Монографії

Цивілізаційна ідентичність українства: історія і сучасність / авт. кол.: О. Рафальський (керівник), Я. Калакура (науковий редактор), О. Калакура, М. Юрій. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 512 с. ISBN 978-966-02-9883-5

У монографії в контексті гуманітарної міждисциплінарності, поєднання історичних, філософських, політологічних, соціологічних і культурологічних методів пізнання, з позицій цивілізаційного, антропологічного та соціокультурного підходів розглядається феномен української цивілізаційної ідентичності, її витоки, становлення та сучасний стан. З’ясовуються теоретико-методологічні засади сутності цивілізаційної ідентичності, її структура: етнічна, національна, культурна, релігійна, політична, громадянська, європейська та інші складові, зв’язок цивілізаційної ідентичності з менталітетом і глобалітетом у динаміці історичного поступу та трансформацій, починаючи з епохи Середньовіччя, Києво-Руської держави, Ренесансу, модерну і закінчуючи постмодерном. Показано історичну місію українського козацтва як носія нових якостей національної ідентичності, відстежено цивілізаційне самовизначення української ідентичності на зламі ХІХ–ХХ ст., роль свідомості, соціальної психології та …

Детальніше
Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах). О. О. Рафальський (керівник авторського колективу), Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій (науковий редактор). Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. Книга 1. 432 с.; Книга 2. 536 с. ISBN 978-966-02-9281-9 (загальний), 978-966-02-9282-6 (Кн. 1), 978-966-02-9283-3 (Кн. 2.)

З’ясовуються історичні, теоретичні та методологічні засади наукового пізнання антропологічного коду української культури і цивілізації, їх самобутності і загадковості, в епіцентрі яких перебуває Людина як унікальна і найвища цінність. Розкривається його сутність як сукупність образів, засобів біологічного і соціокультурного характеру, пов’язаних з певним комплексом стереотипів свідомості окремої людини або групи людей, які виражаються в архетипах, менталітеті, інтелектуальному, моральному і матеріальному житті, в політичній і соціальній організації суспільства, його культурі та цивілізації, транзитному характері і здатності успадковуватися. Аналізується зміст і функції антропологічного коду культури та цивілізації на різних етапах історії України – від найдавніших часів до сучасності як системи значень і типів …

Детальніше
Горбатюк М. В. Політична еліта Вінниччини: організаційні, аксіологічні й поведінкові моделі : монографія. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 296 с. ISBN 978-617-14-0126-6

У монографії на основі широкого кола різнопланових джерел і літератури досліджено процес становлення регіональної політичної еліти Вінниччини – проаналізовано її структуру на різних історичних етапах, а також головні механізми рекрутування та канали просування елітних акторів. Показано іманентний зв’язок старої компартійної еліти радянського часу із сучасною регіональною політичною елітою Вінниччини. Виявлено та охарактеризовано ключові цінності та ідентичності регіональної еліти, встановлено, що реальні цінності різко контрастують із декларованими. Детально висвітлено політичну поведінку представників політичної еліти регіону. З’ясовано важливу роль неформальних зв’язків та практик у формуванні, структуруванні та функціонуванні політичної еліти області. Розрахована на вчених-суспільствознавців, політиків, експертів та усіх, хто цікавиться регіональними політичними …

Детальніше
Солдатенко В. Ф. Концепції української революції та національної соборності у світлі політичної практики 1917–1920 років : монографія. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 608 с. ISBN 978-617-14-0125-9

У монографії зроблено спробу відтворити складний і суперечливий процес ідеологічного обґрунтування органічно пов’язаних між собою концепцій Української національно-демократичної революції та національної соборності, прослідкувати їхню сутнісну еволюцію під впливом досвіду втілення в суспільно-політичну практику 1917–1920 рр. Науковий аналіз і оцінки здійснено в контексті історіографічних тенденцій різних періодів і шкіл. Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи „Концепція соборності України: витоки, еволюція, політична актуальність” (державний реєстраційний номер: 0122U000572). Книга розрахована на науковців, викладачів історії, політології, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською політичною історією та сучасним суспільно-політичним розвитком України.

