Нормативна база

У своїй освітньо-науковій діяльності Інститут керується чинним законодавством, підзаконними та відомчими актами та затвердженими положеннями:

Постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 р. “Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

Положення про науково-дослідний відділ

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (2017)

Положення про порядок і процедури вирішення конфліктних ситуацій (2018)

Положення про освітньо-наукову програму з підготовки докторів філософії (2019)

Положення про дотримання академічної доброчесності науковими працівниками та здобувачами вищої освіти (2020)

Положення про дистанційне навчання (2020)

Положення про інклюзивне навчання (2020)

Положення про анкетування учасників освітнього процесу (2021)

Положення про порядок оцінювання результатів навчання аспірантів (2021)

Положення про робочу програму навчальної дисципліни (2021)

Положення про гуртожитки НАН України (2016)

Розпорядження Президії НАН України “Про забезпечення виконання в НАН України освітньої складової освітньо-наукової програми аспірантури з загальнонаукових філософських та мовних компетентностей“.

Наказ МОН № 133-л від 23.06.2017 р. “Про ліцензування освітньої діяльності”.

Наказ МОН № 977 від 11.07.2019 р. “Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2019 р. № 880/33856).