Щербенко Едуард Васильович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Науковий співробітник, кандидат філософських наук.

Народився 18 травня 1968 року у місті Луганську (Україна) в сім’ї службовців. У 1975 році вступив до 1 класу СШ №1 м. Луганська. В 1981 році разом з батьками переїхав до міста Києва. В 1985 році закінчив київську СШ №47 ім. А.С. Макаренка. Того ж року вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого на театральний факультет, який закінчив у 1989 році з дипломом з відзнакою. В тому ж році вступив до заочної аспірантури Інституту філософії НАН України за спеціальністю “Естетика”, яку закінчив у 1993 році, захистивши кандидатську дисертацію на тему “Форми культурної спадкоємності в розвитку мистецтва”. Під час навчання в аспірантурі працював в Київському державному інституті культури ім. О.Є. Корнійчука на посаді редактора інституту. Після захисту дисертації в 1993 році перейшов на роботу до Інституту філософії НАН України на посаду молодшого наукового співробітника, де працював до 1996 року. У 1997 року перейшов на роботу до Інституту національних відносин та політології НАН України (нині Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України) на посаду молодшого наукового співробітника. У подальшому працював на посадах наукового, старшого наукового, провідного наукового співробітника , наукового співробітника (на теперішній час).

Наукові інтереси. Основними сферами наукових інтересів є проблеми політичної культури, політичного дискурсу.

Вибрана бібліографія.

Розділи у колективних монографіях

 1. Політична культура: тенденції розвитку в громадянському суспільстві // Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – С. 217–229.
 2. Співробітництво України з державами Центральної і Східної Європи у вирішенні культурних і гуманітарних проблем // Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. – К.: МАУП, 2002. – С. 385–410.
 3. Реформування освітньої політики як чинник творення громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. – К.: Парламент. вид-во, 2006. – С. 182–198.
 4. Політична мова “помаранчевої революції” // У кольорах помаранчевої революції. – К.:ТОВ УВПК «Екс об», 2007. – С. 141–154.
 5. Політичне лідерство в ненасильницькому русі // Політика в особах. (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти). – К.: Парламентське вид-во, 2008. – С. 31–40.
 6. Політичний клас і напрацювання консолідованої ідеології // Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. – К. : Парламент. вид-во, 2010. – С. 233–248.
 7. Тенденції розвитку правової держави і громадянського суспільства в Україні // Політичний режим та народовладдя. – К.: ІПіЕНД, 2011. –  С. 186–216.
 8. Національне примирення як момент солідаризації у владно-опозиційному вимірі політичного дискурсу // Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами. – К.: ІПіЕНД, 2016. –  С. 165–180.

Розділи в підручниках

 1. Реформування   освітньої політики як чинник творення громадянського суспільства в Україні // Політична   система   та інститути громадянського суспільства в сучасній  Україні. – К.: Либідь, 2008. – С. 178–199.
 2. Політичне лідерство і ненасильницький рух // Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти). – К.: ІПІЕНД, 2012. – С. 37–54.