Детальніше
Політична система України: конституційна модель та політичні практики : монографія / кол. авт.: Зеленько Г. І. (кер., наук. ред.) та ін. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 536 с. ISBN 978-617-14-0109-9

Монографія присвячена дослідженню інституційної, нормативно-правової та інформативно-комунікативної підсистем політичної системи України з точки зору поєднання формального та реального конституціоналізму. Досліджуються неполітичні інститути – організації громадянського суспільства, фінансово-промислові групи, медіа, які безпосередньо впливають на характер політичної системи та політичні практики. Видання розраховане на політиків, експертів, науковців, студентів та аспірантів та усіх, хто хоче розібратися у тонкощах функціонування політичної системи України, зрозуміти причинно-наслідкові звʼязки і пояснити особливості політичних практик.

Детальніше
Соборність України: історія та сучасність : зб. наук. праць. Матеріали Всеукр. наук. конф., м. Київ, 19 січ. 2023 р. / за ред. Ю. Ж. Шайгородського; упоряд.: З. В. Захожай, В. Д. Яремчук. ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ–Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2023. 208 с. ISBN 978-617-640-598-6
Детальніше
Майборода О. М. Етнічні пастки деколонізації: африканський досвід : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 216 с. ISBN 978-617-14-0093-1
Детальніше
Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: реальний стан, виклики, перспективи : монографія / автор. кол.: Войналович В. А. (керівник, наук. ред.), Єленський В. Є., Кулик В. М., Малиновська О. А., Набок С. В., Поліщук Ю. М., Рябчук М. Ю. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2023. 424 с. ISBN 978-617-14-0077-1

У монографії проаналізовано досвід політик європейських країн в етнополітичній сфері, можливості його використання у вітчизняних етнополітичних практиках. Досліджено динаміку змін національногромадянських ідентичностей в Україні, впливу на цю динаміку російськоукраїнської війни. Актуалізовано проблему взаємозв’язку та взаємовпливу етнополітики і міграційної політики в умовах російської агресії та подальшої відбудови. Осмислено моделі державної політики у релігійній сфері України, обґрунтовано сутнісні ознаки сек’юритизаційних заходів. Обґрунтовано особливості політики пам’яті у контексті нав’язаної Росією інформаційної війни. Сформульовано пропозиції органам державної влади, місцевого самоврядування щодо моделювання та реалізації вітчизняної етнонаціональної політики в умовах воєнного часу, повоєнних модернізаційних процесів.

Детальніше
Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій : матеріали круглого столу (Київ, 15 листопада 2022 р.) [Електронний ресурс] / За наук. ред. Ю. Ж. Шайгородського, С. Л. Чуніхіної ; Національна академія наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. Київ : Талком, 2022. 36 с. ISBN 78-617-8016-64-7

Збірник містить матеріали круглого столу „Нове покоління українського політикуму в умовах війни та повоєнних суспільних трансформацій”, який відбувся  15 листопада 2022 року. Аналізуються індикатори зміни політичних поколінь в Україні; політико-психологічний портрет нового покоління українського політикуму; синхронізованість процесів зміни політичних поколінь в Україні й світі. Автори досліджують причинно-наслідкові зв’язки ротації політичних поколінь зі змінами у масовій свідомості; необхідні передумови формування нової політичної еліти всередині громадянського суспільства. Окрему увагу приділено аналізу російсько-української війни в контексті поколінного конфлікту національних політичних еліт, створенню інституційних та інших запобіжників реставрації олігархії в українській політиці у повоєнний час. Адресується дослідникам в галузі суспільних та поведінкових наук, експертам, …

Детальніше
Кондратенко О. Ю. Україна у світових рейтингах демократії : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2023. 176 с. ISBN 987-617-14-0034-4

