Кармазіна Марія Степанівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Завідувачка відділом соціально-політичної історії

доктор політичних (1999), кандидат історичних (1989) наук; професор (2002). Заслужений діяч науки і техніки України (2010).

 

Автор монографій:

 

 • Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Донецька. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 232 с.
 • Між історією і політикою. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 560 с.
 • Президентство: український варіант / НАНУ ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. – К., 2007. – 365 с.
 • Леся Українка. – К.: Альтернативи, 2003. – 416 с. (Серія “Особистість і доба”).
 • Ідея державності в українській політичній думці. Кінець ХІХ – початок ХХ століття. – К.1998. – 351 c.

Редактор видань:

 

 • Політична наука в Україні. 1991–2016: у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода; автор передм. О. Рафальський; відп. ред. і упоряд.  М. Кармазіна. – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 656 с.
 • Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред М. С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – 288 с.
 • Політичні партії України у парламентських виборах 2012 року / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400с.
 • Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. –588 с.

Член редколегій видань:

 

 • Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К. – Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.
 • Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. / Редрада: В. М. Литвин (голова) та ін. Редкол.: В. А. Смолій, Ю. А. Левенець (співголова) та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2007.
 • Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. – К.: Генеза, 2002–2003.

 

Автор розділів у колективних працях:

 

 • [Розділи] Історія дисципліни;  Понятійно-категоріальний апарат; Деякі особливості інституціоналізації політичної науки у вищих навчальних закладах України: становлення кафедр та розвиток досліджень в галузі політичних наук;  Громадські організації експертів й аналітиків у галузі політики: загальна характеристика // Політична наука в Україні. 1991–2016: у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода; автор передм. О. Рафальський; відп. ред. і упоряд.  М. Кармазіна. – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 656 с.
 • [Розділи] Вступ: актуальність, понятійно-категоріальний апарат, об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження; Теоретико-методологічні засади дослідження та стан аналізу проблеми у вітчизняній літературі; Обґрунтування алгоритму дослідження  політичних ідентичностей в міській громаді та вибору випадків (міських громад); Джерела дослідження; Результати аналізу процесу формування політичних ідентичностей у міських громадах: місто Донецьк // Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред. М. С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – С.4 – 80.
 • [Розділ] Суперечності ідентичностей у сучасній Україні: підстави, прояви, ризики // Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в  контекстах політики громадянської консолідації нації / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – С.7–32.
 • [Розділ] Інформаційний простір Донеччини: регіональні особливості // Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – С.35–63.
 • [Розділи] Політичні партії у процесі формування ринку громадянських ідентичностей; Громадянська ідентичність в Україні в контексті зовнішньополітичних впливів // Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. – С.71–89; с.258–288.
 • [Розділи] Кілька зауважень про особливості передвиборчого часу; ПАРТІЯ РЕГІОНІВ: технології управління процесом виборів; Підсумки виборів (у цифрах і фактах); у співавторстві – Особливості висвітлення виборчої кампанії 2012 р. європейськими виданнями // Політичні партії України у парламентських виборах 2012 року / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С.5–85, 339–390.
 • Питання науково-технічної модернізації країни у програмах політичних партій // Інноваційна перспектив у стратегії національної консолідації. Аналітична доповідь / За ред. О. М. Майбороди. – К.: ІНіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. –  С.153–172.
 • Влада, суспільство, громадяни: проблеми взаємодії в сучасній Україні. Аналітична доповідь (у співавторстві) / За ред. О. М. Майбороди. – К.: ІНіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 64 с.
 • Оцінка вітчизняного законодавства, яке стосується громадських організацій // Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь / За ред. О. М. Майбороди. – К.: ІНіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С.156–176.
 • Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність (у співавторстві) / За ред. О. М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – 184 с.
