Калакура Олег Ярославович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

1969 року народження, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1992 році. З серпня 1992 року працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему “Українська полонія в 1917 – 1939 роках ХХ століття” за спеціальністю етнологія.

У 1996 році навчався у “Міжнародній післядипломній школі гуманітарних наук. Східно-Центральна Європа: Нові методології досліджень і навчання. Львів-Варшава”. У 1997 році був слухачем VI Східної літньої школи Варшавського університету (Варшава-Вільнюс-Мінськ-Львів-Варшава).

2003 року переміг в конкурсі для молодих вчених НАН України з науково-дослідним проектом “Поляки в Україні: міжетнічний діалог ХХ століття”.

Брав участь у більше ніж 20 вітчизняних та міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, присвячених міжнаціональним відносинам в Україні, видатним подіям її історії, сучасним проблемам етнополітики та етнопрактики.

Тричі виступав офіційним опонентом на захистах кандидатських дисертацій.

Автор близько 50 публікацій з етнічної історії, етнополітології, історії польської національної меншини в Україні, польсько-українських відносин. Член авторського колективу монографій “Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект”, “Крим у етнополітичному вимірі”. Досліджує сучасні етнополітичні процеси в Україні та світі, польську етнічність в Україні, її історію, сучасний стан, перспективи розвитку, українсько-польські відносини.

Сфера наукових інтересів О.Я.Калакури безпосередньо пов’язана з пріоритетною державною тематикою досліджень, які проводить Інститут. Його науковий пошук охоплює міждисциплінарні проблеми вітчизняної і світової історії, етнополітології та етнодержавознавства, етнології, демографії, права, українознавства. Опублікував 26 статей, що стали результатом різнопланового наукового пошуку. Як фахівець з історії польської меншини в Україні науковець відстоює тезу про взаємозумовленість становища поляків в Україні та українців в Польщі, досліджує, якою мірою задовольняються національно-культурні і духовні потреби національних меншин в Україні та Польщі, як забезпечуються їх громадські і національні права, від чого залежать взаємини обох держав.

Книги

 1. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. – К. : Знання України, 2007. – 507 с.

Колективні монографії, розділи у колективних монографіях

 1. Формування правового статусу національних меншин в умовах відновлення незалежності України / співавтори М. Панчук, О. Рафальський // Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. – К. : ІПіЕНД. –  2000. – С. 296–306.
 2. Національні меншини в громадському та культурному житті України / співавтори М. Панчук, О. Рафальський // Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. – К. : ІПіЕНД. –  2000. – С. 306–320.
 3. Етнополітичні проблеми автономної Республіки Крим / співавтори М. Панчук, О. Рафальський // Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. – К. : ІПіЕНД. –  2000. – С. 320–329.
 4. Питання національних меншин в процесі міжнародного визнання України / співавтори М. Панчук, О. Рафальський // Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. – К. : ІПіЕНД. –  2000. – С. 341–351.
 5. Культурно-освітня ситуація в АРК // Крим в етнополітичному вимірі. – К. : Світогляд, 2005. С. 476–497.
 6. Статус Закарпаття в етнополітичній структурі та адміністративно-територіальному устрої Чехословаччини / співавтор О. Я. Красівський // Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. – ІПіЕНД. – 2008. – С. 233–260.
 7. Національно-культурна політика Чехословацької держави та особливості конфесійного життя /співавтори Н. І. Качан, О. Я. Красівський // Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. – ІПіЕНД. – 2008. – С. 260–284.
 8. Українці Закарпаття на шляху національної мобілізації та міжетнічного порозуміння / співавтори Н. І. Качан, О. Я. Красівський // Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. – ІПіЕНД. – 2008. – С. 285–305.
 9. Поліетнічність і полікультурність українського суспільства та формування національно-державницького патріотизму / співавтор Н. Ю. Макаренко // Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави. Національна доповідь – К. : НВЦ НБУВ, 2009. – С. 491–503 .
 10. Культурний контекст етнополітичної історії регіону // Донбас в етнополітичному вимірі – К. ІПіЕНД. – 2014.С. 102–142.
 11. Культура, освіта і мовні практики // Донбас в етнополітичному вимірі К. – ІПіЕНД. –  2014.С. 261–303.

Підручники

 1. Історія Української культури. Навчальний посібник / співавтори О. Є. Гомотюк,  Н. І.  Білик, Н. М. Юрчак– Тернопіль, 2011. 224 с.

