Войналович Віктор Анатолійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, доктор політичних наук (2006), професор (2008), Заслужений працівник народної освіти України (1993), Відмінник народної освіти України (1987), академік Української академії політичних наук (2012).

Коло наукових інтересів – дослідження етноконфесійних процесів у сучасній Україні, виявлення їх головних тенденцій і перспектив. Окремим об’єктом наукового пошуку стало з’ясування сфер взаємодії політики і релігії, держави, церкви і суспільства у сучасному політичному процесі, політико-правових засад демократизації державно-церковних відносин.

Брав участь у розробці пріоритетних наукових тем – “Національні меншини в Україні у ХХ ст.: політико-правовий аспект”, “Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: регіональний аспект”. “Закарпаття в етнополітичному вимірі”, “Крим в етнополітичному вимірі”, “Донбас в етнополітичному вимірі”, “Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості”, “Релігійний чинник у процесах націє – та державотворення: досвід сучасної України”, “Етнополітологічні чинники соціокультурних трансформацій в сучасній Україні”.

Коротка біографія

Народився 20.06.1957 р., с. Андріяшівка Роменського р-ну Сумської обл. У 1978 р. закінчив історичний факультет Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г.Короленка. 1986 р. захистив дисертацію і здобув вчену ступінь кандидата історичних наук. 1986-1994 рр. – старший викладач, доцент кафедри історії КПРС, політичної історії Полтавського державного педагогічного інституту. 1995-1997 рр. – докторант Інституту історії України НАН України. З 1997 р. – по 2004 р. провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. З 2005 р. по 2006 р. – заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. З 2006 р. – провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. З 2013 р. – завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Основні наукові праці

Індивідуальні монографії

 • Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940 – 1960-х років: політологічний дискурс / В.А.Войналович. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.

Книги у співавторстві

 • Войналович В.А., Тронько П.Т. Увічнена історія України /В.А. Войналович, П.Т. Тронько. – К.: Наукова думка, 1992. – 273 с.
 • Войналович В.А., Кочан Н.І. Релігійний чинник етнополітичнихпроцесів на Донбасі: історія і сучасність / В.А. Войналович, Н.І. Кочан. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2014. – 304 с.
 • Войналович Віктор, Кочан Наталія. Релігійний чинник етнополітичних процесів у Галичині: повоєнна радянська доба і сучасність. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2018. 408 с.

Участь у розробці пріоритетних наукових тем:

 • «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства», «Галичина в етнопоілтичному вимірі».
 • «Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: реальний стан, виклики, перспективи»

Розділи у колективних монографіях

 • Національні меншини Україні у ХХ ст.: політико-правовий аспект / М.І. Панчук – кер. авт. кол., В.А. Войналович, В.О. Котигоренко, О.О.Рафальський. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2000. – 356 с.
 • Держава і церква на Полтавщині за радянської доби / В.А. Войналович, О.О.Нестуля, В.О.Пащенко. – Полтава: Редакційна колегія «Реабілітовані історією», 2002. – 252 с.
 • Крим в етнополітичному вимірі / М.І.Панчук – кер. авт. кол., В.А. Войналович, В.О. Котигоренко, О.О.Рафальський. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2005. – 533 с.
 • Закарпаття в етнополітичному вимірі / М.І.Панчук – кер. авт. кол., В.А. Войналович, В.О. Котигоренко, Н.І.Кочан. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2008. – 682 с.
 • Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості / М.І.Панчук – кер. авт. кол., В.А. Войналович, В.О. Котигоренко, Н.І.Кочан. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2011. – 396 с.
 • Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України / В.А.Войналович – кер. авт. кол., В.Єленський, Н.І.Кочан. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 272 с.
 • Галичина в етнополітичному вимірі / авт. кол.: В.О.Котигоренко (керівник), В.А.Войналович, О.Я.Калакура та ін. К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2017. 840 с.
 • Етнополітичний контекст соціокультурних трансформацій у сучасній Україні / ред. кол. О.Рафальський (голова), В.Войналович (кер. авт. кол.), Л.Нагорна. К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2017. 512 с.
 • «Етнополітичні чинники консолідації сучасного українського суспільства / ред. кол. О.Рафальський (голова), В.Войналович, М.Рябчук. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2020. 336 с.