 • Українська багатопартійність: становлення і розвиток // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – С.4–60.
 • [Статті] // Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с. – (Обсяг, що належить М. Кармазіній, – 7,0 обл.-вид. арк.).
 • Взаємовідносини влади, суспільства та особистості: проблеми та тенденції на шляху модернізації // Політичні проблеми сучасної України: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – С. 251–352.
 • Етапи розвитку багатопартійності в Україні (кінець 1988–2011 рр.) // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24–25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД, 2012. – С.75–106.
 • Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь (у співавторстві) / За ред. О. М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – 64 с.
 • [Статті] // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К. – Парламентське видавництво, 2011. – 808 с. (Обсяг, що належить М. Кармазіній, – 2,2 обл.-вид. арк.).
 • [Вступне слово; Довідковий матеріал] // Держава, влада та громадянське суспільство  документах політичних партій  України (кінець 1980-х – перша половина 2011 р.). – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. – 808 с.
 • Національний суверенітет України в умовах глобалізації: Національна доповідь (у співавторстві). – К.: Парламентське вид-во, 2011 – 112 с.
 • Еволюція форми правлінні в Україні в контексті політики // Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики / М. І. Михальченко (кер. авт. кол.), М. С. Кармазіна, В. О. Ковалевський та ін. – К: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – С.49 –103.
 • Верховна Рада України ІІІ скликання (1998–2002 рр.) // Історія українського парламентаризму. – К.: Дніпро, 2010. – С.524 – 534.
 • Фінансово-економічна криза в Україні: спроби подолання в умовах політичного протистояння // Проблеми української політики.: аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. – С.39–50.
 • Інститут президентства: між авторитаризмом і демократією // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПІЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. – С. 29–38.
 • Інститут президентства // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / Редколегія: В. М. Литвин (голова) та ін. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.759–792.
 • Українська незалежність у трансформаційних лабіринтах // Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – С.476–524.
 • [Розділи] Політичні системи як об’єкт наукового дослідження через призму українського інтересу та української історії ХХ століття; Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперій: спільне й особливе // Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С.7 – 68.
 • [Розділи] // Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. / Редрада: В. М. Литвин (голова) та ін. Редкол.: В. А. Смолій, Ю. А. Левенець (співголова) та ін. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – С.51–154.
 • [Розділи] Наддніпрянська Україна в умовах системної загальноросійської кризи; Революція 1905–1907 рр. в Україні: парадокси стрімкої політизації; Західна Україна на шляхах політичної ідентифікації // Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. – К.: Генеза, 2002–2003. – Т1: На зламі століть (кінець ХІХ ст. – 1917 р.) / Ю. А. Левенець (кер.), Л. П. Нагорна, М. С. Кармазіна. – 2002. – С.93–268.
 • Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві. Аналітична доповідь (у співавторстві). – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. –  96 с.
 • Fake-утворення та mock-об’єкти у контексті виборів до Верхвної Ради України 2012 р. // Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С. 39–47.

Автор статей і публіцистичних матеріалів:

 • Політико-історична ідентичність Донецька: особливості зародження та формування міста та його людського ресурсу (у період до кінця 1980- х років ) // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ. – 2014. – Вип. 1. – Січень–лютий.
 • Українські політичні партії: 2013 рік // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ. – 2014. – Вип. 1. – Січень–лютий.
 • Громадянські ідентичності в Україні у контексті зовнішньополітичних впливів // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ. – 2014. – Вип. 4–5. – Липень–Серпень.
 • Кілька зауважень про особливості передвиборчого часу; ПАРТІЯ РЕГІОНІВ: технології управління процесом виборів; Підсумки виборів (у цифрах і фактах) // Політичні партії України у парламентських виборах 2012 року / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013.
 • Fake-утворення і mock-об’єкти у контексті виборів до Верховної Ради України 2012 р. // Дзеркало тижня. – 2013. – №13. – 5 квітня.
 • Громадські організації: кого вони представляють? // Дзеркало тижня. – 2013. – №42. – 15 – 22 листопада.

Підготувала 2 докторів та 5 кандидатів політичних наук.