Статті

 1. Культурне життя польської діаспори в Україні в 20 30-х роках // Функціонування української культури та мови в умовах регіонів України з багатонаціональним складом населення. – Одеса, 1993. – С. 34 37.
 2. Поляки в Україні / співавтори Т. Єременко, Б. Чирко // Віче, 1993. – № 2. – С. 119130.
 3. Польська діаспора в Україні: основні етапи розвитку // Міжнаціональні відносини на півдні України: історія і сучасність. – Запоріжжя, 1993. – ч.1 – С. 6567.
 4. Національні меншини в контексті соборності України (1917-1921 рр.) / співавтор В. І. Гусєв // Проблеми соборності України в ХХ столітті. – К., 1994. – С. 7682.
 5. Політика «радянізації» українських поляків в 2030-і рр. // Українська нація і етнічні меншини: перспективи інтеграції в громадянське суспільство та майбутнє Східної Європи. – К., 1994. – С. 3235.
 6. Пішаки у політичній грі. До питання національно-територіального районування України в 20-30-х роках /співавтор К. Бєлашова  // Відродження, 1994. – № 7. С. 7274.
 7. Польські адміністративні структури в Україні 2030-х років // Історія українського народу. – К., 1994. – С. 6566 .
 8. Польський національний район в Україні: уроки піднесення та падіння // Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи. – К., 1995. – С. 295 298.
 9. Етнічний чинник у репересіях проти поляків України (19191939 рр.) // Тези Міжнародної наукової конференції «Польський шлях до Казахстану», жовтень 1996 р. – Житомир, 1996.
 10. І.П.Крип’якевич // Українознавство. Календар-щорічник. – К., 1997. – С. 5355.
 11. Польська меншина в Україні на тлі політики войовничого атеїзму 20 30 р. ХХ ст. // Наукові записки ІПіЕНД, 1997. – Сер. «Політологія і етнологія». – Вип.2 – С. 64 70.
 12. Радянсько-польські відносини і українська полонія (1919 1939 рр.) // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21 22 листопада 1996 р. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 200 203.
 13. Акт Злуки в контексті українсько-польських відносин // Українська соборність: ідея, досвід, проблеми (До 80-річчя Акту Злкуки 22 січня 1919 р.): Збірник. – К.: ІПіЕНД, 1999. – С. 264 270.
 14. Питання національних меншин в процесі міжнародного визнання України / співавтор О. Рафальський // Наукові записки / Збірник: – К. : ІПіЕНД, Полтава: АСМІ, 1999. – /Сер. «Політологія і етнологія»; Вип.9. С. 261 268.
 15. Етнополітичні проблеми Автономної Республіки Крим / співавтор О. О. Рафальський // Исторический опыт межнационального и межконфессионального согласия в Крыму. Сб. – Симферополь, 1999. – С. 83 92.
 16. Культурно-духовне відродження поляків України: історичні паралелі 20-х і 90-х років ХХ ст. // Україна: ретроспектива і перспектива: Збірник наукових праць. – К., 1999. – С. 111114.
 17. Німецька етнічна група в Україні на порозі ХХІ століття // Наукові праці Кам’янець-Подільського державно-педагогічного університету: історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 1999. –Т. 3 (5). – С. 358 365.
 18. Польський чинник у діяльності Центральної Ради // Наукові записки ІПіЕНД, 1999. – Сер. «Політологія і етнологія». – Вип.8. – С. 103 109.
 19. Ставлення польської меншини до УНР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). – К., 1999. – Вип. 5. – С. 126-135.
 20. Архівні матеріали як джерело дослідження української полонії в 1917-1939 роках // Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Якимовича Варшавчика. – К., 1999. – С. 175 180.
 21. До етнополітичної ситуації в місті Києві напередодні президентських виборів // Молодь і вибори Президента України. – К., 1999. – С. 21- 25.
 22. Правовий статус етнічних меншин України // Етнічна історія народів Європи. Зб. наук. пр. Вип. 4. – К., 2000. – С. 109-113.
 23. Німецькі поселення в Україні: повернення до Храму? (співавтор Рафальський О.О.) // Діалог. Історія, політика, економіка. – 2000. – № 1. С. 101 105.
 24. Польська етнічна група в процесі становлення громадянського суспільства в Україні // Наукові записки ІПіЕНД – К., 2001. – / Сер. «Політологія і етнологія»; Вип.14   С. 175 185.
 25. Українська полонія в контексті українсько-польських відносин очима сучасної центральної та місцевої преси // Наукові записки ІПіЕНД – К., 2001. – /Сер. «Політологія і етнологія»; Вип.15 / -С. 250 258.
 26. Новітня історіографія української полонії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2001. – Випуск 54. – С. 48 52.
 27. Об’єднання національних меншин як чинник формування громадянського суспільства в Україні. Матеріали науково-практичної конференції. – Львів: ЛФ УАДУ, 2001. – Ч. 2. – С. 161 166.
