Кондратенко Олег Юрійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник, доктор політичних наук

Народився в с. Білошапки Прилуцького району Чернігівської області 02.08.1979 р.

Освіта: історико-правознавчий факультет Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.В. Гоголя.

Наукові ступені і вчені звання:  

2008 р. – кандидат історичних наук, дисертація на тему «Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)»;

2014 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі міжнародної інформації;

2019 р.доктор політичних наук, дисертація на тему «Геостратегія Російської Федерації: теоретичні основи і практична реалізація».

Трудова діяльність:

У 2001–2003 рр. на посаді вчителя історії та права Великодимерського навчально-виховного комплексу Броварського району у Київській області.

У 2003–2008 рр. на посаді молодшого наукового співробітника Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

У 2008–2016 рр. на посаді доцента кафедри міжнародної інформації Національного авіаційного університету.

З 2016 по 2019 рр. на посаді старшого наукового співробітника НДЧ Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 2019 р. провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

З жовтня 2019 р. на посаді доцента кафедри історії світового українства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та професора кафедри міжнародних відносин та міжнародного права факультету права та міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка за сумісництвом.

Науково-організаційна діяльність: Участь розробці планової держбюджетної науково-дослідної теми «Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти». Автор наукового проекту «Стратегія протистояння геополітичним викликам і загрозам національній безпеці України в умовах становлення нового світопорядку».

Професійні характеристики: базове знання ПК, володіння методикою наукових досліджень, базове володіння англійською мовою В1+; Індекс Гірша 3.

Реєстрація в наукометричних базах: Google Scholar; Web of Science; Academia.edu.

Реєстрація в міжнародних ідентифікаційних системах: Researcher ID: G-8637-2018; ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1905-934X.

СПИСОК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

Індивідуальні монографії:  

 1. Українська академічна історична наука (1944–1956 рр.): монографія. Київ: Ін-т історії України НАНУ, 2009. 284 с.
 2. Геостратегічний вимір зовнішньої політики Російської Федерації: монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. 607 с.

Колективні монографії:

 1. Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти: монографія/ За заг. ред. В.В. Копійки і М.С. Дорошка. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. 388 с.
 2. Європейська та євразійська парадигми інтеграції як фактор трансформації пострадянського простору: монографія / За редакцією А.Г. Бульвінського. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019.

Навчальні посібники:

 1. Міжнародні відносини та світова політика: навч. посібник. Київ: НАУ, 2013. 100 с.
 2. Зовнішня політика України: навч. посібник. Київ: НАУ, 2013. 44 с. 

Статті у спеціальних наукових виданнях:

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Російсько-американські відносини на зламі тисячоліть. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2012. Вип. 4 (3). С. 204–210.
 2. Формування та реалізація зовнішньополітичної доктрини Російської Федерації у 1991–1996 рр. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Філософія, соціологія, політологія»: зб. наук. праць. 2012. №9/2. Т. 20. Вип. 22 (4). С. 278–285.
 3. Дезінтеграційний вимір пострадянського простору. Нова парадигма. 2013. Вип. 117. С. 106–122.
 4. Концептуальні засади інформаційної політики Російської Федерації: витоки та сучасний стан. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Філософія, соціологія, політологія». 2013. № 9/2. Т. 21. Вип. 23 (3). С. 99–105.
 5. Неоєвразійська доктрина у зовнішній політиці Російської Федерації. Гілея: зб. наук. праць. Київ: ВІР УАН, 2013. Вип. 75 (№ 8). С. 555–558.
 6. Геополітичний статус Росії як регіональної держави. Нова парадигма. 2014. Вип. 122. С. 138–152.
 7. Інститут міжнародних санкцій у врегулюванні російсько-українського конфлікту. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 120. Ч. 2. С. 41–52.
 8. Перспективи зміни парадигми світового порядку у контексті російсько-української геополітичної кризи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2014. Вип. 120. Ч. 1. С. 47–58.
 9. Ресурсна структура геополітичного потенціалу РФ. Гілея: зб. наук. праць. Київ: ПП Вид-во «Гілея», 2014. Вип. 84 (№ 5). С. 527–532.
 10. Український фактор становлення нового світового порядку. Політологічні записки: зб. наук. праць. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ імені В. Даля, 2014. № 2 (10). С. 155–164.
 11. Цілі та засоби забезпечення російського «м’якого впливу» на євразійському просторі. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2014. Вип. 7. С. 213–219.
 12. Геополітичний статус сучасної Росії: політико-економічний аспект. Філософія і політологія в контексті сучасної культури. 2014. Вип. 8. С. 219–224.
 13. Концептуальні основи російської геополітики та геостратегії. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Філософія, соціологія, політологія». 2015. № 2. С. 129–139.
 14. Геополітика – сутність феномену та його еволюція. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Філософія, соціологія, політологія». 2015. № 4. С. 98–107.
 15. Інститут диверсифікації постачання енергоресурсів як засіб оптимізації геополітичного впливу РФ. Міжнародні відносини. Серія: «Політичні науки». 2015. № 7. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2565.
 16. Безпековий вимір енергетичної геополітики Російської Федерації. Міжнародні відносини. Серія: «Політичні науки». № 8. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2580.
 17. Класична та сучасна геополітика: ретроспективний аналіз. Міжнародні відносини Серія: «Політичні науки». 2015. № 9. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/2645.
 18. Сирійський конфлікт та геополітичні інтереси Російської Федерації. Зовнішні справи. 2016. № 3. 24–29.
 19. Геостратегічна конфігурація «Росія vs Китай vs Індія» Міжнародні відносини. Cерія: «Політичні науки». 2017. № 15. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3130.

