Наукова бібліотека

Наукова бібліотека Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України – науково-дослідна та інформаційна установа. Заснована у 1928 році як бібліотека Комісії з Жовтневої революції і громадянської війни в Україні, з 1939 року – бібліотека Українського філіалу Інституту Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б), з 1956 року – бібліотека Інституту історії партії при ЦК Компартії України та Українському філіалі Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС, з 1990 року – бібліотека Інституту політичних досліджень при ЦК КПУ, з 11.ХІІ.1991 р. – бібліотека Інституту національних відносин і політології АН України, з 05.ХІ.1997 р. – наукова бібліотека Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Бібліотечний фонд нараховує близько 120 тис.примірників. Книжковий фонд – 93 тис. примірників, періодичні видання – 27 тис. примірників, а також дисертації з історії Компартії України та з спеціальності політичні інститути та процеси. Наукову цінність має “Женевський фонд” (нелегальні видання різних партій до 1917 року). Зберігаються журнали “Киевская старина”, “Наше минуле” (1917-1918 рр.), “Літопис революції”. Основна тематика, згідно якої розпочато комплектування фонду з 1992 року – національні відносини в Україні, прогнозування іх розвитку, теоретичні, правові, соціально-політичні та етнопсихологічні механізми регулювання міжнаціональних конфліктів, історичні, соціально-політичні та культурологічні проблеми розвитку національних та етнічних груп в Україні, українці за рубежем в місцях компактного проживання, проблеми етнополітології в зарубіжному українознавстві, теоретичні та прикладні проблеми політології, політичні партії, громадські рухи, міжнаціональні проблеми в Україні.

Завідувач бібліотекою – Смиченко Оксана Андріївна