 28. Національні меншини як об`єкт етнополітичних досліджень / співавтор М. І. Панчук // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? Збірник: К. : ІПіЕНД, 2002. – С. 239 252.
 29. Польський фактор у репресіях радянського тоталітаризму 2030-х років ХХ століття // Міжнаціональна злагода: спільне минуле – спільне майбутнє (проблеми вшанування пам`яті жертв трагедій етносів України). – К., 2002. – С. 84 93.
 30. Етнокультурне життя регіонів України: тенденції розвитку // Наукові записки ІПіЕНД – К., 2002. – /Сер. «Політологія і етнологія»; Вип.19 / С. 140169.
 31. Російська автономія в Україні: перший історичний досвід / співавтор Л. В. Гуцало // Діалог. Історія, політика, економіка. – 2002. – № 3. С. 170173.
 32. Сучасна етнокультурна та освітня ситуація в АРК як предмет наукового дослідження. // Наукові записки ІПіЕНД. – К.,  2003. – /Сер. «Політологія і етнологія»; Вип.23/ – С. 203 – 215.
 33. Історіографія національно-територіального районування України в 20-30 роках ХХ ст. / співавтор Л. В. Гуцало // Наукові записки ІПіЕНД – К., 2003. –  Сер. «Політологія і етнологія»; Вип.23. – С. 277–292.
 34. Культурно-освітнє відродження етносів в АРК: надбання та перспективи // Проблеми інтеграції кримських репатріантів в українське суспільство. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Київ, 13/ співавтор Л. В. Гуцало //14 травня 2004 р. – К., 2004. – С. 509 –522.
 35. Поляки України у повоєнний період (друга половина 40-х років ХХ ст.) // Історичний журнал. – 2004. – №6-7. – С. 32 –41.
 36. Поляки УРСР в добу хрущовської «відлиги» / співавтор Л. В. Гуцало // Наукові записки. Том 27. Історичні науки. – К. : Національний університет «Києво-Могилянська академія». – 2004. – С. 46–55.
 37. Поляки України в антигітлерівському русі опору (1941–1945 рр) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації праці України. – 2004. – № 3. – С. 152 – 164.
 38. Інспірація польсько-українського міжетнічного конфлікту на завершальному етапі Другої світової війни // Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща в європейському вимірі – минуле і сучасність. №2-3. – Київ-Торунь, 2003-2004. – С. 280–289.
 39. Поляки – жертви асиміляційних процесів доби брєжнєвщини (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карабіна. № 641. Вип. 7. – Харків, 2004. – С. 137–151.
 40. Українсько-польська дипломатія ХХ століття // Україна дипломатична. Науковий щорічник. Вип. 5. – К., 2005. – С. 684–709.
 41. Поляки – сусіди українців і давні жителі на їх етнічних землях // Українознавство. №5. – К., 2005. – С. 80–88.
 42. Новий статус поляків західноукраїнських земель після їх включення до СРСР та УРСР (1939–1941) // Історичний журнал. – 2005. – №5.
 43. Поляки на землях України в лещатах імперії (1900–1917 рр.) // Пам’ять століть. 2006, № 5. – С. 129–140.
 44. Польсько-українська конфронтація в умовах утворення ЗУНР та її злуки з УНР (1918–1919) // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. Вип. 3. – К., 2006. – С. 131–144.
 45. Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття // Наукові записки ІПЕіНД, Вип. 30. Курасівські читання – 2005. Кн. Перша. –– К., 2006. – С. 173–185.
 46. Гармонізація життєдіяльності польської меншини в Україні як чинник українсько-польського партнерства // Наукові записки ІПЕіНД. Вип. 29. – К., 2006. – С. 288–299.
 47. Теоретико-методологічні засади історико-етнополітологічного дослідження польської меншини в Україні ХХ століття // Етнічна історія народів Європи. Зб. наук. пр. Вип. 21. – К., 2006. – С. 59–64.
 48. Польсько-українське порозуміння на тлі небезпеки більшовизму (1919 – 1921 рр.) // Україна Дипломатична. – Вип. VІІ. – 2006. – С. 443–462.
 49. Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні // Наукові записки ІПЕіНД. – Вип.34. – Курасівські читання – 2006. – К., 2007. – С. 238–253.
 50. Відродження польського руху в Україні в умовах її унезалежнення // Університет. – 2007. – № 2. – С. 23–31.
 51. Політика Центральної ради, Гетьманату, Директорії та ЗУНР щодо польської меншини (1917–1920 рр.) // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – Том ХУІ. – Київ, 2007. – С. 383–390.
 52. Польська меншина УРСР під пресом політики тотальної русифікації та атеїзації (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.) // Над Дніпром і Віслою. Україна і Польща європейському вимірі – минуле і сучасність. – №4–5. – Торунь – Київ, 2007. – С. 183–195.
