Монографії

Помилування не просив... Доля Юліана Бачинського: Документи. Матеріали. Публікації / Упоряд.: Ю. Шаповал, О. Якубець; заг. ред. Ю. Шаповал; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф.Кураса; Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2020. 264 с. ISBN 978-966-02-9225-3

У видання увійшли унікальні і недоступні раніше документи з архівів комуністичної спецслужби, що розкривають долю Юліана Бачинського(1870-1940). Громадський та політичний діяч, блискучий публіцист, автор знаменитої книжки « Україна Irredenta» (1895), що обґрунтовувала необхідність створення Української незалежної держави, колишній дипломат УНР, він наприкінці 1933 року разом з дочкою Оленою приїздить до Харкова. Розпочавши працювати у редакції «Української радянської енциклопедії», Ю. Бачинський не підозрював, що доля невдовзі кардинально зміниться… Видання розраховане на всіх, хто цікавиться історією.

Детальніше
Політичний процес у незалежній Україні: підсумки і проблеми. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 704 с. ISBN 978-966-02-9621-3

Статтями, вміщеними у збірник, охоплено найбільш вагомі питання політичного розвитку України за часи незалежності. Розглянуто проблеми, пов’язані із вибором загального стратегічного курсу держави, з трансформацією суспільно-політичного устрою, з етнополітичною і духовною еволюцією українського соціуму. Для науковців, викладачів, студентів, для всіх хто, проявляє увагу до проблем національного розвитку.

Детальніше
Національні меншини України в політичних процесах ХХ – ХХІ століть: стан і проблеми дослідження / авт. кол.: Котигоренко В.О. (керівник), Калакура О.Я., Ковач Л.Л., Коцур В.В., Кочан Н.І., Ляшенко О.О., Ніколаєць Ю.О., Новородовський В.В., Панчук М.І. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 624 с. ISBN 978-966-02-9477-6

У книзі представлено результати дослідження досвіду формування, тенденцій, проблем і актуальних завдань розвитку наукового знання про місце і роль національних меншин України в політичних процесах ХХ–ХХІ століть, а саме: а) на початку ХХ століття, б) у роки Першої світової війни, Української революції та державотворення, в) у міжвоєнний період, г) під час Другої світової війни, д) в Українській РСР 1945-1990 років, е) у сучасній Україні. Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Детальніше
Суб’єктність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози. Аналітична доповідь. / за ред. О.М. Майбороди. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 88с. ISBN 978-966-02-9533-9

У роботі розглянуто комплекс питань, пов’язаних з утвердженням цивілізаційної суб’єктності України на сучасному етапі – виявлено причини і чинники, якими гальмується утвердження геополітичної і геоекономічної суб’єктивності України, встановлено ступінь адаптованості вітчизняного законодавства і правоохоронної системи до європейської моделі, проаналізовано нові прояви у духовному житті і культурі України, розглянуто загальні перспективи утвердження України як суб’єкта західної цивілізації за визначальними політичними, соціально-економічними, правовими, духовними ознаками. Аналітичну доповідь підготовлена за результатами наукового дослідження «Суб’єктивність України в сучасному світі: оцінки, стратегії, прогнози» за Конкурсом соціально-гуманітарних проектів НАН України.

Детальніше
Кармазіна М., Бевз Т., Горбатюк М., Зорич О. Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.). Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 264 с. ISBN 978-966-02-9435-6

У дослідженні аналізуються механізми відтворення регіональної еліти в Україні у період з кінця 1991 до 2019 рр. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів становлення та розвитку еліти досліджено формування регіональних еліт Вінниччини, Полтавщини, Сумщини. Окрему увагу приділено становленню та трансформації ідентичностей еліти та її політичних цінностей.

Детальніше
Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації / за ред. О.М. Майбороди. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 264 с. ISBN 978-966-02-9532-2

У колективній монографії розглянуто взаємозалежність між інституційними аспектами біфуркації українського політичного поля та морально-політичною консолідацією країни. Особлива увага приділена питанню відповідальності діяльності головних політичних акторів уставленим у суспільстві моральним цінностям. Розкрито вплив політики на особливо гострі прояви суспільної кризи в Україні. Монографія підготовлена за результатами наукового проєкту «Політичне поле України у ситуації суспільної кризи: влада, опозиція, політичні партії, громадські організації:, виконаного у рамках цільової програми наукових досліджень «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні».