Статті у наукових виданнях

 • Войналович В.А. Політико-правові засади національно-релігійної політики в Україні кінця 50 – першої половини 60-х років / В.А.Войналович // Історія України. Маловідомі імена, події, факти / Зб. Статей. – К.: Рідний край, 1997. – Вип. 2. – С. 193-217.
 • Войналович В.А. Тоталітарний режим і етноконфесійні об’єднання в Україні (друга половина 40-х – перша половина 60-х років ХХ століття) / В.А. Войналович // Етнічна історія народів Європи / Зб. наук. праць. – 2002. – Вип. 13. – С. 18-21.
 • Войналович В.А. Духовні навчальні заклади України (друга половина 40-х – перша половина 60-х рр. ХХ ст.) / Ч. 1: Духовна освіта в період лібералізації державно-церковних взаємин / В.А. Войналович // Український історичний журнал. – 2004. – №2. – С. 24-38; Ч.2.: Православні семінарії в період десталінізації // Український історичний журнал. – 2003. – №4. – С. 61-74.
 • Войналович В.А. Сталінська модель державно-церковних взаємин перших повоєнних років: український досвід / В.А.Войналович // Історія України. Маловідомі імена, події, факти / Зб. наук. праць. – К.: Рідний край, 2004. – Вип. 25. – С. 237-253.
 • Войналович В.А. Релігійна регіоналізація України: цивілізаційний контекст / В.А. Войналович // Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект / Зб. наук. праць. – К., 2004. – Вип. 25. – С. 303-312.
 • Войналович В.А. Римо-католицькі громади України в контекстах взаємин СРСР і Ватикану перших повоєнних років (1944 – 1946 рр.) / В.А. Войналович // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей / НАН України. Ін-т історії України. – К., 2004. – Вип. 8, ч. 2. – С. 171-183.
 • Войналович В.А. Православні монастирі України як об’єкт державної релігійної політики (др. пол. 40 – кінець 50-х років ХХ ст.) / В.А. Войналович // Історія України. Маловідомі імена, події, факти / Зб. наук. праць. – К.: Рідний край, 2004. – Вип. 28. – С. 409-430.
 • Войналович В.А. Партійно-державна політика щодо релігії, церкви та віруючих в Україні у 40-60-х роках ХХ ст. як об’єкт наукового аналізу / В.А.Войналович // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2006. – Вип. 29. – С. 165-185.
 • Войналович В.А. Дослідження радянської партійно-державної політики в галузі релігії та церкви в Україні (40-60-ті роки ХХ ст.): аналіз джерельної бази / В.А.Войналович // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2006. – Вип. 30, кн. 2. – С. 372-389.
 • Войналович В.А. Патерни розвитку інститутів державного управління й політичного контролю у сфері релігії (кінець 50-х – перша половина 60-х років ХХ ст.) / В.А. Войналович // Вісник Прикарпатського університету. Серія: політологія. – 2007. – Вип. 2-3. – С. 156-162.
 • Войналович В.А. Особливості функціонування радянських органів державного управління і контролю в сфері релігії (40 – 50-ті роки ХХ ст.) / В.А.Войналович // Вісник Чернівецького національного університету. Серія: Філософія. – 2008. – Вип. 414-415. – С. 197-202.
 • Войналович В.А. Етноконфесійна політика угорського уряду на Закарпатті (1939-1944 рр.) / В.А. Войналович // Історичний журнал. – 2009. – №1. – С. 65-71.
 • Войналович В.А., Панчук М.І. Геополітичні аспекти функціонування релігійного комплексу України / В.А. Войналович, М.І. Панчук // Сучасна українська політика: Аналітичні доповіді. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2009. – С. 242-255.
 • Войналович В.А., Кочан Н.І. Регіональні особливості інституціоналізації релігійного простору України / В.А. Войналович, Н.І.Кочан // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – 2010. – Вип. 2(46). – С. 76-100.
 • Войналович В.А. Радянська політична модель державно-церковних відносин: наслідки для України // Наукові записки ІПіЕНД. 2012. Спеціальний випуск.  С. 21-38.
 • Войналович В.А. Пізньопротестантські спільноти України в умовах трансформації політико-ідеологічної парадигми радянської моделі державно-церковних відносин // Наукові записки ІПіЕНД. 2013. Випуск 2(64).  С. 440-472.
 • Войналович В.А. Консесусно-компромісні відносини з суспільством у практиці сучасної Української держави: тенденції, проблеми, шляхи гармонізації / співавтор С.В.Білошицький // Наукові записки ІПіЕНД. 2013. Випуск 6(68).С. 27-48.
 • Войналович В.А. Етноконфесійні об’єднання в політико-ідеологічному конструкті радянської тоталітарної системи 1920-х – 1930-х рр.: наслідки для Донбасу // Наукові записки ІПіЕНД. 2014. Випуск 4-5(72-73).  С. 216-245.
 • Войналович В.А. Історичні передумови формування соціокультурного профілю українського Донбасу // Гілея: науковий вісник. 2016. №107(4). – С. 397-405.
 • Войналович В.А. «Галицький проект» релігійного відродження в Україні 1970-1980 років // Наукові записки ІПіЕНД. 2017. Випуск 1(87). С. 72-103.
 • Войналович В.А. Релігія у сучасному глобалізованому світі: українська версія // Історична пам’ять (науковий збірник ПНПУ ім. В.Г.Короленка). 2017. Випуск 37. С. 9-15.
 • Войналович В.А. Сучасне українське православ’я: старі і нові виклики // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2018. Випуск 3-4 (95-96). С. 131-192.
 • Войналович В.А. Інститут державного управління і політичного контролю в сфері релігії (1940 – 1960-ті рр.) // Державний орган України у справах релігії: 100-річчя традиції. Зб. наук. матеріалів. Київ. Дух і літера, 2018. Випуск 4. С. 163-177.
 • Войналович В.А. Релігійний комплекс України у координатах сучасних глобалізаційних процесів // Humanitarium / ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2018. Том 40. Вип. 3.: Філософія. С. 28-40.