Відділ теоретичних та прикладних проблем політології

Завідувач відділу – доктор політичних наук, професор Зеленько Галина Іванівна

Основна мета, завдання: дослідження теоретичних і прикладних проблем становлення політичної системи, інститутів правової держави і громадянського суспільства в Україні. Підготовка наукових кадрів у сфері політичної науки.

У відділі працюють 12 співробітників: зав. відділу, 2 голов.н.с., 2 пров.н.с., 2 ст.н.с., 2 н.с., 2 мол.н.с., лаборант, серед них 1 член-кореспондент НАН України, 2 доктори наук, 8 кандидатів наук.

Відділ має аспірантуру. За період з 1995 по 2005 рік закінчили навчання в аспірантурі і захистилися 10 кандидатів політичних наук, а також 5 докторів політичних наук.

Співробітники відділу разом з науковцями інших установ тривалий час досліджують тему “Україна в контексті трансформації політичних систем в країнах СНД, Балтії, Центральної і Східної Європи”. Під час розробки теми продуктивним зарекомендував себе порівняльний (компаративний) метод. Використання цього методу дало можливість відслідкувати політичну систему сучасної України у всій її цілісності, розглянути її складові: законодавчу, виконавчу, судову влади, механізм їх взаємодії, основні принципи діяльності органів місцевого самоврядування, тенденції становлення партійної і виборчої систем, формування інститутів правової держави і громадянського суспільства. На основі вивчення загальних рис і відмінностей показана трансформація політичної системи в Україні в порівнянні з тим, як відбувається цей процес в постсоціалістичних країнах.

Науковцями відділу досліджена тема “Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти” (у 2002 році вийшла друком монографія з аналогічною назвою), а також тема “Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні” (монографія з цієї теми виходить друком у І кварталі 2006 року в Парламентському видавництві).

У 2007р. відділ успішно завершив розробку наукової теми “Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний та регіональний аспекти”. На сьогодні відділ розробляє тему “Політичний клас в сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку” (I квартал 2008р. – IV квартал 2009р.).

Колективні монографії:

 • Політичні структури та процеси в сучасній Україні. Політологічний аналіз.// Редкол.: Ф.М.Рудич (відп.редактор) та ін. – К.: Наукова думка, 1995. – 265 с.
 • Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку// Редкол.: Ф.М.Рудич (голова) та ін. – К.: Парламентське вид-во, 1998. – 352 с.
 • Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти. (Кол.моногр.) За ред. Ф.М.Рудича. – К.: МАУП, 2002.- 488 с.
 • Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку /  За заг.ред. Ф.М.Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412с.

Індивідуальні монографії:

 • Пахарєв А.Д. Политическое лидерство и лидеры. – К.: Знание Украины, 2001. – 270 с.
 • Некряч А.І. Місцеве самоврядування в Україні: етапи становлення та перспективи: Монографія. – Генеза, 2002. – 386с.
 • Зеленько Г.І. “Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України.- К.: “Критика”, 2003. – 215 с.
 • Ковальова О.О. Стратегія євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір України: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2003. – 340 с.
 • Михальченко М.І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – Дрогобич: ВФ “Відродження”, 2004. – 488 с.
 • Ткач Д.І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія // Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. – К.: МАУП, 2004, – 480 с.
 • Малярчук В.А. Міжнародна політика: простір партійного змагання і співробітництва. Монографія. – К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка”, 2005. – 312 с.
 • Рудич Ф.М. Політологія: підручник. – 2е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2006. – 480с.
 • Рудич Ф.М. Порівняльна політологія: навч.посіб. – К.: МАУП, 2006. – 148с.
 • Пахарев А.Д. Мыслители о правителях: историко – политологический аспект. – К.: Знания Украины, 2006. – 296 с.
 • Зеленько Г.І. Політична «матриця» громадянського суспільства: досвід країн Вишеградської групи та України. – К.: Знання України, 2007. – 336 с.
 • Балабан Р.В. Теорія виборчої системи. – К.: Либідь, 2007. – 112с.
 • Кочубей Л.О. Виборчі технології: Навч.посіб. – К.:Український центр політичного менеджменту, 2008. – 332с.

Навчальні посібники:

 • Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку// За ред. Ф.М.Рудича: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Парламентське вид-во, 2002. – 327 с.
 • Геополітика: Підручник // А.І.Кудряченко, Ф.М.Рудич, В.О.Храмов. – К.: МАУП, 2004. – 296 с.
 • Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 480 с.
 • Пахарєв А.Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. Навчальний посібник. – К., Світогляд, 2005. – 122 с.
 • Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч.посіб / Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан, Ю.С.Ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – 440с.

Основний склад відділу:

 1. Зеленько Галина Іванівна – завідувач відділу теоретичних та прикладних проблем політології, доктор політичних наук, професор
 2. Кондратенко Олег Юрійович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
 3. Ляшенко Тетяна Михайлівна – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук
 4. Балабан Ростислав Валерійович – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 5. Кононенко Наталія Вікторівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 6. Кияниця Леонід Леонідович – науковий співробітник, кандидат політичних наук
 7. Щербенко Едуард Васильович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
 8. Брехаря Світлана Григорівна – молодший науковий співробітник, кандидат політичних наук
 9. Мачуський Валерій Валерійович – молодший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

Контакти: тел.: 286-27-81

  Залишити лист