Програма вступного випробування зі спеціальності 052 – політологія підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму вступного випробування до аспірантури із спеціальності 052 «Політологія» розроблено в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з даної спеціальності та призначено особам, які здобули вищу освіту за ступенем магістра або спеціаліста, і які мають достатній рівень теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, для продукування нових ідей, оволодіння освітньо-науковою програмою підготовки здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення.

Вступний іспит зі спеціальності проводиться в усній формі за екзаменаційними білетами, кожний з яких складається з 3-х питань.

Вступник до аспірантури повинен показати знання закономірностей розвитку політичної теорії; основних тенденцій розвитку політичних процесів; методології, принципів і методів політичної науки; основних етапів розвитку світової політичної думки, її основних теорій, концепцій і доктрин; історії політичної думки України; сучасного стану і перспектив розвитку політичної науки в Україні; основних шкіл та напрямків сучасної вітчизняної та зарубіжної політичної науки. Вступник до аспірантури повинен також продемонструвати здатність аналізувати проблему з різних точок зору, методичну грамотність, зокрема сформованість конструктивно- планувальних, проектувальних, комунікативно-навчальних і дослідницьких умінь.

Рівень знань, умінь і навичок вступників до аспірантури оцінюється балами відповідно до критеріїв оцінювання.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Оцінювання знань вступників відбувається за 100-бальною шкалою та національною шкалою. Загальна оцінка за вступне випробування складається із суми балів, виставлених за відповіді на кожне з питань екзаменаційного білету, з використанням еквівалента оцінки за національною шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно»,

«незадовільно».

«Відмінно» (90-100 балів) виставляється вступникам, які показали вміння самостійно характеризувати основні закономірності державно-правових    явищ    та    вільно    оперувати    категоріальним апаратом; вміння давати послідовні, чіткі і логічно побудовані відповіді на основні та додаткові питання; продемонстрували обізнаність з усіма поняттями, фактами, термінами; аргументовано використовувати їх, уміють застосовувати матеріал для винесення власних суджень.

«Добре» (75-89 балів) виставляється за правильне і логічне відтворення матеріалу, розуміння основоположних теорій і фактів, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між ними з несуттєвими помилками; вільне оперування понятійним апаратом з окремими неточностями; має місце недостатня аргументація при оцінці дій, процесів, явищ.

«Задовільно» (60-74 бали) виставляється за знання, які продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний характер. Теоретичні та фактичні  знання відтворюються репродуктивно, без глибокого осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної дисципліни та не може критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.

«Незадовільно» (1-59 балів) виставляється за неправильну або поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не знає, її понятійно-категоріальним апаратом не володіє. Відповідь засвідчує вкрай низький рівень володіння програмним матеріалом.

Поданий в кінці програми рекомендований список літератури для самостійного опрацювання носить орієнтовний характер і не виключає власних ініціатив вступників до аспірантури у їх доборі та використанні.

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

ПОЛІТОЛОГІЯ

Тема 1. Політологія як наука і навчальна дисципліна

Поняття і предмет політології. Функції політології. Структура політології: історія політичної думки, політична теорія, прикладна політологія.

Тема 2. Методологія політичної науки

Методологічні принципи. Наукові підходи. Загальні методи дослідження. Спеціальні методи дослідження в політології.

Тема 3. Історія світової політичної думки

Античний період розвитку політичної думки. Політична думка епохи Середньовіччя. Політичні вчення Нового часу. Політичні вчення Просвітництва.

Тема 4. Національні політологічні школи

Представники національних (американської, англійської, німецької, французької, польської) шкіл та їх основні ідеї.

Тема 5. Зародження і розвиток політичної думки в Україні

Еволюція політичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави. Суспільно-політична думка доби українського національного відродження.

Тема 6. Українська політична думка ХХ століття.

Націонал-комуністична течія української політичної думки. Політичні ідеї української міжвоєнної еміграції: Д. Донцов, В. Липинський. Суспільно- політична думка повоєнної еміграції: В. Винниченко, І. Лисяк-Рудницький.

Тема 7. Становлення політичної науки і освіти

Становлення політичної науки. Запровадження терміна «політична наука» і визначення її основного предмету. Виокремлення та самостійний розвиток субдисциплін політології.

Тема 8. Політична наука в незалежній Україні

Особливості запровадження політології в навчальних закладах України. Структура політичної науки в Україні: профільні відділи у науково- дослідних інститутах, кафедри у вищих навчальних закладах, аналітичні центри.

Тема 9. Політика і право

Сучасні підходи до розуміння поняття «політика». Наукові концепції праворозуміння. Спільна мета, функції та завдання політики і права. Предметне поле правової політології.

