Відділ теорії та історії політичної науки

Відділ було утворено наприкінці 2007 року. До березня 2021 року відділ очолював доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Михальченко Микола Іванович.

З січня 2022 року наукове керівництво відділом здійснює заступник директора Інституту з наукової роботи, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Шайгородський Юрій Жанович.

Головною метою діяльності відділу є здійснення ґрунтовних теоретико-методологічних досліджень в галузі політичних наук.

Серед пріоритетних дослідницьких напрямів: політична теорія, політична історія, політична філософія, політична психологія, суспільні й політичні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства, державознавство.

Основні завдання відділу полягають у дослідженні теоретико-методологічних засад політичної науки, з’ясуванні її завдань і функцій, системному аналізі політики, визначенні закономірностей політичного життя суспільства, дослідженні історико-культурних і ментальних підвалин сучасних суспільно-політичних явищ і процесів, раціонального й ірраціонального в політиці, генези політичної думки у світі та в Україні, теоретичному узагальненні процесу становлення й розвитку політичних інститутів.

Структурним підрозділом відділу є Центр історичної політології (керівник Шаповал Юрій Іванович).

Станом на 2022 рік у відділі працюють 10 штатних співробітників, зокрема 6 докторів і 4 кандидати наук. 

Науково-дослідні теми відділу:

Дергачов О. П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 496 с.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 490 с.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 458 с.
Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу: монографія; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : Знання України, 2009. 400 с.
Михальченко М., Михальченко О., Невмерижицький Є. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: монографія.  Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. 615 с.
Ковалевський В. О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. 221 с.

Михальченко Н.И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже XX-XXI веков. Киев : Парламентское издательство, 2016. 504 с.
Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі). Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 256 с.

Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій : матеріали круглого столу (Київ, 15 листопада 2022 р.) [Електронний ресурс] / За наук. ред. Ю. Ж. Шайгородського, С. Л. Чуніхіної ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ : Талком, 2022. 36 с.

Соборність України: історія та сучасність : зб. наук. праць. Матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 січ. 2023 р. / за ред. Ю. Ж. Шайгородського; упоряд.: З. В. Захожай, В. Д. Яремчук. ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ–Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2023. 208 с.

Науковці відділу брали участь у виконанні низки цільових науково-дослідних проєктів: 

Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності: аналітична доповідь / за ред. М. Михальченка. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 120 с.
Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н. С. Ю. Римаренка. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 188 с.
Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н., професора Г. І. Зеленько. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 164 с.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2016. 284 с.
Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 248 с.
Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю. П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2017. 336 с.
Національна єдність у конкурентному суспільстві: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 288 с.
Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 232 с.
Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 88 с.
Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 264 с.
Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні / за ред Г. І. Зеленько. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 416 с.
Суспільна відповідальність у політичній діяльності в сучасній Україні: стан і тенденції / кер. авт. кол. О. М. Майборода. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021

Співробітники відділу долучились до реалізації наукових проєктів Інституту:

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 808 с.
Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.1 Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ : Парламентське видавництво, 2016. 656 с.
Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ : Парламентське видавництво, 2016. 704 с.
Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2021. 704 с.

Основний склад відділу:

  1. Шайгородський Юрій Жанович – заступник директора Інституту з наукової роботи, науковий керівник відділу, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
  2. Бевз Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
  3. Солдатенко Валерій Федорович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України
  4. Шаповал Юрій Іванович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
  5. Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
  6. Горбатюк Микола Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
  7. Зорич Оксана Остапівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
  8. Чорний Олександр Олександрович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
  9. Мачуський Валерій Валерійович – молодший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

Контакти: 

тел./факс: +38 (044) 285-81-76