Детальніше
Кармазіна М. Тридцять років української багатопартійності (кінець 1990 – початок 2020 рр.). Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. 88 с. ISBN 978-966-02-9543-8

У дослідження аналізуються особливості та етапи процесу становлення і розвитку політичних партій в Україні у період з кінця 1990 до початку 2020 рр. Окрему увагу приділено феномену перейменування партій (що сприяло, з-поміж іншого, своєрідному штучному збільшенню тривалості історії політсил, непрогнозованим змінам керівництва, як і програмним цілям та проголошеним ідеалам), специфіці постання у їх середовищі у той чи інший період творення багатопартійності «персональних», іменних та регіональних партій, деструктивному (у переважній більшості) явищу появи та функціонування партій, назви яких дублювали найменування хронологічно більш ранніх політичних утворень, діяльність яких з тих чи інших причин уже добігла кінця, тощо. По-своєму унікальні кількісні та якісні …

Детальніше
Солдатенко В. Ф. Україна: революційна доба й наступні десятиліття: історико-історіографічні есе. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2021. 520 с. ISBN 978-966-02-9563-6

До збірки відібрано 18 матеріалів, опублікованих, або підготовлених до друку автором за останнє п’ятиріччя. В них відбивається науковий пошук, яким наповнена вітчизняна історична наука, що розробляє актуальну проблематику досвіду XX століття. Певна частина публікацій, присвячена здійснюваним спільно із зарубіжними колегами проектами, з’явилася у російськомовних виданнях і маловідома українським читачам. Під час підготовки до друку всі вони переглянуті, в разі потреби, до них внесені необхідні виправлення й мінімальні доповнення для узгоджень між сюжетами книги. У випадках передруків тексти подаються переважно у первісному варіанті й формі відповідного видання із зазначенням републікацій, або ж, у разі деяких розбіжностей, тим, яким надається авторська перевага.

Детальніше
Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства / ред. кол. О. Рафальський (голова), В. Войналович, М. Рябчук. Київ: ІПіЕнД ім. І .Ф. Кураса НАН України. 2020. 336 с. ISBN 978-966-02-9291-8

Книгу підготовлено за результатами науково-дослідної роботи «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства», що виконувалася співробітниками відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України в 2017 – 2019 роках. Викладено результати аналізу етнополітичних чинників консолідації сучасного українського суспільства. Окреслено концептуальні основи дослідження, пропонується докладний розгляд релевантних наукових розробок. Відстежено динаміку етнічних, національних та суспільних ідентичнісних змін в Україні після Революції Гідності, доведено їхній суперечливий характер. Ґрунтовно проаналізовано мовні та етноконфесійні аспекти суспільної консолідації. Обґрунтовано чинники актуалізації публічного простору і політики пам’яті. Як підсумок дослідження, порушується питання про концептуалізацію образу майбутнього українського суспільства. Розрахована на науковців, викладачів, …

Детальніше
Суспільно-політична активність та історична пам’ять єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 280 с. ISBN 978-966-02-9334-2

Пропонована колективна наукова праця розглядає проблематику суспільно-політичної активності й історичної пам’яті єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України. В роботі досліджуються впливи історичної пам’яті на формування політичної і культурної ідентичності євреїв України, роль і внесок єврейської громади в європейський розвиток країни. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки та сучасним розвитком політичного, соціального, релігійного і культурного життя єврейської громади України.

Детальніше
Коцур В. В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: монографія. Переяслав Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. 594 с. ISBN 978-617-7747-03-0

У монографії розглянуто багатонаціональний суспільно-політичний, соціокультурний простір України 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. у науковому дискурсі вчених, полілозі державних органів і громадських рухів. Проведене комплексне дослідження національних меншин як суб’єкту українського державотворення, визначального чинника соціокультурного поступу, соціально-політичних трансформацій і водночас політичної нестабільності в умовах зовнішньополітичних викликів 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст., яка наближає українське суспільство до своєрідної точки біфуркації – нового стану, перспективних рішень для розв’язання конфліктних ситуацій. Монографія є першим спеціальним дослідженням історії національних меншин України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст. з використанням значного масиву історико-політичних матеріалів і …

Детальніше
Шаповал Ю. Партійний «націоналіст». Парадокси Петра Шелеста. Львів : Видавництво Анетти Антоненко; Київ : Ніка-Центр, 2020. 216 с. ISBN 978-617-7654-44-4 (Видавництво Анетти Антоненко), 978-966-521-744-2 (Ніка-Центр)

У політичній історії України XX століття Петру Шелесту належить особливе місце. Пройшовши нелегкий життєвий шлях, він у 1963 році став першим секретарем ЦК Компартії України. Підтримував М. Хрущова і його політичну лінію, однак опинився серед тих, хто привів до влади Л. Брежнєва. Виступав проти «празької весни» 1968 року і в той же час блокував тотальне придушення інакомислення в Україні. Визнавав сталінський авторитет і водночас вимагав, щоб московське керівництво дотримувалось офіційно декларованих принципів у відносинах центру і тодішніх союзних республік. Був проти демонтажу СРСР і разом з тим сприяв зміцненню українських національних традицій, шанобливого ставлення до минулого України. У чому ж …

Детальніше
Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України: теоретико-методологічний аналіз. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 552 с. ISBN 978-966-02-9194-2

У монографії досліджуються процеси становлення, розвитку і занепаду цивілізацій. Головну увагу зосереджено на розвитку української регіональної цивілізації. Показано антиукраїнську спрямованість російських цивілізаційних міфів про загальну історичну пам’ять. Розглянуто стан і перспективи євроатлантичної інтеграції України як зміну її цивілізаційного курсу. Книга розрахована на дослідників, викладачів закладів вищої освіти і широкий загал читачів.