Тема 10. Політична система

Поняття і структура політичної системи. Функції й типологія політичних систем. Особливості модернізації політичних систем перехідного типу.

Тема 11. Політичні інститути

Основні     підходи   до    визначення   поняття   політичний   інститут.

Типологізація політичних інститутів. Інститути влади й інститути участі.

Тема 12. Політичний процес

Сутність і структура політичного процесу. Діяльність суб’єктів політики. Засоби регулювання політичних процесів.

Тема 13. Політична культура та ідеологія

Сутність політичної культури. Політична свідомість та поведінка в структурі політичної культури. Типи політичної культури. Походження та функції політичної ідеології.

Тема 14. Етнополітологія

Етнос як основна форма існування людства. Національні меншини: визначення, властивості, концепції. Сучасні концепції нації.

Тема 15. Предмет і специфіка прикладної політології

Поняття і структура прикладної політології. Функції прикладної політології. Методи прикладної політології.

Тема 16. Політичний менеджмент

Поняття і функції політичного менеджменту. Функціонування команди і менеджмент виборчої кампанії. Менеджмент правлячої команди.

Тема 17. Політичний маркетинг

Поняття, функції і види політичного маркетингу. Дослідження політичного ринку. Вивчення громадської думки. Імідж. Політичне рекламування.

Тема 18. Виборчі технології

Виборчі технології як можливість регулювання електоральної поведінки. Типи виборчих технологій. Застосування виборчих технологій в Україні.

Тема 19. Політичні конфлікти

Поняття політичного конфлікту. Управління політичними конфліктами. Шляхи та способи врегулювання політичних конфліктів.

Тема 20. Політичне прогнозування

Поняття,  роль  і  соціальне  призначення  політичного  прогнозування.

Основні типи і можливості застосування прогнозів.

 

ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ

Екзаменаційні питання розроблені на основі даної програми мають на меті комплексну перевірку теоретичної і практичної підготовки здобувачів до реалізації дослідження з обраної спеціальності.

