Монографії

Суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку сучасної єврейської громади України: європейський контекст : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 376 с. Авторський колектив: Подольський А. Ю. (керівник), Гон М. М., Журавель П. О., Івчик Н. С., Козерод О. В., Левітас Ф. Л., Попова К. В., Рамазанов Ш. Ш., Тяглий М. І., Туров І. В. ISBN 978-966-02-9967-2

Пропонована наукова праця є спробою виявлення та аналізу основних суспільно-політичних та історичних аспектів розвитку сучасної єврейської громади України, а також висвітлення основних перспектив її розвитку у найближчому майбутньому в контексті європейського шляху поступу України. Дослідження проводилося співробітниками Центру єврейської історії та культури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та було підтримано вченими з інших наукових установ. У монографії розкриваються питання розвитку хасидизму на сучасному етапі, історична доля кримчаків, особливості комплексної меморіалізації Бабиного Яру, відносини єврейських громад Європейського Союзу з національними урядами, можливість запозичення й застосування цього досвіду в українських реаліях та ін. Колективна монографія розрахована …

Детальніше
Шаповал Ю. „Непрощений. Олександр Довженко і комуністичні спецслужби”. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Instytut Studiów Politycznych PAN. Варшава–Київ–Харків, 2022. 354 с. ISBN 978-83-66819-30-6

Книга містить розповідь про незнаного Олександра Довженка (1894–1956). Учасник боротьби за незалежну Україну, згодом член партії  „боротьбистів”, а потім дипломат, художник, письменник і кінорежисер зі світовим ім’ям, він опинився під щільним багаторічним наглядом комуністичних спецслужб. Вони фіксували кожен його крок, його настрої, плани, його діяльність, а в його найближчому колі було чимало інформаторів. В роботі над книгою, автор-упорядник використав унікальні документи й матеріали зі справи-формуляра, а також інші архівні джерела. Їх аналіз дозволяє побачити зовсім іншого Олександра Довженка. Змушений створювати комуністичний кіноканон, він водночас був нонконформістом, давав реалістичні і безжальні оцінки тогочасного панівного ладу. Видання розраховане на широке коло читачів.

Детальніше
Сучасний політичний дискурс з проблеми багатополюсної реструктуризації сучасного світу : монографія / авторський колектив: З. Самчук, В. Левкулич, Ю. Шаповал, О. Чорний, В. Ковалевський; за заг. ред. З. Самчука. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 400 с. ISBN 978-617-14-0095-5
Детальніше
Ясінська А. Ю. Поведінка виборців, що не визначилися в електоральних процесах в Україні та європейських країнах (2010–2019) : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 328 с. ISBN 978-966-02-9910-8

У монографії досліджено поведінку виборців, що електорально не визначилися, на основі аналізу президентських та парламентських виборчих кампаній 2010–2019 рр. в Україні, Франції та Польщі. Визначено основні чинники впливу на формування електоральних преференцій громадян, на причини зростання електоральної невизначеності та абсентеїзму. Запропоновано рекомендації щодо зменшення рівня електоральної невизначеності серед населення України. Текст монографії (PDF)

Детальніше
Бевз Т. Регіональна політична еліта Сумщини: цінності, ідентичності, політична поведінка : монографія. Київ : Інститут політичних і етно-національних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 224 с. ISBN 978-966-02-9911-5

У монографії аналізуються джерельна та історіографічна база дослідження. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів еліти досліджено становлення та розвиток регіональних еліт Сумщини у період з кінця 1991 до 2021 рр. Розкрито трансформацію ідентичностей регіональної політичної еліти та її політичних цінностей. Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і майбутнє регіону, країни. Регіональні політичні еліти часто сприяють зростанню полярних і конфліктних ідентичностей. У процесі дослідження політичної поведінки доведено, що обрана лінія поведінки регіональної політичної еліти Сумщини не завжди була послідовною, оскільки підлягала впливу багатьох факторів зовнішнього середовища і індивідуальних властивостей еліти. Текст монографії (PDF)