У монографії висвітлено питання політичного правління в Україні згідно зі світовими рейтингами демократії. До уваги взято наукові дослідження та аналітичні звіти таких міжнародних неурядових організацій, як „Freedom House” „The Economist Intelligence Unit”, „Reporter without Borders” та ін. На основі аналізу цих матеріалів визначено динаміку індексу та рейтингу демократичності України на тлі стану глобальної свободи упродовж 1996–2021 рр. – періоду активного моніторингу українських політичних процесів. Монографія розрахована на вчених-суспільствознавців, політиків, експертів та усіх, хто цікавиться питаннями демократизації управлінських процесів в Україні. Текст монографії (PDF)

Детальніше
Кризи політичного розвитку в Україні: причини, зміст і способи нівелювання : монографія / авт. кол.: Г. І. Зеленько (керівник, наук. ред.), Р. В. Балабан, С. Г. Брехаря, Л. Л. Кияниця, О. Ю. Кондратенко, Н. В. Кононенко, Т. М. Ляшенко. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 352 с. ISBN 978-966-02-9488-2
Детальніше
Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми : монографія. Вид. 2-ге, доп. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 704 с. Авторський колектив: Майборода О. М. (керівник авторського колективу), Бевз Т. А., Войналович В. А., Горбатюк М. В., Зеленько Г. І., Калакура О. Я., Кармазіна М. С., Кондратенко О. Ю., Коцур В. В., Кочубей Л. О., Ляшенко О. О., Ніколаєць Ю. О., Новородовський В. В., Рафальський О. О., Рябчук М. Ю., Самчук З. Ф., Шайгородський Ю. Ж., Шаповал Ю. І. ISBN 978-966-02-9971-9
Детальніше
Суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку сучасної єврейської громади України: європейський контекст : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 376 с. Авторський колектив: Подольський А. Ю. (керівник), Гон М. М., Журавель П. О., Івчик Н. С., Козерод О. В., Левітас Ф. Л., Попова К. В., Рамазанов Ш. Ш., Тяглий М. І., Туров І. В. ISBN 978-966-02-9967-2

Пропонована наукова праця є спробою виявлення та аналізу основних суспільно-політичних та історичних аспектів розвитку сучасної єврейської громади України, а також висвітлення основних перспектив її розвитку у найближчому майбутньому в контексті європейського шляху поступу України. Дослідження проводилося співробітниками Центру єврейської історії та культури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та було підтримано вченими з інших наукових установ. У монографії розкриваються питання розвитку хасидизму на сучасному етапі, історична доля кримчаків, особливості комплексної меморіалізації Бабиного Яру, відносини єврейських громад Європейського Союзу з національними урядами, можливість запозичення й застосування цього досвіду в українських реаліях та ін. Колективна монографія розрахована …

Детальніше
Ю. Шаповал. „Непрощений. Олександр Довженко і комуністичні спецслужби”. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Instytut Studiów Politycznych PAN. Варшава–Київ–Харків, 2022. 354 с. ISBN 978-83-66819-30-6

Книга містить розповідь про незнаного Олександра Довженка (1894–1956). Учасник боротьби за незалежну Україну, згодом член партії  „боротьбистів”, а потім дипломат, художник, письменник і кінорежисер зі світовим ім’ям, він опинився під щільним багаторічним наглядом комуністичних спецслужб. Вони фіксували кожен його крок, його настрої, плани, його діяльність, а в його найближчому колі було чимало інформаторів. В роботі над книгою, автор-упорядник використав унікальні документи й матеріали зі справи-формуляра, а також інші архівні джерела. Їх аналіз дозволяє побачити зовсім іншого Олександра Довженка. Змушений створювати комуністичний кіноканон, він водночас був нонконформістом, давав реалістичні і безжальні оцінки тогочасного панівного ладу. Видання розраховане на широке коло читачів.