ПОЛІТОЛОГІЯ

 1. Охарактеризуйте відмінності у витрактуванні об’єкта і предмета політичної науки у вітчизняній та англо-саксонській традиції. Чи співпадають на Вашу думку, поняття «політологія» і «політична наука» (Political Science)?
 2. Проаналізуйте об’єкт, предмет та структуру політичної науки як власне науки та навчальної дисципліни.
 3. Охарактеризуйте відмінності підходів до витрактування суті поняття «методологія політичних досліджень» вітчизняними та зарубіжними дослідниками.
 4. Проаналізуйте процес інституціоналізації політичної науки в Україні.
 5. Висвітіть особливості розвитку політичної науки у США. Висвітіть особливості розуміння предмета політичної науки в США.
 6. Розкажіть про вклад у розвиток політичної науки членів Чикагської школи.
 7. Висвітіть особливості розвитку європейської політичної науки.
 8. Висвітіть особливості розвитку  політичної науки в Німеччині.
 9. Розкажіть про діяльність франкфуртської школи. Охарактеризуйте творчість її представників ( одногоза власним вибором): Ф. Вейль, Хоркхаймер, Ф. Поллак, Т. Адорно, Г. Маркузе, В. Бенджамін, Д. Лукач.
 10. Висвітіть особливості розвитку політичної науки у Великобританії. Охарактеризуйте одну із праць будь-якого представника британської політичної думки (Д. Нетлл, М. Девіс, В. Люіс, Х. Вайсман, К. Поппер, І. Берлін, Д. Філд, М. Оукшот).
 11. Висвітіть особливості розвитку політичної науки у Франції. Проаналізуйте постмодерністські погляди М. Фуко на сутність влади.
 12. Висвітіть особливості розвитку політичної науки в Італії. Розкажіть про проблематику досліджень одного із представників італійської політичної думки (за власним вибором: Б. Леоні, Дж. Сарторі, П. Фарнеті та ін.)
 13. Проаналізуйте стан і проблеми сучасної політичної науки.
 14. Висвітіть основні етапи розвитку політичної науки.
 15. Розкрийте суть ідеї полілінійності розвитку людства та висвітіть ступінь її відображення в соціально-політичних концепціях, випродукуваних в період з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
 16. Проаналізуйте структуру політичної науки як сукупності субдисциплін та напрямків досліджень. Охарактеризуйте існуючі відмінності підходів до розуміння структури політичної науки.
 17. Охарактеризуйте основні імперативи класичних і некласичних парадигм суспільствознавства.
 18. Розкажіть про позитивізм, сцієнтизм, прагматизм (утилітаризм, ленінізм, меліоризм) в політичній науці.
 19. Розкрийте суть ідеї саморозвитку людства та висвітіть ступінь її відображення в соціально-політичних концепціях, випродукуваних в період з найдавніших часів до кінця ХІХ ст.
 20. Проаналізуйте існуючі циклічні схеми соціальної динаміки.
 21. Охарактеризуйте відомі вам форми державного правління та устрою. Простежте еволюцію форми правління в Україні після унезалежнення.
 22. Охарактеризуйте типи парламентського правління.
 23. Охарактеризуйте президентську й напівпрезидентську форму правління. Проаналізуйте відмінності у витрактуванні сучасними дослідниками  суті напівпрезидентської республіки.
 24. Охарактеризуйте такі виборчі системи, як система альтернативного голосування та система «заохочення більшості» (система Саєнц Пена).
 25. Охарактеризуйте системи пропорційного представництва.
 26. Охарактеризуйте політику як суспільне явище (поняття, види, напрями, функції).
 27. Проаналізуйте фактороутворюючі елементи політики. Поясніть, від яких, на Вашу думку, факторів залежить ефективність політики.
 28. Охарактеризуйте первинні й вторинні суб’єкти політики.
 29. Розкажіть про авторитарні та тоталітарні режими. Розкрийте основні положення праці Х. Арендт «Джерела тоталітаризму».
 30. Розкажіть про характерні риси, переваги та недоліки демократичного режиму.
 31. Охарактеризуйте політичний режим та форму правління в сучасній Україні.
 32. Охарактеризуйте поняття й основні концепції влади. Висвітіть ознаки політичної влади.
 33. Проаналізуйте ресурси і види влади. Розкажіть про відмінність підходів у трактуванні понять «влада» і «опозиція». Які риси характеризують демократичну владу.
 34. Висвітіть структуру, типи, функції політичних систем. Охарактеризуйте політичну систему України.
 35. Проаналізуйте теорії походження держави. Які Ви знаєте атрибути і символи держави?
 36. Як Ви розумієте поняття «суверенна держава»? Охарактеризуйте процес еволюції поняття «суверенна держава».
 37. Розкажіть про ознаки та особливості функціонування правової держави.
 38. Висвітіть основні підходи до трактування сутності та структури громадянського суспільства. Як Ви вважаєте, існування громадянського суспільства можливе при будь-якому політичному режимі? Охарактеризуйте стан громадянського суспільства в Україні.
 39. Розкажіть про типи партійних систем. Охарактеризуйте процес розвитку партійної системи в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Які, на Вашу думку, риси сучасних партій відрізняють їх від партій, що діяли в Європі та Америці в період ХІХ – початку 90-х років ХХ ст.?
 40. Охарактеризуйте етапи та методи прийняття політичних рішень.
 41. На основі Всезагальної декларації прав людини проаналізуйте  політичні права громадян. Дайте оцінку стану справ із політичними правами в Україні.
 42. Розкрийте поняття та зміст політичних конфліктів. Проаналізуйте основні положення теорій конфлікту К. Боулдінга, Л. Козера, Р.Дарендорфа.
 43. Розкрийте  джерела та розкажіть про стадії політичного конфлікту (наведіть приклад). Охарактеризуйте методи розв’язання політичних конфліктів.
 44. Проаналізуйте поняття та теорії еліти.
