Наукова бібліотека

Наукова бібліотека є структурним підрозділом Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Заснована у 1928 році як бібліотека Комісії з Жовтневої революції і громадянської війни в Україні, з 1939 року – бібліотека Українського філіалу Інституту Маркса–Енгельса–Леніна при ЦК ВКП(б), з 1956 року – бібліотека Інституту історії партії при ЦК Компартії України та Українському філіалі Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, з 1990 року – бібліотека Інституту політичних досліджень при ЦК КПУ, з 11.12.1991 р. – бібліотека Інституту національних відносин і політології АН України, з 05.11.1997 р. – наукова бібліотека Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Бібліотечний фонд нараховує близько 120 тис. примірників. Книжковий фонд – 93 тис. примірників, періодичні видання – 27 тис. примірників, а також дисертації з історії Компартії України та зі спеціальності політичні інститути та процеси. Наукову цінність має „Женевський фонд” (нелегальні видання різних партій до 1917 року). Зберігаються журнали „Киевская старина”, „Наше минуле” (1917–1918 рр.), „Літопис революції”. Основна тематика, згідно з якою розпочато комплектування фонду з 1992 року – національні відносини в Україні, прогнозування їх розвитку, теоретичні, правові, соціально-політичні та етнопсихологічні механізми регулювання міжнаціональних конфліктів, історичні, соціально-політичні та культурологічні проблеми розвитку національних та етнічних груп в Україні, закордонні українці в місцях компактного проживання, проблеми етнополітології в зарубіжному українознавстві, теоретичні та прикладні проблеми політології, політичні партії, громадські рухи, міжнаціональні проблеми в Україні.

Завідувач бібліотеки – Смиченко Оксана Андріївна

тел.: +38 (044) 285-69-98