Детальніше
Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз: національна доповідь / ред. кол. С. І. Пирожков, О. М. Майборода, Н. В. Хамітов, Є. І. Головаха, С. С. Дембіцький, В. А. Смолій, О. В. Скрипнюк, С. В. Стоєцький / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ : НАН України, 2022. 552 с. ISBN 978-966-02-9908-5

Національна доповідь, підготовлена колективом фахівців Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, є спробою в сучасних геополітичних умовах обґрунтувати концепцію національної стійкості (резильєнтності) як стійкості цивілізаційної суб’єктності країни. Визначити її стратегію забезпечення збалансованості розвитку та успішної протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам, у тому числі гібридним. Досліджено питання взаємодії національної резильєнтності й національної безпеки держави, поставлено проблему інституційного забезпечення стратегії національної резильєнтності. Текст національної доповіді НАН України (PDF)  

Детальніше
Ієрархія цінностей населення Сходу та Півдня України: етнополітичний аспект в умовах російської агресії : монографія / авт. кол.: В. А. Войналович (керівник, наук. ред.), В. Є. Єленський, О. Я. Калакура, В. О. Котигоренко, В. М. Кулик, Ю. О. Ніколаєць, Ю. М. Поліщук, М. Ю. Рябчук. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 344 с. ISBN 978-966-02-9912-2

У монографії здійснено аналіз сутнісного змісту, стану та динаміки ціннісних орієнтацій населення Сходу та Півдня України, його суспільної поведінки і суспільних практик в умовах російської агресії. На основі використання широкої емпіричної бази, результатів досліджень соціологічних служб проаналізовано основні ідеологеми «Русского мира», головні канали їх поширення в Україні та способи адаптації до специфічних українських реалій, стан поширеності та динаміку національно-громадянських цінностей. Досліджено демографічний розподіл та еволюцію мовних ідентичностей і практик населення Сходу та Півдня України, динаміку релігійно-конфесійних преференцій населення, особливості й характер етнокультурної політики в регіоні, поведінку та мобільність основних акторів етнокультурної сфери. Сформульовано рекомендації щодо розробки та реалізації стратегії суспільної …

Детальніше
Новородовський В. В. Національні меншини України в політичних процесах (1945–1991): науковий дискурс : монографія. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 152 с. ISBN 978-966-02-9909-2

 У монографії розглянуто науковий дискурс проблеми участі національних меншин у суспільно-політичному житті Української РСР 1945–1991 рр., систематизовано наявні наукові знання з цієї проблематики й узагальнено основні проблеми радянської національної політики. Здійснено комплексне дослідження та розкрито основні тенденції розвитку в радянській, сучасній українській та зарубіжній науковій літературі, висвітлено низку проблем історичної та етнополітичної науки, які порушувалися науковцями. Текст монографії (PDF)

Детальніше
Національна стійкість України та національна безпека. Аналітична записка / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 40 с.

Аналітична записка підготовлена за результатами виконання наукового дослідження „Національна стійкість України: стратегія відповіді на виклики та випередження гібридних загроз” авторським колективом під керівництвом члена-кореспондента НАН України О. М. Майбороди. Текст аналітичної записки (PDF)

Детальніше
Відповідальна політика в сучасній Україні: ілюзії та реалії / за ред. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональ-них досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 252 с. ISBN 978-966-02-9881-1

Колективна монографія присвячена актуальній для українського суспільства проблемі – залежності між характером політичного правління і соціально-економічним становищем. Ключовим, у цьому контексті, є питання про рівень суспільної відповідальності правлячого класу країни та його основних сегментів, таких як політичні партії, правлячий режим, бізнес-корпорації, духовні та інтелектуальні лідери тощо. Проаналізовано ступінь усвідомлення правлячим класом відповідальності за наслідки своїх дій. Аналіз проілюстровано ситуацією у ряді політичних і духовних сфер, стан яких має важливе значення для виходу із кризи й консолідації громадян заради її подолання. Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту „Суспільна відповідальність у політичній діяльності в сучасній Україні: стан і тенденції”, виконаного в рамках цільової …

