Вчена рада Інституту

Вчена (наукова) рада Інституту – колегіальний дорадчий орган управління науковою і науково-організаційною діяльністю Інституту. Вчена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, яку визначає Статут Інституту. Головою вченої ради є за посадою директор Інституту, заступником голови – заступник директора Інституту з наукової роботи, секретарем – вчений секретар Інституту.

Кількісний та персональний склад членів Вченої ради визначається рішенням зборів колективу (конференції) наукових працівників Інституту і затверджується Постановою Президії НАН України.

Вчена рада Інституту:

Розглядає питання:

  • пов’язані з удосконаленням структури Інституту;
  • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
  • міжнародного наукового співробітництва Інституту;
  • науково-видавничої діяльності; висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
  • висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
  • обрання наукових працівників за конкурсом;
  • порушення клопотань про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних звань;
  • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Національної академії наук України.

Аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Ухвалює:

  • програми, проекти науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
  • річний звіт про наукову роботу Інституту.

Затверджує:

  • результати атестації наукових працівників;
  • теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів).

Рекомендує:

 • кандидатури на призначення заступником директора з наукової роботи, вченого секретаря інституту, головних редакторів та членів редколегій наукових видань інституту;
 • інші питання, які передбачені Статутом Інституту.


До складу Вченої ради входять співробітники Інституту:

 1. Рафальский Олег Олексійович (голова) – академік НАН України, академік НАПН України, д.і.н., професор, директор Інституту
 2. Майборода Олександр Микитович (заступник голови) – член-кор. НАН України, д.і.н., професор, заступник директора Інституту
 3. Перевезій Віталій Олександрович (вчений секретар) – к.і.н., доцент, вчений секретар Інституту
 4. Бевз Тетяна Анатоліївна – д.і.н., професор, г.н.с.
 5. Войналович Віктор Анатолійович – д.політ.н., професор, г.н.с.
 6. Зеленько Галина Іванівна – член-кор. НАН України, д.політ.н.,  професор, завідувачка відділу
 7. Калакура Олег Ярославович – д.політ.н., професор, г.н.с.
 8. Козьма Василь Васильович – д.політ.н.,  професор, г.н.с.
 9. Кондратенко Олег Юрійович – д. політ. н., доцент, пр.н.с.
 10. Котигоренко Віктор Олексійович – д.політ.н., професор, завідувач відділу
 11. Кулик Володимир Михайлович – д.політ.н., ст.н.с., г.н.с.
 12. Ляшенко Тетяна Михайлівна – д.політ.н., пр.н.с.
 13. Ніколаєць Юрій Олексійович – д.і.н., професор, в. о. завідувача відділу
 14. Новородовський Валерій Вікторович – к.і.н., м.н.с., голова ради молодих вчених Інституту
 15. Подольський Анатолій Юхимович – к.і.н., пр.н.с., голова профспілкового комітету Інституту
 16. Поліщук Юрій Миколайович – д.і.н., доцент, пр.н.с.
 17. Солдатенко Валерій Федорович – член-кор. НАН України, д.і.н., професор, г.н.с.
 18. Шайгородський Юрій Жанович – д.політ.н., професор, заступник директора Інституту
 19. Шаповал Юрій Іванович – д.і.н., професор, г.н.с.