Рудич Фелікс Михайлович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Народився 28 жовтня 1930 року в м.Києві.

Доктор філософських наук, професор, академік Української Академії політичних наук.

Після закінчення Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1954 році тривалий час працював на комсомольській та партійній роботі. В 1965 ріці закінчив Академію суспільних наук при ЦК КПРС, в цьому ж році захистив кандидатську дисертацію. У 1985 році захистив докторську дисертацію. З 1967 року – доцент. З 1989 року – професор. З 1989 по 1992 рік – директор Інституту політичних досліджень ЦК Компартії України, з 1992 року – завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології ІПЕНД НАН України.

Основні напрями дослідження: Методологічні питання політології. Політична система та громадянське суспільство сучасної України. Трансформація політичних систем у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи. Геополітика як наука: теоретичний і прикладний контекст. Місце і роль України у новому геополітичному просторі. Політична влада та опозиція в Україні: порівняльний аналіз з країнами СНД, Балтії та Європи

Найбільш важливі наукові публікації:

а) Монографії:

 • Політичні структури і процеси в сучасній Україні: політологічний аналіз/ Редкол.: Ф.М.Рудич (голова та ін. – К.: Наукова думка, 1995.- 266 с., Автор І (п.1,3) і ІІ розділів.;
 • Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку/ Редкол.: Ф.М.Рудич (голова та ін. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 352 с. Автор І, УІІІ і ІХ розділів.;
 • Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти (Кол. Монограф.)/ За ред. Ф.М.Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 488 с. Автор І (п.1,2,3), ІV (п.1,2,5) розділів.;
 • Громадянське суспільство в країнах Центрально-Східної Європи / Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412 с.
 • Політичне лідерство та лідери постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи / Політика в особах. Монографія. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – С.
 • Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – С.
 • Політичний режим та народовладдя в сучасній Україні. – Монографія. – К.: 2011. – 435 с.
 • Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С.
 • «Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз з іншими країнами» [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2016. – С.

б) Навчальні посібники, підручники:

 • Чи багато влади потрібно владі?: Україна в контексті трансформації політичних структур в країнах СНД і Балтії, Центральної та Східнох Європи): Навч. посібник для студентів вищ.навч. закладів. – К.: Довіра, 1998. – 142 с.;
 • Много ли власти нужно власти (Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центр. И Восточ. Европы): Учеб. пособие для студентов высш.учебн.заведений. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Довіра, 1999. – 199 с.;
 • Політологія. Курс лекцій. Навч. посібник для студентів вищ.навч. закладів освіти.- К.: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України – 2000. – 200 с.;
 • Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку./ За ред. Рудича Ф.М.: Навч. підручник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 327 с. Автор І, ХVІІІ, ІХ, ХІ розділів;
 • Співавтор підручника “Геополітика”. – К.: МАУП, 2004. – 296 с. Автор ІХ,Х,ХІ розділів, 12.4 підрозділу ХІІ розділу;
 • Підручник “Політологія” – К.: Либідь, 2005. – 480 с.
 • Громадянське суспільство в країнах Центральної та Східної Європи / Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін.. – К.: Либідь, 2008. – С. 306 – 343.
 • Політичний клас в країнах ЦСЄ / Політика в особах (підручник). За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2012. – 406 с.

Представляв Україну на ХІV Всесвітньому конгресі Міжнародної асоціації політичних наук (1988 рік м. Вашингтон), Міжнародному симпозіумі “Роль держави в розвитку суспільства: Росія і міжнародний досвід” (1997 рік м. Москва). Був на науковому стажуванні в Австрійському інституті Східної і Південно-Східної Європи (1992, 1994 роки). Друкувався в Росії, Білорусі, Німеччині.

Ф.М.Рудич член експертної ради ВАК України з філософських, соціологічних та політичних наук (2000-2003рр.), член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій з політичних наук Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, член редколегії часописів: “Трибуна”, “Людина і політика”, “Політичний менеджмент”.

Був науковим консультантом у 5 докторів політичних наук і підготував 4 кандидатів політичних наук.

Нині науковий колектив, яким керує проф. Рудич Ф.М., працює над проектом “Політична влада та опозиція в Україні: порівняльний аналіз з країнами СНД, Балтії та Європи”.