Відділ національних меншин

Завідувач відділу – доктор політичних наук, професор Віктор Олексійович КОТИГОРЕНКО

У відділі національних меншин Інституту, який очолює доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Віктор Олексійович Котигоренко, три провідних наукових співробітника (доктор політичних наук Калакура Олег Ярославович, доктор історичних наук Ніколаєць Юрій Олексійович, кандидат філософських наук Кочан Наталія Іванівна), один старший науковий співробітник (кандидат політичних наук Коцур Віталій Вікторович), два наукових співробітники (кандидати історичних наук Ковач Леся Леонідівна та Ляшенко Олексій Олексійович), один молодший науковий співробітник (кандидат історичних наук Новородовський Валерій Вікторович).

З часу утворення (початок 1992 р.) відділ розгорнув наукові дослідження на декількох рівнях, а швидше, напрямах наукового пошуку. По-перше, це теоретико-методологічне переосмислення радянської спадщини в понятійно-інструментальному апараті етнології, узагальнення кращих вітчизняних здобутків, повернення із забуття та спецсховищ праць багатьох теоретиків та практиків етнонаціональних проблем, що були репресовані, а їх праці піддані анафемі, як і сам термін “національні меншини”, вивчення зарубіжного досвіду та підходів до розв’язання протиріч між національною більшістю та меншістю, забезпечення прав особи. По-друге, це збагачення джерельної бази дослідження, виявлення, аналіз та оприлюднення документів з історії етнонаціональних відносин на українських землях у ХХ столітті, оскільки більшість сучасних проблем корінням сягають у близьку історичну спадщину, ще живі очевидці трагедій тоталітаризму, не стерлися з пам`яті його жертви. По-третє, це етнополітологічні конкретні дослідження як окремих хронологічних відрізків: початку ХХ сторіччя, доби Української революції, 20–30-х років, Другої світової війни, так і певних етнічних груп, в першу чергу поєднаних з долею українського народу, найбільш чисельних та впливових на регіональному рівні: поляків, німців, євреїв, кримських татар, румун, словаків тощо. Окреслені напрями вилилися пізніше у планові теми досліджень, стали складовими загальної наукової проблеми “Етнополітичні процеси в Україні: історичний досвід, сучасний стан, перспективи”.

Найбільш вагомі здобутки дослідницької праці опубліковані у численних публікаціях (близько 300), виступах співробітників відділу на багатьох науково-практичних міжнародних та всеукраїнських конференціях.

Науковці відділу є членами редакційних колегій, ряду наукових журналів: “Український історичний журнал”, “Політична думка”, “Розбудова держави”, “Діалог: Історія, політика, економіка”, наукових збірників “З архівів ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ”, “Наукових записок Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України”, серії науково-документальних книг “Реабілітовані історією” тощо. Вони постійно виступають опонентами на захисті докторських та кандидатських дисертацій та є членами спеціалізованих рад по захисту дисертацій.

Працівники відділу брали участь в опрацюванні правових актів щодо національних меншин – Закону України про національні меншини, проектів законів, що регулюють національні відносини, Конституції України.

Загалом науковцями відділу підготовлено 11 монографій, 3 довідково-енциклопедичних видання, 4 збірники документів, понад 15 брошур, один картографічний атлас, близько 300 наукових публікацій. Разом з вченими відділу в реалізації дослідницьких проектів брали участь спеціалісти Державного Комітету у справах національностей та міграції і ряду університетів, де працювали регіональні групи з дослідження специфіки та особливостей крайової етноісторії та етнопрактики. Це викладачі Ужгородського, Прикарпатського, Волинського, Таврійського державних університетів. Відділ став науково-дослідницьким центром вивчення життєдіяльності національних меншин, навколо якого акумулюється потенціал викладачів кафедр етнології, краєзнавства, історії, соціології, філософії, українознавства, дослідників-аматорів.

Серед перспективних планів відділу виділяється проект підготовки серії книг “Регіони України в етнополітичному вимірі”, метою якого є розгляд на сучасній методологічній базі з використанням невідомих досі джерел історичного розвитку основних регіонів України, що мають специфічний етнічних склад та особливості політичної історії, створюють або можуть викликати сьогодні соціальну, етнічну чи політичну напругу в державі.