Детальніше
Зміни політичних режимів і перспективи зміцнення демократії в Україні : монографія / авт. кол.: Г. І. Зеленько (керівник, наук. ред.), Т. А. Бевз, С. Г. Брехаря, М. С. Кармазіна, В. О. Ковалевський, О. Ю. Кондратенко, Н. В. Кононенко, Т. М. Ляшенко, О. М. Майборода, Ю. Ж. Шайгородський. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 416 с. ISBN 978-966-02-9724-1

У монографії проаналізовано процеси трансформації політичного режиму в Україні за період незалежності. На основі використання широкої емпіричної бази проаналізовано девіантне співвідношення проєктного і робочого політичних режимів в Україні, специфіка системи державного управління, регіональні практики функціонування політичного режиму, характер політичних партій та громадянського суспільства, політичної культури та політичної свідомості громадян за наявного в Україні політичного режиму, роль фінансово-промислових груп у політичних процесах. Проаналізовано динаміку України у світових рейтингах демократії, феномен «захопленої держави», сформульовано рекомендації щодо перспектив зміцнення демократії в Україні. Книга розрахована на науковців, політиків, докторантів та студентів-політологів, усіх, хто цікавиться особливостями політичного розвитку України.

Детальніше
Помилування не просив... Доля Юліана Бачинського: Документи. Матеріали. Публікації / Упоряд.: Ю. Шаповал, О. Якубець; заг. ред. Ю. Шаповал; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.Кураса; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 264 с. ISBN 978-966-02-9225-3

У видання увійшли унікальні і недоступні раніше документи з архівів комуністичної спецслужби, що розкривають долю Юліана Бачинського(1870-1940). Громадський та політичний діяч, блискучий публіцист, автор знаменитої книжки « Україна Irredenta» (1895), що обґрунтовувала необхідність створення Української незалежної держави, колишній дипломат УНР, він наприкінці 1933 року разом з дочкою Оленою приїздить до Харкова. Розпочавши працювати у редакції «Української радянської енциклопедії», Ю. Бачинський не підозрював, що доля невдовзі кардинально зміниться… Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією.

Детальніше
Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 704 с. ISBN 978-966-02-9621-3

Статтями, вміщеними у збірник, охоплено найбільш вагомі питання політичного розвитку України за часи незалежності. Розглянуто проблеми, пов’язані із вибором загального стратегічного курсу держави, з трансформацією суспільно-політичного устрою, з етнополітичною і духовною еволюцією українського соціуму. Для науковців, викладачів, студентів, для всіх хто, проявляє увагу до проблем національного розвитку.

Детальніше
Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть: стан і проблеми дослідження / авт. кол.: Котигоренко В.О. (керівник), Калакура О.Я., Ковач Л.Л., Коцур В.В., Кочан Н.І., Ляшенко О.О., Ніколаєць Ю.О., Новородовський В.В., Панчук М.І. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 624 с. ISBN 978-966-02-9477-6

У книзі представлено результати дослідження досвіду формування, тенденцій, проблем і актуальних завдань розвитку наукового знання про місце і роль національних меншин України в політичних процесах ХХ–ХХІ століть, а саме: а) на початку ХХ століття, б) у роки Першої світової війни, Української революції та державотворення, в) у міжвоєнний період, г) під час Другої світової війни, д) в Українській РСР 1945-1990 років, е) у сучасній Україні. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Детальніше
Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична доповідь. / за ред. О.М. Майбороди. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 88с. ISBN 978-966-02-9533-9

У роботі розглянуто комплекс питань, пов’язаних з утвердженням цивілізаційної суб’єктності України на сучасному етапі – виявлено причини і чинники, якими гальмується утвердження геополітичної і геоекономічної суб’єктивності України, встановлено ступінь адаптованості вітчизняного законодавства і правоохоронної системи до європейської моделі, проаналізовано нові прояви у духовному житті і культурі України, розглянуто загальні перспективи утвердження України як суб’єкта західної цивілізації за визначальними політичними, соціально-економічними, правовими, духовними ознаками. Аналітичну доповідь підготовлена за результатами наукового дослідження «Суб’єктивність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози» за Конкурсом соціально-гуманітарних проектів НАН України.