 53. Четверті курасівські читання «Політичні конфлікти в сучасній Україні: сутність, витоки, шляхи подолання» // Історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 120–123.
 54. Участь етнонаціональних меншин в євроатлантичних процесах України // Проблеми НАТО в українському державотворенні. – К. : НДІУ, 2008. – С. 47–48.
 55. Польськість і українскість української полонії // Українознавство. –2009. – №1. – С. 251–256.
 56. Об’єктивні та суб’єктивні чинники конфліктності сучасних етнокультурних процесів в Україні // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. – К., 2009. – С. 465–474.
 57. Роль українознавства у формуванні міжнаціональної злагоди в українському суспільстві // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 42–47.
 58. Етнокультурний діалог як чинник формування міжнаціональної злагоди // Наукові записки ІПіЕНД. – 2010. – Вип. 22 (46). – С. 169 – 179.
 59. Мультикультуралізм: сутність і перспективи для Україні // Чорноморський літопис: Науковий журнал. – Миколаїв, 2010. – Вип. 2. – С. 19–25.
 60. Польська меншина як чинник україно-польської співпраці на сучасному етапі // Історичний архів. – 2011. – Вип. 6. – С. 73–79.
 61. «Волошин Августин Іванович», «Дорошенко Дмитро Іванович», «Полонізація», «Липинський В’ячеслав Казимирович», «Свободи політичні» // Політична енциклопедія. – К. : Парламентське видавництво, 2011. – С. 119–120, 228, 400–401, 598–599, 644.
 62. Культурно-освітні проблеми національних меншин Донбасу // Наукові записки ІПіЕНД. – 2011. – Вип. 2 (52). – С. 217 – 234.
 63. Роль українознавства у формуванні міжнаціональної злагоди в українському суспільстві // Фундатор сучасного українознавства. Збірник матеріалів і наукових праць. На пошану 80- річчя Петра Кононенка. – К., 2011. – С. 68–71.
 64. «Національна меншина», «Національна політика», «Полікультурність в Україні», «Етнополітологія» // Науковий інструментарій українознавця. Довідник – К. ННДІУВІ, 2012. – С. 243–245, 245–247, 272–274, 184–185.
 65. Мовні практики і етнічна ідентичність населення Донбасу // Наукові записки ІПіЕНД. – 2012. – Вип. 5 (61). – С. 32–44.
 66. Задоволення культурно-освітніх потреб громадян як засіб запобігання етнокультурних конфліктів // Міжкультурний діалог в поліетнічній Донецькій області: підсумки та перспективи. – Маріуполь : Новый мир, 2013. – С. 37 – 49.
 67. Полікультурний вимір історичної пам’яті України // Національна та історична пам’ять. Політика пам’яті у культурному просторі: Зб. наук. праць. – Випуск 8. – К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013. – С. 70–79.
 68. Культурні виміри етнополітичної історії Донбасу // Наукові записки ІПіЕНД. – 2013. – Вип. 5 (67). – С. 130–150.
 69. Регіональні етнокультурні ідентичності України: Донбас // З любов’ю до народів: збірник на пошану В. І. Наулка 2013. – 355 С. – С. 144–153.
 70. Депортації українців і поляків під виглядом «обміну населенням» (до 70-річчя Люблінської угоди) // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 13. – С. 39–49.
 71. «Місцевий прикордонний рух», «Прикордоння» (концепція прикордоння), «Регіон транскордонний», «Репатріант», «Українофоб», «Місцевий прикордонний рух», // Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : навч. енциклопед. словник-довідник – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 231, 313, 331–332, 338, 397–398, 174.
 72. «Прикордоння» (концепція прикордоння), «Регіон транскордонний», «Репатріант», «Українофоб» // Сучасна політична лексика: навч. енциклопед. словник-довідник. – Львів : «Новий Світ-2000», 2015. – С. 229, 242, 246, 294–295.
 73. Полонія Галичини в суспільно-політичних процесах сучасної України // Наукові записки ІПіЕНД. – 2014. – Вип. 4-5 (72–73). – С. 117 – 134.
 74. Радянизація етнокультурного життя Галичини (1940-ві – 1980-ті рр.) // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація. – К., 2015.
 75. Рецензії:
 76. Етносоціум України у часовому і просторовому вимірах Рецензія на навчальний посібник С. А.Макарчука «Етнічна Істрія України». – К. : Знання, 2008. – 471 с. / співавторстві: Калакура Я.С. // Українознавство. –2008. – № 3. – С. 194–196.
 77. Енциклопедія сучасної полонії: погляд політолога (Рецензія на монографію С. Рудницького «Суспільно-політичні інТереси поляків незалежної України». – Житомир, 2014. – 622 с. ) // Dziennik Kijowski [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.dk.com.ua/post.php?id=2988