Статті

 1. Продолжение следует // Collegium. – 1997. – № 1. – С. 238–240.
 2. Політична культура в громадянському суспільстві // Вісник Національної академії наук. – 1998. – № 11–13. – С. 59–66.
 3. Масштабність політики // Наукові записки  ІПІЕНД. – 1998. – № 5. – С. 37 – 42 (0,35 д.а.)
 4. Спілкування як спосіб буття національної ідеї // Українська політика: політики і політологи про неї. – К., 1999. – С. 66–69.
 5. Політична мова як конструктивний фактор // Українська політика: політики і політологи про неї. – К., 1999. – С. 211–214.
 6. Природа тоталітарної мови // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2000. – № 10. – С. 236–242.
 7. Тоталітаризм і складність сучасної цивілізації // Наукові записки ІПІЕНД. – 2001. – № 16. – С. 198–210.
 8. Генерация, или герой нашого времени // Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических исследований. – 2003. – Вып. 25. – С. 121–126.
 9. Феномен особистої думки в політичному дискусії періоду «перестройки» // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2005. – № 25. – С. 421–442.
 10. Засновки дискусій періоду «перестройки» // Наукові записки ІПІЕНД. – 2005. – № 26. – С. 269–283.
 11. Зміна культурних кодів суспільства і поява нових реалій в політичному дискурсі періоду «перестройки» // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2005. – № 28. – С. 322–336.
 12. Зміни публічного дискурсу в Україні в період «перестройки» (до 1989 року) // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2005. – Вип. 7. – С. 154–171.
 13. Дві моделі політичної мови в українських підручниках з політології // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2006. – № 30. – Кн. 2. – С. 249–258.
 14. Феномен Майдану і традиція ненасильства: На прикладі дискурсу лідерів ненасильницького руху // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2006. – С. 118–125.
 15. Фундаментальні засади політики в дискурсі української політологічної літератури // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2007. – С. 255–262.
 16. Трактування начал політики в українській політологічній навчальній літературі // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2007. – Вип. 10. – С. 146–154.
 17. Європейська традиція розуміння політики в контексті української політологічної освіти // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2007. – № 35. – С. 242–259.
 18. Помаранчева революція і нігілізм // Магістеріум. – 2008. – № 31. – С. 71–75.
 19. Руйнування   політичної мови     в   українському політологічному дискурсі // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2008. – № 38. – С. 128–142.
 20. Рецепція західної політичної думки в українському політологічному дискурсі (на прикладі підручників з політології) // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2008. – № 40. – С. 176–191.
 21. Дискурс Майдану як чинник національної інтеграції // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2008. – С. 24–32.
 22. Ключові моменти концептуальної схеми трактування феномена Помаранчевої революції // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2009. – Вип. 17. – С. 193–200.
 23. Інтеріоризація змін у політико-правовому устрої України в громадянській свідомості // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України. – К.:ІПІЕНД, 2009. – С. 128–141.
 24. Институты «в кончиках пальцев»: украинская государственность глазами граждан // Неприкосновенный запас . – 2009. – № 3. – С. 207–216.
 25. Політичний клас і вироблення національної ідеї // Наукові записки ІПІЕНД. – 2011. – №1 (45). – С. 121–134.
 26. Трудова етика у вимірі політичних ресурсів // Наукові записки ІПІЕНД. – 2011. – №1 (51). – С. 121–134.
 27. Правова держава і громадянське суспільство: від інституціоналізації до інтеріоризації // Політичний менеджмент. – 2010. Спеціальний випуск. – С. 113–121.
 28. «Горе от ума» як дзеркало провалу російських реформ // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2012. – № 4 (54). – С. 257–263.
 29. Вивчення політичного дискурсу: методологічна розвилка // Наукові записки  ІПІЕНД. – 2012. – № 1 (57).  С. 99–109.
 30. Опозиція «відкрите/закрите» і момент відповідальності у моделі політичного дискурсу // Наукові записки ІПІЕНД. – 2012. – № 2 (58). – С. 245–261.
 31. Творення засновків політичної мови в сучасній Україні // Наукові записки ІПІЕНД. – 2013. – № 1 (63). – С. 253–275.
 32. Майдан – 2013 як феномен політичної мови // Наукові записки ІПІЕНД. – 2014. – № 2 (70). – С. 149–167.
 33. Практика «чисток» і проблема примирення // «Наукові записки»  ІПІЕНД. – 2014. – №6 (74). – С. 281–289.
 34. Український транзит у дзеркалі дисертаційного жанру: зміни парадигми // «Наукові записки»  ІПІЕНД. – 2016. – №5–6 (85–86). – С. 340–354.
 35. Український політичний дискурс і проблема громадянської релігії // «Наукові записки»  ІПІЕНД. – 2017. – №3 (89). – С. 156–168.