Детальніше
Кармазіна М., Бевз Т., Горбатюк М., Зорич О. Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.). Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 264 с. ISBN 978-966-02-9435-6

У дослідженні аналізуються механізми відтворення регіональної еліти в Україні у період з кінця 1991 до 2019 рр. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів становлення та розвитку еліти досліджено формування регіональних еліт Вінниччини, Полтавщини, Сумщини. Окрему увагу приділено становленню та трансформації ідентичностей еліти та її політичних цінностей.

Детальніше
Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації / за ред. О.М. Майбороди. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 264 с. ISBN 978-966-02-9532-2

У колективній монографії розглянуто взаємозалежність між інституційними аспектами біфуркації українського політичного поля та морально-політичною консолідацією країни. Особлива увага приділена питанню відповідальності діяльності головних політичних акторів уставленим у суспільстві моральним цінностям. Розкрито вплив політики на особливо гострі прояви суспільної кризи в Україні. Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту «Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації:, виконаного у рамках цільової програми наукових досліджень «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні».

Детальніше
Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 – початок 2020 рр.). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 88 с. ISBN 978-966-02-9543-8

У дослідження аналізуються особливості та етапи процесу становлення і розвитку політичних партій в Україні у період з кінця 1990 до початку 2020 рр. Окрему увагу приділено феномену перейменування партій (що сприяло, з-поміж іншого, своєрідному штучному збільшенню тривалості історії політсил, непрогнозованим змінам керівництва, як і програмним цілям та проголошеним ідеалам), специфіці постання у їх середовищі у той чи інший період творення багатопартійності «персональних», іменних та регіональних партій, деструктивному (у переважній більшості) явищу появи та функціонування партій, назви яких дублювали найменування хронологічно більш ранніх політичних утворень, діяльність яких з тих чи інших причин уже добігла кінця, тощо. По-своєму унікальні кількісні та якісні …

Детальніше
Солдатенко В. Ф. Україна: революційна доба й наступні десятиліття: історико-історіографічні есе. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 520 с. ISBN 978-966-02-9563-6

До збірки відібрано 18 матеріалів, опублікованих, або підготовлених до друку автором за останнє п’ятиріччя. В них відбивається науковий пошук, яким наповнена вітчизняна історична наука, що розробляє актуальну проблематику досвіду XX століття. Певна частина публікацій, присвячена здійснюваним спільно із зарубіжними колегами проектами, з’явилася у російськомовних виданнях і маловідома українським читачам. Під час підготовки до друку всі вони переглянуті, в разі потреби, до них внесені необхідні виправлення й мінімальні доповнення для узгоджень між сюжетами книги. У випадках передруків тексти подаються переважно у первісному варіанті й формі відповідного видання із зазначенням републікацій, або ж, у разі деяких розбіжностей, тим, яким надається авторська перевага.

Детальніше
Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства / ред. кол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, М. Рябчук. Київ: ІПіЕнД ім. І .Ф. Кураса НАН України. 2020. 336 с. ISBN 978-966-02-9291-8

Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства», що виконувалася співробітниками відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в 2017 – 2019 роках. Викладено результати аналізу етнополітичних чинників консолідації сучасного українського суспільства. Окреслено концептуальні основи дослідження, пропонується докладний розгляд релевантних наукових розробок. Відстежено динаміку етнічних, національних та суспільних ідентичнісних змін в Україні після Революції Гідності, доведено їхній суперечливий характер. Ґрунтовно проаналізовано мовні та етноконфесійні аспекти суспільної консолідації. Обґрунтовано чинники актуалізації публічного простору і політики пам’яті. Як підсумок дослідження, порушується питання про концептуалізацію образу майбутнього українського суспільства. Розрахована на науковців, викладачів, …

Детальніше