Поліщук Юрій Миколайович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, доцент.

Коло наукових інтересів – етнічна політика Російської імперії в Україні, етнополітичні процеси в сучасній Україні.

Коротка біографія.

 • У 1983 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1990 р. захистив дисертацію і здобув наукову ступінь кандидата історичних наук. У 2013 р. захистив дисертацію і здобув наукову ступінь доктора історичних наук.
 • У 1983-2000 рр. викладач, доцент Житомирського державного  педагогічного інституту ім. І. Франка. З 2000 р. працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Основні наукові праці.

Індивідуальні монографії:

 1. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець ХУІІІ – початок ХХ століття) / Юрій Поліщук. – Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 492.
 2. Столипінська аграрна реформа на Волині / Юрій Поліщук. – Київ: ІПіЕНД  НАН України, 1999. – 115 с.

Монографії у співавторстві:

 1. Житомирщина шляхами історії. Краєзнавчі розвідки / О. Іващенко, Ю. Поліщук. – Житомир: «Полісся», 1997. – 145 с.
 2. Євреї Волині (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) / Іващенко О., Поліщук Ю. – Житомир: «Волинь», 1998. – 191 с.
 3. Німці Волині в кінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект / Ю. Поліщук, О. Суліменко. – Житомир: «Волинь», 2004. – 165 с.

Розділи у колективних монографіях:

 1. Житомирщина. Історичний нарис / А. Б. Войтенко, О. М. Іващенко, О. С. Кузьмін та ін. – Житомир: «Полісся», 2003. – 272 с.
 2. Крим в Етнополітичному вимірі / М. Панчук (керівник), Г. Бекірова, В. Ганкевич та ін. – Київ: «Світогляд», 2005. – 533 с.

Підручники, посібники:

 1. Історія України в опорних таблицях. Навчальний посібник для середніх шкіл / О. М. Іваненко, Ю. М. Поліщук. – Київ: «Генеза», 1998. – 304 с.
 2. Історія України в опорних таблицях. Навчальний посібник для загальноосвітніх навчальних закладів / О. М. Іваненко, Ю. М. Поліщук. – 2-е вид. – Київ: «Генеза», 2002. – 304 с.
 3. Українська та світова культура. Ч. ІІ. Історія української культури: Навчальний посібник / М. І. Лавринович, Ф. А. Петляк, Г. А. Гайдукевич та ін. – Житомир: Міністерство оборони України. ЖВІРЕ, 2002. – 208 с.

Статті у наукових виданнях:

 1. Єврейські землеробські колонії в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (на матеріалах Волині) // Україна вчора, сьогодні, завтра. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут політичних ї етнонаціональних досліджень НАН України, 1999. – С. 78 – 92.
 2. Еміграційні процеси в середовищі волинського селянства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2001. – Вип. 56. – С. 26 – 30.
 3. Етносоціальна структура населення Волині за переписом 1897 року // Сіверянський літопис. – 2002. – № 1. – С. 46 – 50.
 4. З історії Житомирського рабинського училища / Ю. М. Поліщук // Наукові записки /  Збірник. Київ: ІПіЕНД, 2002 / Сер. «Політологія і етнологія». – Вип. 17. – С. 182 – 193.
 5. Німецьке землеволодіння на Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (політико-правовий аспект)  // Історичний журнал. – 2003. – № 2. – С. 36 – 42.
 6. Переселення чехів на Правобережну Україну у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: політико-правовий аспект  // Українознавчі студії. Прикарпатський національний університет. – 2002 – 2003. – № 4-5. – С. 225 – 232.
 7. Політико-правове становище поляків Правобережної України в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.  // Наукові записки / Збірник. – Київ: ІПіЕНД, 2003. – Вип. 24. – С. 113 – 124.
 8. Фонди державного архіву Житомирської області як джерело вивчення національної політики Росії на Волині в кінці ХVIII – на початку ХХ століття  // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія. – 2005. – Вип. 77-79. – С. 130 – 133.
 9. Російська православна церква, як інструмент колонізаторської політики царизму на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – середина ХІХ ст.) // Наукові записки / Збірник. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2006. – Вип. 30, кн.2. – С. 444 – 453.
 10. Приєднання Правобережної України до Російської імперії та доля польського населення (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) // Ucrainica Polonica. – Т 3. – Київ – Житомир: Київський національний лінгвістичний університет, 2006. – С. 12 – 19.
 11. Політико-правове регулювання національних відносин в незалежній Україні (90-ті рр.) //  Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення та проблеми розвитку / Збірник. – Київ: ІПіЕНД, 2006. – С. 342 – 350.
 12. Волинське село у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (етносоніальний аналіз)  // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 7. – К., 2007. – С. 214 – 226.
 13. Старовіри Правобережної України, як об’єкт політики російського царизму (кінець XVIII – початок ХХ століття) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – Вип. 36. – 2007. – С. 396 – 404.
 14. Політика російського царизму щодо польської освіти в Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – Вип. 37. – С. 152 – 165.
 15. Етноконфесійна політика російського царизму в Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХХ століття) // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. XXIV. – С. 71 – 76.
 16. Русифікаторська політика російського царизму в сфері освіти в кінці XVIII – середині ХІХ ст. (на прикладі єврейських громад Правобережної України)  // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 30. – К., 2010. – С. 77 – 89.
 17. Іноземна трудова імміграція у Правобережну Україну наприкінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2011. – Вип. 5(55). – С. 358 – 381.
 18. Зовнішні та внутрішні чинники етнічної політики  Російської імперії на Правобережжі України наприкінці ХУІІІ – на початку ХХ століття // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – Вип. 2(58). – С. 393 – 407.
 19. Діяльність царизму щодо утвердження на Правобережній Україні російської православної церкви  // Сучасна українська політика. – 2011. – Вип. 23. – С. 276 – 290.
 20. Інституційні засади етнічної політики Російської імперії на Правобережжі України // Особа в контексті часу / Упорядн. Ю.Шаповал. – К.: ІПіенд ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С. 381 – 402.
 21. Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичності // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2013. – Вип. 2(64). – С. 197 – 213.
 22. Українська і російська історіографія ХVІІІ – середини ХІХ століть про витоки етнокультурної ідентичності українців // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – Вип. 4-5 (72-73). – С. 197 – 215.
 23. Етносоціальні трансформації на Правобережжі України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – Вип. 6 (74). – С. 116 – 134.
 24. Хто такі українці? Українсько-російські підходи і наукові дискусії (ХУІІІ – ХІХ ст.) // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 1 (75). – С. 216 – 230.
 25. Мовна політика російської влади в Україні (кінець ХVIII – середина ХІХ ст.) // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 5-6 (79-80). – С. 218 – 240.
 26. Модернізація як теоретичний концепт: витоки, становлення, сучасні виклики // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 4 (78). – С. 194 – 207.
 27. Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об’єкт дослідження вітчизняних науковців // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2016. – Вип. 2 (82). – С. 4 – 26.
 28. Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних ї етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2016. – Вип. 3-4 (83-84).

Брав участь у роботі 34 вітчизняних і міжнародних наукових, науково-практичних конференцій присвячених проблемам історії України, міжнаціональним відносинам в Україні, сучасним питанням етнополітики та етнопрактики.

Підготував 2 кандидатів історичних наук.