Детальніше
Сучасний політичний дискурс з проблеми багатополюсної реструктуризації сучасного світу : монографія / авторський колектив: З. Самчук, В. Левкулич, Ю. Шаповал, О. Чорний, В. Ковалевський; за заг. ред. З. Самчука. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 400 с. ISBN 978-617-14-0095-5
Детальніше
Ясінська А. Ю. Поведінка виборців, що не визначилися в електоральних процесах в Україні та європейських країнах (2010–2019) : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 328 с. ISBN 978-966-02-9910-8

У монографії досліджено поведінку виборців, що електорально не визначилися, на основі аналізу президентських та парламентських виборчих кампаній 2010–2019 рр. в Україні, Франції та Польщі. Визначено основні чинники впливу на формування електоральних преференцій громадян, на причини зростання електоральної невизначеності та абсентеїзму. Запропоновано рекомендації щодо зменшення рівня електоральної невизначеності серед населення України. Текст монографії (PDF)

Детальніше
Бевз Т. Регіональна політична еліта Сумщини: цінності, ідентичності, політична поведінка : монографія. Київ : Інститут політичних і етно-національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 224 с. ISBN 978-966-02-9911-5

У монографії аналізуються джерельна та історіографічна база дослідження. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів еліти досліджено становлення та розвиток регіональних еліт Сумщини у період з кінця 1991 до 2021 рр. Розкрито трансформацію ідентичностей регіональної політичної еліти та її політичних цінностей. Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і майбутнє регіону, країни. Регіональні політичні еліти часто сприяють зростанню полярних і конфліктних ідентичностей. У процесі дослідження політичної поведінки доведено, що обрана лінія поведінки регіональної політичної еліти Сумщини не завжди була послідовною, оскільки підлягала впливу багатьох факторів зовнішнього середовища і індивідуальних властивостей еліти. Текст монографії (PDF)

Детальніше
Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Н. В. Хамітов, Є. І. Головаха, С. С. Дембіцький, В. А. Смолій, О. В. Скрипнюк, С. В. Стоєцький / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2022. 552 с. ISBN 978-966-02-9908-5

Національна доповідь, підготовлена колективом фахівців Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, є спробою в сучасних геополітичних умовах обґрунтувати концепцію національної стійкості (резильєнтності) як стійкості цивілізаційної суб’єктності країни. Визначити її стратегію забезпечення збалансованості розвитку та успішної протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам, у тому числі гібридним. Досліджено питання взаємодії національної резильєнтності й національної безпеки держави, поставлено проблему інституційного забезпечення стратегії національної резильєнтності. Текст національної доповіді НАН України (PDF)  

Детальніше
Ієрархія цінностей населення Сходу та Півдня України: етнополітичний аспект в умовах російської агресії : монографія / авт. кол.: В. А. Войналович (керівник, наук. ред.), В. Є. Єленський, О. Я. Калакура, В. О. Котигоренко, В. М. Кулик, Ю. О. Ніколаєць, Ю. М. Поліщук, М. Ю. Рябчук. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 344 с. ISBN 978-966-02-9912-2

У монографії здійснено аналіз сутнісного змісту, стану та динаміки ціннісних орієнтацій населення Сходу та Півдня України, його суспільної поведінки і суспільних практик в умовах російської агресії. На основі використання широкої емпіричної бази, результатів досліджень соціологічних служб проаналізовано основні ідеологеми «Русского мира», головні канали їх поширення в Україні та способи адаптації до специфічних українських реалій, стан поширеності та динаміку національно-громадянських цінностей. Досліджено демографічний розподіл та еволюцію мовних ідентичностей і практик населення Сходу та Півдня України, динаміку релігійно-конфесійних преференцій населення, особливості й характер етнокультурної політики в регіоні, поведінку та мобільність основних акторів етнокультурної сфери. Сформульовано рекомендації щодо розробки та реалізації стратегії суспільної …

Детальніше
Новородовський В. В. Національні меншини України в політичних процесах (1945–1991): науковий дискурс : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 152 с. ISBN 978-966-02-9909-2

 У монографії розглянуто науковий дискурс проблеми участі національних меншин у суспільно-політичному житті Української РСР 1945–1991 рр., систематизовано наявні наукові знання з цієї проблематики й узагальнено основні проблеми радянської національної політики. Здійснено комплексне дослідження та розкрито основні тенденції розвитку в радянській, сучасній українській та зарубіжній науковій літературі, висвітлено низку проблем історичної та етнополітичної науки, які порушувалися науковцями. Текст монографії (PDF)

Детальніше