Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада (далі – рада) утворюється МОН молодьспортом  у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації  та наукових установах (далі – вищі навчальні заклади, наукові установи), що проводять фундаментальні та прикладні наукові дослідження, мають   достатній   рівень  кадрового та матеріально-технічного забезпечення для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації,  за клопотанням центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади та наукові установи, національних академій наук, а також вищих навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління МОНмолодьспорту (Положення про спеціалізовану вчену раду (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011, №1059 (z1169-11) {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №270 (z0466-12) від 12.03.2012}).

Спеціалізована вчена рада Інституту приймає до захисту дисертації на здобуття доктора і кандидата політичних наук за наступними спеціальностями (згідно Наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня  2019 року № 1643):

  • 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки
  • 23.00.02 – Політичні інститути та процеси
  • 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство