Рафальський Олег Олексійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Олег Олексійович Рафальський (народився 21 жовтня 1959 року на Житомирщині) – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, президент Асоціації політичних наук України.

Закінчив історичний факультет (1983) та аспірантуру Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Міжнаціональні революційні зв’язки студентської молоді на Україні (кінець XIX ст. – 1914 рр.) (науковий керівник – доктор історичних наук , професор Сєріщев Я. М.)

У 1990 – 1998 рр. – старший викладач, завідувач кафедри історії України, декан факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. К. Винниченка.

У 1998–2000 рр. – докторант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, з 2000 до 2003 рр. – провідний науковий співробітник цього ж інституту.

У 2001 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Національні меншини України у XX ст. Історіографія» (науковий консультант – академік І. Ф. Курас).

З 2003 обіймав низку ключових посад у системі державного управління: 2003 – 2005 рр. – керівник Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України; 2006–2007 рр. – заступник керівника Апарату Прем’єр-міністра  України; 2008 – поч. 2010 рр. – перший заступник завідувача секретаріату Апарату Верховної  Ради України; 2010 –кінець 2014 р. – заступник Глави Адміністрації Президента України .

З грудня 2014 р. – директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Дослідник політичних і етнонаціональних процесів в Україні ХІХ–поч. ХХІ ст. Спеціалізується на проблемах теорії та історії політичної думки в Україні,  націогенезу і державотворення, теоретичних та прикладних питаннь сучасної політичної науки, етнополітології, цивілізаційних процесів в Україні. Автор численних наукових публікацій, у тому числі близько двох десятків індивідуальних і колективних монографій, енциклопедичних видань, підручників та посібників, найбільш знаковими з яких стали:

 1. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. Київ: Полюс, 2000. 447с.
 2. Цивілізаційна історія України. Київ: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2005. 632 с.
 3. Цивілізаційна історія України. (Нариси). Київ: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2006. 632 с.
 4. Україна як цивілізаційний феномен. Київ: Бланк-Прес, 2010. 253 с.
 5. Українська етнічна нація. Київ: Еко-продакшен, 2012. 192 с. (у співавторстві)
 6. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 688 с. (у співавторстві)
 7. Консолідація українського суспільства: етнополітичний вимір. Київ: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 400 с.
 8. Настрої політичні. Слов’янофільство. Шовінізм. Лук’яненко Левко Григорович. Мазепинство (мазепинці) // Політична енциклопедія. 2012. С. 411 – 412, 416, 481, 669, 786.
 9. Політичні переваги населення Донбасу в контексті соціально-економічних та етнонаціональних складових регіональної ідентичності. Гілея: Науковий вісник: збірник наукових праць. 2013. Вип. 71 (№ 4). С. 776 – 787.
 10. Донбас в етнополітичному вимірі. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014. 584 с. (у співавторстві)
 11. Українська культура: цивілізаційний вимір. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015, 496 с. (у співавторстві)
 12. Політична наука в Україні. 1991 – 2016: у 2 т. Київ: Парлам. вид-во, 2016. Т. 1. 656 с., Т. 2. 704 с. (у співавторстві)
 13. Політична наука в Україні: здобутки та перспективи. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2016. № 3 – 4 (83 – 84). С. 143 – 152.
 14. Суспільна функція політичної науки та її роль на сучасному етапі розвитку України. / Вісник НАН України. 2016. № 5. С. 44 –
 15. Сучасні погляди на проблему діалогу цивілізацій. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2016. № 3 – 4 (83 – 84). С. 5 – 9.
 16. Ментальний вимір української цивілізації Київ: Генеза, 2017. 560 с. (у співавторстві)
 17. Освіта як фактор суспільної модернізації. Українсько-польський журнал. 2017. № 6, С. 52 – 58.
 18. Цивілізаційний крах Переяславського проекту (Україна і Московія: історія співіснування та ворожнечі). Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 256 с. (у співавторстві)
 19. Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь. Київ: НАН України, 2017. 336 с. (у співавторстві)
 20. Микола Костомаров і Кирило-Мефодієвське братство. ХVI міжнародний конгрес славістів (Белград 20 – 27.08.2018). Београд: ТЕЗЕ И РЕЗИМЕИ. У двох томах. Том 2. 2018. С. 244.
 21. Україна має все для великих політичних і економічних перемог. Урядовий кур’єр. 2019. № 6 (11 квітня 2019 р.). С. 6.

О.О. Рафальський – редактор і упорядник двох великих збірників законодавчих та нормативних актів:

 1. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування / заг. ред. В. М. Литвина. – 2-ге видання, виправлене і доповнене.. / О. О. Рафальський. К. : Парламентське видавництво, 2010. 792 с.
 2. Міжнародно-правові акти у сфері спорту (до Євро-2012) / упорядник О. О. Рафальський. К. : Парламентське видавництво, 2011. 600с.

О. О. Рафальський – член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, член редакційних рад і редколегій наукових періодичних видань, регулярно виступає опонентом на захисті дисертаційних робіт. Під науковим керівництвом О. О. Рафальського захистили кандидатські та докторські дисертації 12 науковців.

Президією НАН України О. О. Рафальського призначено заступником Голови редакційної колегії «Великої Української енциклопедії».

Має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2004 р.), є лауреатом премії ім. М. С. Грушевського НАН України (2007 р.) та Державної премії України в галузі науки і техніки (2017 р.).