Відділ теорії та історії політичної науки

Відділ було утворено наприкінці 2007 року. До березня 2021 року відділ очолював доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Михальченко Микола Іванович.

З січня 2022 року наукове керівництво відділом здійснює заступник директора Інституту з наукової роботи, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України Шайгородський Юрій Жанович.

Головною метою діяльності відділу є здійснення ґрунтовних теоретико-методологічних досліджень в галузі політичних наук.

Серед пріоритетних дослідницьких напрямів: політична теорія, політична історія, політична філософія, політична психологія, суспільні й політичні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства, державознавство та державотворення.

Основні завдання відділу полягають у дослідженні теоретико-методологічних засад політичної науки, з’ясуванні її завдань і функцій, системному аналізі політики, визначенні закономірностей політичного життя суспільства, дослідженні історико-культурних і ментальних підвалин сучасних суспільно-політичних явищ і процесів, раціонального й ірраціонального в політиці, генези політичної думки у світі та в Україні, теоретичному узагальненні процесу становлення й розвитку політичних інститутів.

Структурним підрозділом відділу є Центр історичної політології (керівник Шаповал Юрій Іванович).

Станом на 2022 рік у відділі працюють 10 штатних співробітників, зокрема 6 докторів і 4 кандидати наук. 

Науково-дослідні теми відділу:

Дергачов О. П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 496 с.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.I. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 490 с.
Михальченко М., Андрущенко В. Україна розділена в собі: від Леонідії до Вікторії. Т.II. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2009. 458 с.
Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу: монографія; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : Знання України, 2009. 400 с.
Михальченко М., Михальченко О., Невмерижицький Є. Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: монографія.  Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. 615 с.
Ковалевський В. О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2010. 221 с.

Михальченко Н.И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже XX-XXI веков. Киев : Парламентское издательство, 2016. 504 с.
Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі). Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 256 с.

Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій : матеріали круглого столу (Київ, 15 листопада 2022 р.) [Електронний ресурс] / За наук. ред. Ю. Ж. Шайгородського, С. Л. Чуніхіної ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ : Талком, 2022. 36 с.
Соборність України: історія та сучасність : зб. наук. праць. Матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 січ. 2023 р. / за ред. Ю. Ж. Шайгородського; упоряд.: З. В. Захожай, В. Д. Яремчук. ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ–Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2023. 208 с.
Солдатенко В. Ф. Концепції української революції та національної соборності у світлі політичної практики 1917–1920 років : монографія. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 608 с.
Шаповал Ю. „Непрощений. Олександр Довженко і комуністичні спецслужби”. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Instytut Studiów Politycznych PAN. Варшава–Київ–Харків, 2022. 354 с.
Україна: Консолідація. Соборність. Звитяжність. Вчинковість : матеріали круглих столів „Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті” (19 жовтня 2022 р. та 19 жовтня 2023 р.) / за наук. ред. Ю. Шайгородського та С. Чуніхіної. Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, 2023. 135 с.
Горбатюк М. В. Політична еліта Вінниччини: організаційні, аксіологічні й поведінкові моделі : монографія. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 296 с.
Український соціум: політико-психологічний вимір зміни поколінь : зб. наук. праць. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 15 груд. 2023 р. / за ред. Ю. Ж. Шайгородського. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ–Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2023. 304 с.

Науковці відділу брали участь у виконанні низки цільових науково-дослідних проєктів: 

Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності: аналітична доповідь / за ред. М. Михальченка. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. 120 с.
Політичні технології регулювання міжетнічної та міжконфесійної взаємодії у новітніх українських реаліях: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н. С. Ю. Римаренка. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 188 с.
Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналітична доповідь / За ред. д. політ. н., професора Г. І. Зеленько. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 164 с.
Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії : національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2016. 284 с.
Державне політичне правління і національна єдність: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 248 с.
Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь / ред. кол.: С. І. Пирожков, Ю. П. Богуцький, Е. М. Лібанова, О. М. Майборода та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2017. 336 с.
Національна єдність у конкурентному суспільстві: аналітична доповідь / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 288 с.
Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 232 с.
Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 88 с.
Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 264 с.
Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні / авт. кол.: Г. І. Зеленько (керівник, наук. ред.), Т. А. Бевз, С. Г. Брехаря, М. С. Кармазіна, В. О. Ковалевський, О. Ю. Кондратенко, Н. В. Кононенко, Т. М. Ляшенко, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 416 с.
Суспільна відповідальність у політичній діяльності в сучасній Україні: стан і тенденції / кер. авт. кол. О. М. Майборода. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021.
Політична система України: конституційна модель та політичні практики : монографія / кол. авт.: Зеленько Г. І. (кер., наук. ред.) та ін. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 536 с.
Адаптивні зміни політичного поля України в умовах війни : монографія / за ред. О. О. Рафальського, О. М. Майбороди. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 672 с.

Співробітники відділу долучились до реалізації наукових проєктів Інституту:

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. 808 с.
Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 1 Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ : Парламентське видавництво, 2016. 656 с.
Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Київ : Парламентське видавництво, 2016. 704 с.
Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2021. 704 с.

Основний склад відділу:

  1. Шайгородський Юрій Жанович – заступник директора Інституту з наукової роботи, науковий керівник відділу, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України
  2. Бевз Тетяна Анатоліївна – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
  3. Солдатенко Валерій Федорович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України
  4. Шаповал Юрій Іванович – головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
  5. Бойко Олександр Дмитрович – провідний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор
  6. Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник, доктор політичних наук, доцент
  7. Горбатюк Микола Володимирович – старший науковий співробітник, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
  8. Зорич Оксана Остапівна – старший науковий співробітник, кандидат політичних наук
  9. Чорний Олександр Олександрович – науковий співробітник, кандидат філософських наук
  10. Мачуський Валерій Валерійович – молодший науковий співробітник, кандидат педагогічних наук

Контакти: 

тел./факс: +38 (044) 285-81-76