Освітній процес

Освітня складова навчання докторів філософії з політології (ph.D) є важливим елементом системи підготовки кваліфікованих кадрів. Згідно з чинним законодавством та умовами ліцензії з 2017 р. Інститут посилив освітню складову і станом на 1.09.2021 р. аспірантам викладаються наступні дисципліни освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти:

 

Предметкред.лекцсемінсамосформа

контролю

Цикл загальної підготовки
оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями (6)
1.Філософія науки та культури6506466іспит
здобуття мовних компетентностей (8)
2.Іноземна мова професійного спрямування816224іспит
набуття універсальних навичок дослідника (6)
3.Методологія наукових досліджень63030120іспит
Цикл професійної підготовки
здобуття глибинних знань із спеціальності (22)
обов’язкові дисципліни
5.Теорія і практика політичного процесу4322860іспит
6.Політична система суспільства3221850іспит
7.Політичні ідеології і політична культура3202050іспит
8.Етнополітологія3202050іспит
9.Історія політичних вчень ХІХ – початку ХХІ ст.3161460іспит
дисципліни за вибором
10.Політична конфліктологія2161430залік
11.Політична міфологія2161430залік
12.Політичні комунікації2161430залік
13.Етносоціальний склад сучасного українського суспільства16410залік

 

Освітньо-наукова програма “052 – Політологія”

Навчальний план на 2021 р.

Інформацію про якісний склад науково-педагогічних працівників із зазначенням конкретних кандидатур, що забезпечують навчальний процес аспірантів за ОНП-052, а також про потенційних наукових керівників наведено у таблиці.

Освітньо-наукові послуги майбутнім докторам філософії за спеціальністю 052 «Політологія» згідно з навчальним планом надають 8 викладачів – співробітників Інституту, серед яких:

З 8 викладачів, задіяних в освітній складовій ОНП-052, 6 осіб (75 %) мають науковий ступінь доктора наук та 2 особи (25 %) – кандидата наук.

Загальна кількість лекційних годин, за навчальним планом – 260 год. З них: 194 год. – забезпечується співробітниками Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України; а також, відповідно до Розпорядження Президії Національної академії наук України № 328 від 30.05.2016 р. – співробітниками Центру гуманітарної освіти НАН України (50 год.), співробітниками Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (16 год.).

Викладання навчальних дисциплін ОНП-052 професійного спрямування забезпечується наступними співробітниками Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України:

«Методологія наукових досліджень» – завідувач відділу соціально-політичної історії, д.політ.н., професор Кармазіна М.С., заступник директора з наукових питань Інституту, д.і.н., професор Майборода О.М. – 30 год.

«Теорія і практика політичного процесу» – завідувачка відділу теоретичних і прикладних проблем політології, д.політ.н., професор Зеленько Г.І. – 32 год.

«Політична система суспільства» – старший науковий співробітник відділу теоретичних і прикладних проблем політології, к.політ.н. Балабан Р.В. – 22 год.

«Політичні ідеології і політична культура» – завідувач відділу теорії та історії політичної науки, д.філос.н., професор Михальченко М.І. (з 2021 р. – д.філос.н., ст.н.с. Самчук З.Ф.) – 20 год.

«Етнополітологія» – заступник директора з наукових питань Інституту, д.і.н., професор Майборода О.М. – 20 год.

«Історія політичних вчень ХІХ – початку ХХІ ст.» – головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, д.і.н., професор Бевз Т.А. – 16 год.

«Політична конфліктологія» – завідувачка відділу теоретичних і прикладних проблем політології, д.політ.н., професор Зеленько Г.І. – 16 год.

«Політична міфологія» – заступник директора, д.політ.н., професор Шайгородський Ю.Ж. – 16 год.

«Політичні комунікації» – провідний науковий співробітник відділу теоретичних і прикладних проблем політології, д.політ.н., професор Кочубей Л.О. (до 2019 р.), старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, к.політ.н. Ковалевський В.О. – 16 год.

«Етносоціальний склад сучасного українського суспільства» – заступник директора з наукових питань Інституту, д.і.н., професор Майборода О.М. – 6 год.

З них проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками відповідної спеціальності за основним місцем роботи, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, складає 100% (при нормативному показнику відповідно до Ліцензійних умов – 80%); та які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання – 88% (при нормативному показнику відповідно до Ліцензійних умов – 50%).

Усі зазначені науковці мають досвід управлінської та дослідницької роботи за фахом понад 10 років.

З 8 викладачів, задіяних в освітній складовій ОНП-052, проведення занять з навчальних дисциплін циклу професійної підготовки, що забезпечують формування спеціальних програмних компетентностей, здійснюють 6 наукових працівників з досвідом науково-педагогічної роботи понад 20 років. (д.і.н., проф. Бевз Т.А., д.політ.н., проф. Кармазіна М.С., д.і.н., проф. Майборода О.М., д.філос.н., ст.н.с. Самчук З.Ф., д.політ.н., проф. Шайгородський Ю.Ж.).

Загальна кількість лекційних годин циклу дисциплін професійної підготовки, що викладають фахівці з досвідом управлінської та/або дослідницької роботи – 164 год.

У 2021 р. отримано рецензії на освітньо-наукову програму з боку потенційних стейкхолдерів.

Станом на 1.09.2021 р. в аспірантурі Інституту навчалося 7 аспірантів. Таблиця відповідності тем аспірантів дослідженням наукових керівників.