Напрями діяльності

Інститут створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України.

Основними завданнями, якими займається Інститут є:

  • сучасна динаміка політичних інститутів і процесів;
  • співвідношення політики і етнонаціональних відносин;
  • пошук і вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку;
  • розробка моделей запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері;
  • моделювання оптимальних варіантів етнополітики;
  • вивчення та розробка технологій управління сферами політичних і міжетнічних відносин;
  • здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

Інститут має вагомі здобутки у теоретико-методологічному обґрунтуванні нового напряму соціогуманітарних наук – етнополітології, розробці об’єктно-предметної області політології та етнополітології і удосконаленні понятійно-категоріального апарату цих наук, етнічних і регіональних чинників. Плідно досліджується етнонаціональна специфіка, характер та особливості політичних процесів і політичної культури в минулому і сьогоденні, релігійна ситуація і взаємини різних конфесій.