Центр історичної політології

Центр історичної політології є структурним підрозділом відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Керівник Центру – головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Шаповал Юрій Іванович

Центр історичної політології (ЦІП) було створено у 1998 році з метою започаткування нового дослідницького напряму в Інституті – історичної політології. 

Основні напрями роботи Центру:

  • здійснення кваліфікованих наукових досліджень закономірностей і тенденцій історичного розвитку політичних структур українського суспільства;
  • оцінка ефективності політичних стратегій минулого;
  • компаративний аналіз різних політичних систем та їх елементів з точки зору історичної ретроспективи та потреб сучасної політичної ситуації. 

Завдання Центру історичної політології:

  • опрацювання документальних джерел, друкованих та оцифрованих матеріалів, іншої інформаційної бази;
  • публікація результатів дослідження у вигляді монографій, статей, науково-документальних, довідкових та енциклопедичних видань, інформаційно-аналітичних матеріалів;
  • популяризація історичних знань через засоби масової інформації, а також через мережу Інтернет;
  • здійснення міжнародних зв’язків з метою координації зусиль з науковцями інших країн у дослідженні аналогічних та близьких наукових проблем, а також – з метою реалізації спільних дослідницьких проєктів;
  • вироблення рекомендацій для сучасних політичних і державних структур.

ЦІП надано право створення тимчасових колективів для здійснення  дослідження конкретних наукових  проблем, реалізації видавничих та науково-дослідницьких  проєктів.

Центр є ініціатором і координатором роботи з виконання низки важливих науково-дослідницьких проєктів.

У 1999-2003 роках авторським колективом, згуртованим навколо ЦІП, було підготовлено фундаментальне шеститомне видання “Політична історія України. ХХ століття”, яке вийшло друком у київському видавництві “Генеза” загальним обсягом  понад 210 обліково-видавничих аркушів.

Автори докладно проаналізували основні політичні події, фактори та сутність політичних процесів в Україні, ідейно-теоретичні надбання української політичної думки від кінця ХХ до початку ХХІ століття.

У 2007 році видрукувано однотомне наукове видання «Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття» (обсяг 89 обліково-видавничих аркушів), яке було підготовлене під егідою ЦІП авторським колективом у складі науковців академічних установ і закладів вищої освіти.

За ініціативою ЦІП  у 2012 році реалізовано масштабний проєкт з підготовки академічного  видання – «Політичної енциклопедії» загальним обсягом понад 157 обліково-видавничих аркушів.

Протягом останнього часу за редакцією та авторства (співавторства) керівника Центру побачили світ низка політико-історичних видань. Зокрема:

У 2018 році за ініціативи Центру історичної політології розпочалося видання серії «Політичні портрети». Нині видано 15 книг цієї серії, середній обсяг кожної з яких – 20 обліково-видавничих аркушів. Нині це – наймасштабніший науково-видавничий проєкт, здійснюваний Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 

Контакти:

тел./факс: +38 (044) 285-73-11; +38 (044) 286-66-39.

Error: Contact form not found.