Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада з присудження наукового ступеня доктора наук (докторська рада) утворюється МОН у закладі вищої освіти (науковій установі), що проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має достатній рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з метою проведення публічних захистів дисертації у вигляді підготовленого рукопису або наукові доповіді у разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей (докторських дисертацій) осіб, які здобувають науковий ступінь доктора наук (Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук, Наказ Міністерства освіти і науки України, 13 грудня 2021 року № 1359).

Спеціалізована вчена рада Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України приймає до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук за такими спеціальностями (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 грудня 2022 року № 1166):

  • 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки
  • 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
  • 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство