Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень

Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень

Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 704 с.
ISBN 978-966-922-069-1 (т.2)

Матеріали другого тому дають уявлення про тематичну спрямованість політологічних досліджень, проведених суспільствознавцями України протягом 1991-2016 рр., розвиток теоретико-методологічних засад вітчизняної політичної науки, її концептуальні здобутки, її внесок у вирішення суспільно-політичних проблем, які поставали в процесі розбудови української незалежної держави. Розділи тому розкривають результати вивчення українськими науковцями найбільш значимих об’єктних сфер політичної науки – спрямованості суспільно-політичної трансформації нашої країни, інституціоналізації її політичного простору, залученості до нього суспільства на рівні його активності, у т.ч. у форматі громадських організацій, досягнення консенсусної етнополітичної моделі, пошуку Україною своєї ніші у глобалізованому світі та інших аспектів національного політичного буття.

Для фахівців, викладачів і студентів, усіх, кого цікавить політична наука.

ЗМІСТ

Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

1. Подолання догматів тоталітарної ідеології щодо політики як суспільного явища. Маргарита Чабанна

2. Засвоєння вітчизняним суспільствознавством західного політологічного знання. Олена Суший

Розділ ІІ. НАУКОВА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

1. Концепт «суспільного переходу» у вітчизняних політологічних дискусіях. Олександр Резнік

2. Вітчизняні дослідження процесу суспільно-політичного транзиту України. Тетяна Ляшенко

Розділ ІІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ АСПЕКТІВ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

1. Наукове осмислення феномену політичної системи України

1.1. Проблематика місця і ролі політичної системи у суспільних відносинах в Україні. Олена Суший

1.2. Вивчення механізмів і принципів функціонування вітчизняної політичної системи. Володимир Горбатенко

2. Дослідження інституту президенства в українській політології. Галина Зеленько

3. Проблема парламентаризму у вітчизняній політичній науці. Галина Зеленько

Розділ IV. ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ

1. Концепції мотивації політичної діяльності. Ростислав Балабан

2. Вивчення форм політичної поведінки в Україні. Юрій Шайгородський

3. Вітчизняна наука про національні політичні еліти та політичне лідерство. Валерій Мачуський

4. Дослідження партійної системи України. Сергій Бєлашко, Валентин Якушик

5. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні. Віталій Лебедюк, Юрій Мацієвський

6. Проблема політизації релігійного поля України у працях вітчизняних дослідників.В Віталій Перевезій

Розділ V. ВЛАДА В УКРАЇНІ У ФОКУСІ ПОЛІТОЛОГІЇ.

1. Дослідження влади в Україні як системного суспільного явища. Борис Дем’янко

2. Політико-управлінський напрям вітчизняної науки

2.1. Наукове осмислення діяльності інституту виконавчої влади в Україні. Наталія Кононенко

2.2. Дослідження вітчизняними науковцями інститутів судової влади України. Алла Сіленко

3. Громадянське суспільство як предмет політичної науки в Україні. Тетяна Андрійчук

4. Теоретичне осмислення політичних режимів часів незалежної України. Лариса Кочубей

Розділ VI. Вивчення проблем політичної психології українського суспільства

1. Вивчення політичних ідентичностей населення країни. Ірина Жадан, Світлана Позняк

2. Вивчення політичної поведінки українського суспільства. Микола Слюсаревський, Юлія Соколовська

Розділ VII. ПРОБЛЕМАТИКА ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

1. Дослідження структури і мереж національних політичних комунікацій. Владислав Ковалевський

2. Дослідження явищ політичної інструменталізації медіа-простору. Владислав Ковалевський

3. Наукове вивчення інформаційної політики держави. Владислав Ковалевський

Розділ VIII. ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ В УКРАЇНІ

1. Становлення та теоретико-методологічні засади вітчизняної етнополітології. Сергій Римаренко

2. Спрямованість вітчизняних етнополітичних досліджень. Ірина Кресіна

3. Зародження та становлення етнополітично конфліктології в Україні. Ольга Маруховська-Картунова

Розділ IX. ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНО ГЛОБАЛІСТИКИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ НАУЦІ

1. Наукові дискусії про національні інтереси. Олесь Лісничук

2. Проблематика входження України у сучасний геополітичний простір у вітчизняних публікаціях. Андрій Кудряченко

3. Наукова концептуалізація євроінтеграційного курсу України. Людмила Чекаленко, Вікторія Солошенко

Іменний покажчик.