові записки ІПіЕНД, 2013. – 5(67). – С. 11–25.
 37. Етнічні та етносоціальні домінанти демографічних процесів У Галичині наприкінці 1950-1960-х років / співавтор Ніколаєць Ю. О. // Наукові записки ІПіЕНД, 2015. – Вип. 4(78). – С. 240–258.
 38. Динаміка національно-громадянської та регіональної ідентичності громадян
 39. України та її зв’язок з подіями на Донбасі в 2013-2015 рр. / співавтор Дегтяренко А. М. // Гілея. – 2015. – Вип.103. – С. 322–330.

Помер 4 серпня 2018 року