Статті у наукових фахових виданнях України, які входять до наукометричних баз:  

 1. Євразійське економічне співтовариство як перехідна модель інтеграційної стратегії РФ. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 124. Ч. 1. С. 12–25. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).
 2. Євразійський простір – шахівниця російської геополітики. Міжнародний науковий журнал Science Rise“. 2015. № 7/1 (12). С. 60–65. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus, РІНЦ, SCIENCE INDEX, Cross Ref).
 3. Євразійський економічний союз – новий геополітичний проект Російської Федерації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2016. № Ч. 1. С. 42–56. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).
 4. Крах біполярності та новий геостратегічний статус Російської Федерації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. №127. Ч.2. С. 35–53. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).
 5. Ukrainian and Syrian issues in International Relation as two sides of geopolitics. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2016. № 128. С. 51–68. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).
 6. The essence of the phenomenon of the Russian Federation. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2017. Вип. 133. С. 4–15. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).
 7. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація: геостратегія відносин. Американська історія та політика: науковий журнал. 2017. № 4. С. 39–58. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).
 8. Африканський та латиноамериканський вектор геостратегії Російської Федерації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2018. Вип. 134. С. 53–65. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).
 9. Російська Федерація в умовах багатополярного транзиту. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2019. Вип. 138. С. 33–46. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).
 10. Латино-Карибська Америка в геостратегії Російської Федерації. Американська історія та політика. № 7. С. 48–64. (Видання реферується у наукометричних базах Index Copernicus та Google Scholar).

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав:

 1. Политика «мягкой силы» в защите национальных интересов Российской Федерации на постсоветском пространстве. Безопасность постсоветского пространства: новые вызовы и угрозы / науч. ред. З. Станкевич, Т. Стемпневски, А. Шабатюк. Люблин–Москва: Изд-во Люблинского Католического ун-та Иоанна Павла ІІ, Ин-т Центрально-Восточной Европы в Люблине, 2014. С. 189–207.
 2. Ukraine as a geopolitical priority of the Russian Federation. Historia i Polityka. 2016. No 16 (23). Р. 101–113.
 3. Генезис та сутність геополітики як соціокультурного феномену. Ученый ХХІ века. 2016 №1(14). С. 58–63.
 4. Критическая геополитика как постмодернистское направление анализа пространственного поведения государства. International scientific investigation. 2016. Вып. 4. Ч. 2. С. 144–148.
 5. Ближневосточный геостратегический вектор Российской Федерации. Wschodnioznawstwo. 2017. С. 479–499.
 6. Теоретико-методологические истоки и подходы к пониманию российской геостратегии. Science Review. 2018. No 2. Vol. 6. P. 27–34.
 7. Balkan Geostrategic Vector of the Russian Federation.Historia i Polityka. 2018. No 24 (31). Р. 87–97.
 8. Questions of Internal Geopolitics of the Russian Federation. Historia i Polityka. 2018. No26 (33). P. 43–61.
 9. Российская Федерация и Китайская Народная Республика: асимметрия партнерства. De Securitate et Defensione. O Bezpieczeristwie i Obronnoici. №2(6) URL: https://desecuritate.uph.edu.pl/ostatni-numer.

Публікації в інших виданнях:

 1. Основні моменти формування російсько-американських відносин у постбіполярний період. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: «Економіка, право, політологія, туризм»: зб. наук. праць. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. Вип. 1. С. 138–146.
 2. Інформаційний чинник у формуванні внутрішньої і зовнішньої політики Української держави. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: «Економіка, право, політологія, туризм»: зб. наук. праць. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. Вип. 2. С. 95–104.
 3. Інформаційне забезпечення вищих органів державної влади та електронне урядування. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: «Економіка, право, політологія, туризм»: зб. наук. праць. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. Вип. 1 (3). – С. 71–75.
 4. Процес ядерного роззброєння і Україна. Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: «Економіка, право, політологія, туризм»: зб. наук. праць. Київ: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. Вип. 2 (4) С. 71–75.
 5. Механізми реалізації стратегії «м’якої сили» у зовнішній політиці РФ. Міждисциплінарні гуманітарні студії Studia politologia. Серія: «Політичні науки». 2014. Вип. 1. С. 17–25.
 6. Статус сучасної Росії: геополітичний та політико-економічний виміри. Міждисциплінарні гуманітарні студії Studia historia. Серія: «Історичні науки». 2015. Вип. 2. С. 122–133.
 7. Політика ЄС щодо України та російський фактор впливу. Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: український щорічник з європейських інтеграційних студій. Луцьк–Київ: Вид-во «Терен», 2018. С. 127–139.