Наукові записки

Наукові записки / Курасівські читання – 2005. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 469 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 30, кн. 2. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск), 966-02-4029-5 (книга)

Збірник є спеціальним випуском “Наукових записок” та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 року. У книзі 2 містяться статті з актуальних проблем політичної теорії і практики, зовнішньої політики та історичної політології.

Детальніше
Наукові записки / Курасівські читання – 2005. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2006. – 391 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 30, кн. 1. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск), 966-02-4028-7 (книга)

Збірник є спеціальним випуском “Наукових записок” та видається за матеріалами Курасівських читань, що відбулися 15 грудня 2005 року. У книзі 1 містяться статті, присвячені пам’яті академіка І.Ф. Кураса та актуальним проблемам етнополітології.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2006. – 409 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 29/. ISBN 966-02-2769-8 (серія), 966-02-4027-9 (випуск)

Збірник містить статті з актуальних питань історії і сучасних проблем теорії та практики етнонаціональних, етноконфесійних і політичних відносин в Україні.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2005. – 385 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 28/. ISBN 966-02-3667-0

Збірник містить статті, присвячені проблемі впливу військового фактора на українське державотворення протягом XVII — XX ст. Увага приділяється таким переломним віхам в історії українського народу, як гетьмансько-козацька доба XVII сіп., державотворчі процеси, пов’язані з Першою та Другою світовими війнами, національно-демократична революція 1917 – 1920 рр., сучасні процеси державного будівництва України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2005. – 380 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 27/. ISBN 966-02-3666-2

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах, з політичних проблем всесвітньої історії зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 347 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 26/. ISBN 966-02-3382-5

У збірнику вміщені статті, присвячені вивченню відображення в українській політичній думці питань самоорганізації української нації в умовах бездержавності; через призму українського інтересу досліджуються різноманітні аспекти становлення, розвитку та занепаду політичних систем XX століття, зокрема у тих державних організмах, в яких перебувала розтята українська нація в різні часові періоди. Окрему увагу приділено новітнім методологічним підходам до аналізу політичної сфери і з врахуванням цього розглядається інститут президентства в сучасній Україні.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2004. – 460 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 25/. ISBN 966-02-3299-3

У збірнику подано статті, присвячені актуальним проблемам розвитку громадянського суспільства в Україні. В центр уваги поставлено питання співвідношення норм, вироблених в європейській традиції, та реалій вітчизняного політичного процесу.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 364 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 24/. ISBN 966-02-3092-3

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 335 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 23/. ISBN 966-02-2961-5

Збірник містить статті, змістовно об’єднані дослідженням проблеми “Крим XX cm.: етнополітичний вимір”, а також наукові розвідки з інших проблем політичної науки. Аналізуються історіографічні аспекти історичного, соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот Криму та інших регіонів України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2003. – 249 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 22/. ISBN 966-02-2769-8

Збірник містить статті з актуальних питань теорії і практики політичного розвитку України, історії і сучасних особливостей етнонаціональних і етноконфесійних відносин на українських теренах у контекстах зарубіжного етнополітичного, правового досвіду.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 319 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 21/. ISBN 966-02-2611-Х

Тематика пропонованого збірника охоплює коло питань, що належать до сфери політичного розвитку України та етнополітичної ситуації на її теренах, зокрема становлення української поліетнічної нації, державної етнонаціональної політики, вирішення проблем мігрантів та депортованих у минулому народів, впливу етноконфесійних відносин на політичну ситуацію у країні.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 284 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 20/. ISBN 966-02-2568-7

У збірнику подано матеріали з загальнотеоретичних проблем політології, пов’язаних з розвитком громадянського суспільства в Україні і впливом, які чинять на цей процес світові тенденції глобалізації. Виділено рубрику “Студії молодих науковців”, яка стала традиційною.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 220 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 19/. ISBN 966-02-2567-9

Збірник науково-публіцистичних статей, об’єднаних дослідженням проблеми “Національні меншини України у XX ст.: регіональний аспект”. Розглядаються етнонаціональна структура регіонів, певні особливості соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних спільнот України, їх місце і роль у регіональній політиці держави.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 309 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 18/. ISBN 966-02-2566-0

Збірник містить наукові статті, в яких висвітлюються проблеми етнополітичної історії України, аналізуються різні політичні системи, в яких довелося функціонувати українству впродовж декількох століть. Предметом аналізу стали Литовсько-Польський період, Гетьманщина, часи перебування українських земель у складі Російської та Австро-Угорської імперій, доба Української революції 1917–1920 pp., радянський період і сучасний розвиток України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2002. – 253 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 17/. ISBN 966-02-2222-X

Збірник містить наукові статті, в яких висвітлюються проблеми історії та культури українського єврейства, україно-єврейських взаємин. Окремі статті присвячені історії науки, етноконфесійним відносинам тощо.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. – 394 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 16/. ISBN 966-02-2162-2

У збірнику подано матеріали про політичну систему України, вірогідні напрями її реформування на сучасному етапі. У цьому контексті аналізуються теоретичні та прикладні аспекти становлення в Україні інститутів правової держави і громадянського суспільства. Розглядаються актуальні політологічні проблеми. Окремий розділ присвячено місцю України у сучасному геополітичному просторі. Виділена рубрика, що стає традиційною, “Студії молодих науковців”.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2001. – 294 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 15/. ISBN 966-02-2088-х

Збірник сформований за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Національно-культурне відродження і державотворчий процес в Україні: надбання та перспективи”, що відбулася 28 березня 2001 року в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 246 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 14/. ISBN 966-02-1869-9

Збірник науково-публіцистичних статей, в яких досліджуються проблеми соціально-економічного, політичного, національно-культурного і духовного розвитку етнічних груп України у XVIII – XX століттях.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 287 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 13/. ISBN 966-02-1745-5

Збірник містить статті з етнополітичної історії України, присвячені проблемі аналізу існуючих регіональних відмінностей між Сходом та Заходом України, причин їх виникнення та наслідків. У них висвітлюються особливості процесу формування української політичної нації наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., актуальні проблеми історії національної революції, боротьби за соборну Українську державу 1917–1920 років, розвитку української нації на сучасному етапі.

Детальніше
Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 298 с. /Сер. "Політологія і етнологія". Вип. 12/. ISBN 966-02-1643-0

У збірнику подано наукові статті, які торкаються важливих питань етнополітології та релігієзнавства.

Детальніше