Детальніше
Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні : збірник наукових праць / за ред. О. О. Рафальського. О. М. Майбороди. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 432 с. ISBN 978-966-02-9246-8

У збірнику міститься аналіз перебігу демократичних реформ в Україні під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Оцінено наслідки найбільш актуальних суспільних реформ, розглянуто проблеми, пов’язані з владними маніпулятивними практиками, з використанням особливостей масової психології, охарактеризовано еволюційні зміни у ціннісних настановах населення України як фактор сприяння демократичних перетворенням. Збірник підготовлений за підсумками наукового проекту «Демократизація політичних інститутів і суспільний розвиток в Україні», виконаного в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України за рахунок бюджетної програми «Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень на 2019 рік.

Детальніше
Інтерпретація російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / За ред. В. Кулика. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – 328 с. ISBN 978-966-02-9220-8
Детальніше
Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань / за ред. О.М. Майбороди. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. 232 с. ISBN 978-966-02-9242-0

У книзі проаналізовано перебіг і результати президентських і парламентських виборів в Україні у 2019 р. Охарактеризовано передвиборчий стан українського суспільства, його інтереси, запити на нових політиків, соціальні потреби. Здійснено порівняльний аналіз програм претендентів на посаду Президента України та на статус народного депутата. Оцінено новаційні тренди у застосуванні виборчих технологій. Окреслено вірогідні перспективи України за підсумки виборів. Монографія підготовлена за результатами наукового проекту «Виборчий процес 2019 року в Україні у світлі суспільних очікувань», виконаного в рамках програми наукових досліджень НАН України «Суспільний ідеал і політичні інтереси в Україні».

Детальніше
Чабанна М. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008–2009 рр. в Україні. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 368 с. ISSN 978-966-02-9202-4

У монографії представлено дослідження проявів політичного опортунізму суб’єктів прийняття рішень у сфері формування державних видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні. Основну увагу приділено аналізу політичного режиму та політичних і соціально-економічних орієнтацій українського суспільства, їх роль у здійсненні фіскального маніпулювання. З огляду на політичну зумовленість та економічну доцільність рішень, спрямованих на підвищення соціальних стандартів у період кризи, проаналізовано особливості процесу їх розробки, ухвалення та реалізації, а також електоральні наслідки у післякризовому періоді

Детальніше
Україна у пошуку стратегій суспільно-політичного розвитку (1991–2018 рр.). Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. 342 с. ISBN 978-966-02-9032-7

У збірці наукових праць проаналізовано політичні процеси в Україні, роль політичних акторів та суб’єктів політики у процесі вироблення стратегій розвитку держави періоду незалежності. На основі широкого масиву вітчизняних і зарубіжних джерел аналізуються проблем впливу соціокультурних, соціально-економічних, зовнішніх чинників, які, з погляду авторів, позначилися на характері як самих стратегій суспільно-політичного розвитку держави, так і на їх слабкості або й відсутності. Оскільки Україна є країною з украй погано функціонуючими політичними інститутами, у роботі окрема увага приділена питанню ролі лідерів держави та політичних еліт у політичних процесах в Україні. Робота розрахована на науковців, політиків, студентів, усіх тих, хто цікавиться питаннями соціально-політичного розвитку України.

Детальніше
Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991-2018 рр.) / За ред. М.С. Кармазіної Київ. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. 264 с. ISBN 978-966-02-9054-9

Дослідження присвячене аналізу літератури з проблеми вивчення феномену політичних еліт в Україні як у цілому, так і на регіональному рівні у період з кінця 1991 – 2018 рр., і, зокрема, в таких областях, як Вінницька, Львівська, Полтавська, Сумська та Чернівецька. Окремо охарактеризовано джерельну базу, емпіричний матеріал щодо функціонування регіональних еліт, подальший аналіз якого має сприяти критичному й неупередженому осмисленню проблематики.

Детальніше
Щербенко Е.В. Пригадуваний ресурс. Момент відповідальності в українському політичному дискурсі перехідної доби (1985-2014 рр.) – Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 248 с. ISBN 978-966-02-9021-1

У монографії подано дослідження українського політичного дискурсу доби демократичного транзиту. За ключовий аспект аналізу обрано чинник поділеної відповідальності, який розглядається як імпліцитно закладений у конституційних засновках української політії. Зростання його ваги до вирішального значення у комунікаціях громадян у критичні моменти, якими постали загальнонаціональні рухи протесту 2004 і 2013-2014 рр., дозволяє виявити принципово важливу роль політичного дискурсу як носія інституційної пам’яті української громади доби демократичного переходу.

Детальніше