ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

Панчук М., Євтух В., Войналович В., Котигоренко В., Калакура О., Кочан Н., Макаренко Н., Горбань Т., Ляшенко О., Ковач Л. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2011. 396 с.
ISBN 978-966-02-5963-8

У монографії описано теоретико-методологічний інструментарій вивчення етнополітичних процесів  в Україні та їх регіональні специфіки. Представлено результати дослідження історичних умов, політичних, економічних, соціальних, демографічних, культурних, конфесійних та інших аспектів етнополітичої регіоналізації суспільного простору України. Аргументовано висновки щодо тенденцій сучасної етнополітичної динаміки українського соціуму і його регіональних сегментів та ролі державного етнополітичного менеджменту в оптимізації етнонаціональних відносин і національно-громадянській консолідації політичного, поліетнічного, полі конфесійного, полікультурного загалу населення країни.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ I. Теоретико – методологічні засади дослідження етнополітичних процесів в Україні та їх регіональні специфіки

1.1. Регіональні особливості етнополітичної динаміки як об’єкт наукового дослідження

1.2. Евристичний потенціал теорій, концепцій, категорій, понять етнополітологічного та етнополітичного дискурсів

1.3. Наукові підходи і методи дослідження

Розділ II. Формування етнополітичної специфіки регіонів України

2.1. Етнорегіональні особливості політичної ідентичності

2.2. Електоральна поведінка: спільне і відмінне на загальнонаціональному і регіональному рівнях

2.3. Ідентичності – компонент етнополітичного контексту

Розділ III. Соціально-економічні чинники розвитку регіонів в етнополітичних контекстах

3.1. Регіональні особливості соціально-економічного розвитку України

3.2. Етнічний чинник у формуванні регіональних ринків праці

3.3. Сучасна поселенська структура етнічних спільнот у регіональному вимірі

3.4. Міграція як індикатор економічної динаміки регіонів

Розділ IV. Етнокультурна та етноконфесійна складова життєдіяльності територіальних громад

4.1. Історична пам’ять: регіональний зріз

4.2. Зміни в мовному середовищі й освіти

4.3. Інституалізація релігійного простору: стан, тенденції, перспективи

4.4. Особливості взаємодії релігійного і етнокультурного чинників

4.5. Полікультурність: перспективи для України

Післямова

Додатки

Текст монографії (PDF)