Відділ політичної культури та ідеології

Завідувач відділу – доктор історичних наук, профессор Ніколаєць Юрій Олексійович.

Відділ політичної культури та ідеології утворено на виконання рішення вченої ради Інституту (протокол № 5 від 14 вересня 2021 р.) та Бюро відділення історії, філософії та права НАН України (постанова № 9 від 21 жовтня 2021 р.). До січня 2023 року відділ очолював доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Войналович Віктор Анатолійович.

Діяльність відділу зосереджена на дослідженні теоретичних і практичних проблем, пов’язаних із виникненням, розвитком і функціонуванням політичної культури, утвердженням політичних ідеологій, трансформацією людської свідомості в різноманітних ідеальних формах і практично-політичних зразках.

Основними напрямами роботи науковців відділу є наступні:

 • теоретичні дослідження природи, характеру, функцій, окремих елементів політичної культури та типів політичної ідеології в контексті загальнолюдських ціннісних орієнтацій і специфічних проявів національних особливостей;
 • аналіз статичних і динамічних характеристик політичної культури й ідеології в умовах колективного й індивідуального людського буття, співвіднесення комунітарних і індивідуально-особистісних форм життєдіяльності суспільства;
 • з’ясування основних законів, закономірностей, принципів, функціональних характеристик розвитку політичної культури та практично-політичного відображення в суспільній практиці наслідків ідеологічного сприйняття та світорозуміння окремої людини та масового суспільства;
 • зіставлення та з’ясування характеру основних ідеологічних систем сучасності. Співвідношення політичних ідеологій із політичними реаліями, правлячими режимами та політичними системами різних країн;
 • виявлення ментально-психологічних засад національного розвитку, особливостей суспільної пам’яті як чинника розвитку політичної свідомості та культури;
 • аналіз трансформаційних процесів культурно-політичного й ідеологічного розвитку на міжнародному та внутрішньополітичному рівні існування держави;
 • розвиток громадянської свідомості та культури у процесі демократизації суспільства, утвердження постматеріальних цінностей;
 • політичні цінності, орієнтації, ідеали, національна ідея як чинник розвитку політичної свідомості та культури;
 • інформаційна влада та її вплив на формування політичної культури та політичну поведінку людей; засоби масової комунікації як чинник демократичного розвитку; функції, тенденції розвитку мас-медіа в умовах демократії;
 • виявлення транзитивних особливостей політичної культури в умовах демократизації та глобалізації суспільства. Міжкультурне співробітництво як чинник зовнішньої та внутрішньої політики; проблеми формування демократичної політичної культури;
 • аналіз маніпулятивних складових політичних технологій у контексті політичної культури та свідомості. Політичні міфи;
 • дослідження формування іміджу суб’єктів політичної діяльності в просторі політичної культури та свідомості. Дослідження політичної культури еліт;
 • політична етика, політична духовність, політична відповідальність, політична коректність і толерантність як прояви політичної культури та свідомості;
 • дослідження електоральної культури виборчих процесів;
 • гендерні проблеми в контексті політичної культури та свідомості;
 • проблеми формування громадської думки в умовах легітимації політичної влади.

Головними завданнями науково-дослідної діяльності відділу є:

 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень за основними напрямами діяльності відділу;
 • створення наукових розробок на основі нових знань, одержаних в результаті досліджень, їх упровадження у суспільно-політичну практику;
 • підготовка експертно-аналітичних розробок, здійснення моніторингу суспільно-політичних процесів;
 • співпраця з органами законодавчої та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями щодо розроблення стратегічних та програмних документів, надання рекомендацій, методичної та консультативної підтримки, наукового обґрунтування доцільності прийняття відповідних управлінських рішень;
 • інформування та апробація результатів діяльності шляхом їх оприлюднення у друкованих наукових виданнях, на сайті Інституту, у виступах на міжнародних і вітчизняних науково-практичних заходах, засобах масової інформації.

Основні публікації:

Інформація про кількісний та якісний склад співробітників

На початок 2024 року у відділі працює 9 наукових співробітників (з них – 6 докторів наук та 2 кандидати наук).

Основний склад відділу:

 1. Ніколаєць Юрій Олексійович – завідувач відділу, доктор історичних наук, професор
 2. Войналович Віктор Анатолійович – головний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України
 3. Єленський Віктор Євгенович – головний науковий співробітник (за сумісництвом), доктор філософських наук, професор
 4. Кулик Володимир Михайлович – головний науковий співробітник, доктор політичних наук, заслужений діяч науки і техніки України
 5. Самчук Зореслав Федорович – головний науковий співробітник, доктор філософських наук, старший науковий співробітник, заслужений діяч науки і техніки України
 6. Гай-Нижник Павло Павлович – в.о. провідного наукового співробітника, доктор історичних наук
 7. Поліщук Юрій Миколайович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент
 8. Рябчук Микола Юрійович – провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук
 9. Леонтьєв Іван Олегович – молодший науковий співробітник
 10. Набок Світлана Валеріївна – молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук

Контакти:

тел.: +38 (044) 285-93-78