Калакура Олег Ярославович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор.

1969 року народження. Закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 1992 році.

У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Українська полонія в 1917–1939 роках ХХ століття” за спеціальністю 07.00.05 – етнологія, у 2008 році – докторську дисертацію „Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті” за спеціальністю 23.00.05 – етнополітологія та етнодержавознавство. У 2005 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, у 2015 – професора.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з серпня 1992 року на посадах стажиста-дослідника, наукового співробітника відділу національних меншин, старшого, провідного, головного наукового співробітника цього відділу.

З січня 2022 року – головний науковий співробітник відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

У 1996 році навчався у Міжнародній післядипломній школі гуманітарних наук „Східно-Центральна Європа: Нові методології досліджень і навчання (Львів–Варшава)”.

У 1997 році був слухачем VI Східної літньої школи Варшавського університету (Варшава–Вільнюс–Мінськ–Львів–Варшава).

У 2003 році, з науково-дослідним проєктом „Поляки в Україні: міжетнічний діалог ХХ століття”, став переможцем конкурсу молодих вчених НАН України.

За сумісництвом протягом 2009–2011 рр. працював на посаді старшого наукового  співробітника Національного НДІ українознавства; у 2009-2010 рр. – професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.126.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філософських та історичних політичних наук в Національному НДІ українознавства МОН України (2009–2011) та спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (2011–2022, з 2020 року – учений секретар цієї ради. Учений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).

Рецензент наукового фахового видання – журналу „Політичні  дослідження”. Член редакційної колегії збірника наукових праць „Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України” (до 2021). Член міжвідомчої комісії при МЗС України з питань підтримки зарубіжного українства (2009–2011), заступник Голови Експертної ради Міністерства культури України з питань етнополітики (2017–2019).

Лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України за цикл праць „Етнополітична ситуація в українському Донбасі: генезис, особливості, напрями врегулювання” (2018, у співавторстві з В. Котигоренком та Н. Кочан).

Учасник понад 100 вітчизняних та міжнародних науково-практичних заходів, присвячених міжнаціональним відносинам в Україні, її історії, сучасним проблемам етнополітики та етнопрактики.

Автор близько 150 публікацій з етнічної історії, етнополітології, історії польської національної меншини в Україні, польсько-українських відносин. Член авторського колективу „Політичної енциклопедії”, монографій „Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект”, „Крим в етнополітичному вимірі”, „Закарпаття в етнополітичному вимірі”, „Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості”, „Донбас в етнополітичному вимірі”, „Галичина в етнополітичному вимірі”, „Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть: стан і проблеми дослідження”, Національних доповідей „Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави”, „Україна: шлях до консолідації суспільства”.

Науковий керівник чотирьох кандидатських дисертацій. Як офіційний опонент брав участь у захисті 6 кандидатських та 5 докторських дисертацій.

Коло наукових інтересів: сучасні етнополітичні процеси в Україні та світі, міждисциплінарні проблеми вітчизняної та світової історії, етнополітологія та етнодержавознавство, польська етнічність в Україні, українсько-польські відносини, етнологія, українознавство.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science