APA style. Рекомендації із застосування

APA style. Рекомендації із застосування

APA style. Рекомендації із застосування : Методичний посібник. Автор-упорядник Ю. Шайгородський. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ– Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2024. 44 с.
ISBN 978-617-640-639-6

Методичні рекомендації розроблені на основі чинних нормативно-правових актів України з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 „Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”; ДСТУ 7152:2020 „Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках”; системи міжнародних стандартів ISO 8:2019 „Information and documentation Presentation and identification of periodicals”; наказу МОН України від 12.01.2017 № 40.

Рекомендації адаптовані до використання у виданнях Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України редакціях (APA 6th ed. & APA 7th ed.) стандарту American Psychological Association оформлення списків використаних джерел та посилань на них.

Посібник містить приклади укладання „Бібліографічних посилань” та „References”, а також – загальні рекомендації щодо оформлення наукової роботи (шрифт, поля, міжрядковий інтервал, абзац, розміщення тексту на сторінці тощо).

Методичні рекомендації адресовані науковцям та аспірантам, авторам рукописів публікацій у періодичних та продовжуваних виданнях Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

Методичні рекомендації з використання APA style в наукових виданнях Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Окремі рекомендації щодо підготовки рукописів наукових видань Інституту

Загальна схема складання бібліографічного опису за APA style

Особливості використання знаків пунктуації
Транслітерована версія бібліографічних посилань (References)
Загальні вимоги APA-стилю до внутрішньотекстових, оповідних посилань та посилань на цитати

Приклади оформлення бібліографічного опису та внутрішньотекстових посилань

Загальний шаблон оформлення бібліографічного опису книжкових видань

Книга одного-двох авторів
Книга трьох і більше авторів
Книга (інше джерело) з більш як двадцятьма авторами
Книга із зазначенням автора та редактора
Книга із зазначенням автора та перекладача
Книга без зазначення автора (за редакцією)
Книга без зазначення автора (з укладачем)
Книга без зазначення автора (редактора, укладача)
Джерело з колективним автором (організацією, установою тощо)
Перевидана книга (репринт)
Багатотомне видання
Окремий том (частина) багатотомного видання
Частина книги (розділ, підрозділ, глава тощо)
Стаття в журналі, в іншому періодичному чи продовжуваному виданні
Матеріали конференції
Стаття в збірнику наукових праць, у збірнику тез наукової конференції тощо
Словники/Енциклопедії
Словникова/енциклопедична стаття
Дисертація
Автореферат дисертації
Закони, інші нормативно-правові акти (постанови, розпорядження, укази тощо)
Стаття в газеті
Сайт (електронний ресурс)
Відеоресурс
Зображення
Архівні документи
Праці одного і того самого автора, того самого року
Праці одного і того самого автора різних років видання
Праці різних авторів з однаковими прізвищами