 45. Розкажіть про походження, види, функції політичних еліт. За якими критеріями можна судити про авторитетність і ефективність еліт?
 46. Розкрийте сутність, проаналізуйте типи і функції політичного лідерства.
 47. Розкрийте зміст поняття «політична культура». Проаналізуйте структуру, функції політичної культури.  Які особливості поітичної культури українців на сучасному етапі розвитку?
 48. Розкрийте сутність, фунуції політичної свідомості та проаналізуйте її соціальну роль в життєдіяльності суспільства.
 49. Розкрийте зміст, форми, методи політичної соціалізації особистості. Охарактеризуйте чинники, які впливають на політичну соціалізацію особистості.
 50. Охарактеризуйте основні світові політичні ідеології. Назвіть імена  та праці їх теоретиків.
 51. Проаналізуйте глобальні проблеми людства на сучасному етапі та розкажіть про роль та можливості політики у їх вирішенні.
 52. Проаналізуйте суб’єкти, види і принципи сучасних міжнародних політичних відносин. Висвітіть тенденції, характерні риси і особливості світової політики на сучасному етапі. Охарактеризуйте місце і роль України на політичній карті світу (за працею З. Бжезинського «Велика шахівниця»).
 53. Охарактеризуйте об’єкт  та предмет етнополітології.
 54. Висвітіть зміст відомих Вам теорій нації.
 55. Проаналізуйте етнічні форми існування людства (нація, народ /корінний і некорінний/, нац.група, нацменшина, етнічна група, етнографічна група, плем’я).
 56. Як співвідносяться етнічні, національні та державні інтереси? Розкрийте зміст цих понять. Висвітіть особливості державних інтересів України.
 57. Охарактеризуйте націоналізм як суспільно політичний феномен (визначення, типологізація за: ідейно-політичними течіями, режмами, напрямком дії та ін.)
 58. Розкрийте суть підходів (негативного, позитивного, дуалістичного, критичного) до аналізу, розуміння сутності, місця та ролі націоналізму в житті спільноти.
 59. Дайте визначення такому поняттю, як «націоналізм» (у вузькому та широкому значенні слова). Як співвідносяться націоналізм та етніцизм? Які націоналізми та етніцизми існують в сучасній Україні?
 60. Охарактеризуйте три класичні підтипи українського націоналізму. Назвіть його теоретиків та праці цих останніх.
 61. Охарактеризуйте етапи етнополітичного процесу та чинники, які є визначальними на кожному з них. Наведіть приклади.
 62. Дайте визначення поняття «етнополітичний конфлікт». Охарактеризуйте його суб’єктів. Які класифікації етнополітичних конфліктів Ви знаєте?
 63. Розкрийте причини етнополітичних конфліктів.  Які з них, з Вашої точки зору, присутні в Україні на сучасному етапі?
 64. Розкрийте типи, мету, методи, принципи етнонаціональної  політики в сучасному світі. Наведіть приклади.
 65. Охарактеризуйте російський націоналізм та його версії в Україні (після унезалежнення).
 66. Розкрийте сутність поняття «периферійний націоналізм». Що Ви знаєте про «політичне русинство»?
 67. Становлення етнополітології в Україні: етапи, представники та їхні основні праці.
 68. Розкрийте зміст понять: «етнічна ідентичність», «національна ідентичність», «подвійна національна свідомість». Які, з Вашої точки зору, позитиви/негативи, а, можливо, й загрози для соціуму/політикуму несе в собі подвійна національна свідомість його членів? (Проілюструйте свою відповідь за допомогою фактів  з, приміром, української історії).
 69. Поясніть, що таке національна ідея. Які функції вона виконує? Які концепції української ідеї Вам відомі? Якою, з Вашої точки зору, повинна бути сучасна українська національна ідея?
 70. Розкрийте сутність державницької парадигми української ідеї. Поясніть, у чому полягала відмінність позицій Ю. Бачинського, М. Міхновського,  В. Липинського, М. Грушевського.
 71. Висвітіть основні положення радикально-націоналістичної концепції української ідеї. Охарактеризуйте основні положення праці Д. Донцова  «Націоналізм».
 72. Розкрийте позицію носіїв імперського мислення стосовно української національної ідеї (на вибір: Т. Флоринський, І. Винниченко, А. Царинний, А. Савенко та ін.; сучасні: П. Толочко).
 73. Охарактеризуйте відомі Вам підходи до аналізу політики; детальніше розкрийте сутність світ-системного підходу.
 74. Розкажіть про методи збору даних та методи їх аналізу в ході досліджень у політичній сфері.
 75. Розкажіть про антропологічний принцип як альтернативу соціологічному трактуванню політики.
 76. Розкрийте сутність еволюціоністських поглядів М. Драгоманова (праця «Рай і поступ») та І. Франка (праця «Що таке поступ?»).
 77. Охарактеризуйте шкалювання як метод для досліджень у політичній сфері.
 78. Розкажіть про можливості використання математичних моделей в ході політичних досліджень.
 79. Охарактеризуйте метод інтерв’ю (вибіркове, направлене, спеціалізоване).
 80. Охарактеризуйте метод конвент-аналізу (змістовний, структурний). Які проблеми можуть виникати у дослідника при застосуванні даного методу?
 81. Охарактеризуйте опитування як метод політичного дослідження.
 82. Розкажіть про види та методику проведення вибірки.
 83. Проаналізуйте особливості понятійно-категоріального апарату політичної науки.
 84. Охарактеризуйте базові категорії синергетики.
 85. Розкрийте суть мережного підходу до політики.
 86. На конкретному прикладі продемонструйте використання системного підходу у вивченні політичного явища, процесу, феномена.

 

Затверджено на засіданні

вченої ради Інституту політичних

і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Протокол № 1 від 11 січня 2022 р.