Таким чином, протягом останніх років на ниві дослідження національних меншин реалізовано кілька важливих дослідницьких проектів, що мають політичну актуальність та наукову новизну, започатковано дослідницьку школу вивчення етнічних груп України як суб’єкта етнополітичного життя України, важливої складової українського поліетнічного суспільства.

Книги

 1. Національні відносини в Україні у ХХ ст. Збірник документів і матеріалів. – К. : Наукова думка, 1994. – 557 с. (М. Панчук – кер. авт. кол., І. Гошуляк, С. Діброва, Ю. Зінченко, Ю. Левенець, С. Пишко, Л. Польовий, А. Соловйова, О. Спірін, Д. Щедріна).
 2. Національні меншини в Україні 1920–1930-ті роки. Історико-картографічний атлас. – К. : Четверта хвиля : Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 1995 – 104 с. (М. Панчук – кер. авт. кол., О. Печеніжська, Б. Чирко).
 3. Національні меншини України у ХХ столітті : політико-правовий аспект. – К. : – ІПіЕНД, 2000. – 357 с. (М. Панчук – кер. авт. кол., В. Войналович, О. Галенко, М. Геник, Т. Горбань, О. Жерноклєєв, Ю. Зінченко, О. Калакура, В. Котигоренко, Ю. Левенець, Н. Макаренко, О. Рафальський, В. Устименко, Б. Чирко).
 4. Крим в етнополітичному вимірі. – К. : Світогляд, 2005. – 533 с. + додатки 35 с. і 11 карт. (М. Панчук – кер. авт. кол., Г. Бекірова, В. Ганкевич, О. Галенко, Т. Горбань, В. Войналович, О. Калакура, В. Котигоренко, О. Ляшенко, Н. Макаренко, Д. Омельчук, Ю. Поліщук, О. Рафальський, Р. Хаялі).
 5. Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД, 2008. – 682 с. (М. Панчук – кер. авт. кол., В. Котигоренко, О. Рафальський, В. Войналович, О. Красівський, О. Калакура, Н. Качан, Н. Макаренко, Т. Горбань, О. Галенко, Л. Ковач, О. Ляшенко).
 6. Етнополітичні процеси в сучасній Україні : регіональні особливості – К. – ІПіЕНД, 2011. – 396 с. (М. Панчук – кер. авт. кол., В. Євтух, В. Котигоренко, О. Рафальський, В. Войналович, О. Красівський, О. Калакура, Н. Кочан, Н. Макаренко, Т. Горбань, Л. Ковач, О. Ляшенко).
 7. Донбас в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД, 2014. – 548 с. (В. Котигоренко – кер. авт. кол., М. Панчук, О. Калакура, Ю. Ніколаєць, Н. Кочан, Н. Макаренко, Л. Ковач, О. Рафальський).
 8. І. Зварич (докторант відділу) Етнополітика в Україні: регіональний контекст. – К. : Дельта, 2009. – 320 с.
 9. І. Цепенда (докторант відділу) Українсько-польські відносини 40–50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз. – К. : ІПіЕНД, 2009. – 387 с.
 10. І.Рафальський (докторант відділу) Феномен українського національного самовизначення. – К. : ІПіЕНД, 2014. – 237 с.

Основний склад відділу:

 1. Котигоренко Віктор Олексійович – завідувач відділу національних меншин, доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
 2. Калакура Олег Ярославович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор
 3. Кочан Наталія Іванівна – провідний науковий співробітник, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник
 4. Ніколаєць Юрій Олексійович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор
 5. Коцур Віталій Вікторович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук, доцент
 6. Ковач Леся Леонідівна – науковий співробітник, кандидат історичних наук
 7. Ляшенко Олексій Олексійович – науковий співробітник, кандидат історичних наук
 8. Новородовський Валерій Вікторович – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Контакти: тел.: 285-96-92

  Залишити лист