Зеленько Галина Іванівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Завідувачка відділу політичних інститутів та процесів, доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

У 1993 році з відзнакою закінчила історичний факультет Київського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, здобула кваліфікацію вчителя історії та методиста виховної роботи. Навчалась в аспірантурі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. У 2001 році захистила дисертацію на тему „Україна – Польща: моделі політичної модернізації” за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента по кафедрі філософії та політології.

У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему „Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі України та країн Вишеградської групи)” за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Вчене звання професора за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси присвоєно у 2014 році.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з вересня 2000 року. Обіймала  посади молодшого, наукового, старшого, провідного, головного наукового співробітника. Протягом  2006–2012 рр. виконувала обов’язки вченого секретаря спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

З 2019 року очолювала відділ теоретичних та прикладних проблем політології, з 2022 року – завідувачка відділу політичних інститутів та процесів. Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 2022). Заступник голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022). Протягом 2007–2011 рр. була заступником голови спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Член редакційних колегій наукових видань – журналу „Політичні дослідження”, збірників наукових праць „Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки” та  „Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна”. Серія „Політологія” (фахові видання категорії „Б”), „Політичні і етнонаціональні дослідження”, щорічника „Studia Politologica Ucraino-Polona” (Україна – Польща). Протягом 2010–2014 рр. працювала у складі редколегій російських наукових видань „Общество: политика, экономика, право” та „Теория и практика общественного развития”.

Член Міжнародної Асоціації політичної науки (IPSA), з 2007 року – член ради IPSA. Протягом 2004–2010 рр. виконувала обов’язки вченого секретаря Асоціації політичних наук України. Член Комісії з євроінтеграції Президії НАН України. Член експертної групи МОН України з оцінювання діяльності наукових установ за напрямом „Суспільні науки” (з 2019).

Неодноразово проходила стажування у закордонних наукових установах: у Варшавському університеті (за програмою літньої школи Східноєвропейських студій, 2001, Польща); в Центральноєвропейському університеті (за програмою підвищення кваліфікації викладачів ЗВО, 2004, м. Будапешт, Угорщина); в Інституті політичних наук Словацької академії наук (грант Президії НАН України для молодих вчених, 2005, м. Братислава, Словаччина); в Інституті наукової інформації з суспільних наук РАН (грант Президії НАН України для молодих вчених, 2006, м. Москва, Російська Федерація); в Європейському парламенті (за програмою підготовки керівних кадрів для органів державної влади, 2007, м. Брюссель, Бельгія); в Інституті міжнародних відносин Варшавського університету (за програмою обміну Еразмус, 2018,  Польща).

Лауреат премія Президії НАН України для молодих вчених „За кращу наукову роботу” (за монографію „Навздогінна модернізація”: досвід Польщі та України (2003 р.); стипендіатка  Президії НАН України для молодих вчених (2005-2006 рр.). Отримувала гранти  Президії НАН України на виконання  проєкту „Ukraine and Visegrad Group Countries: Cooperation within the Framework of Eastern Partnership” (спільно з Інститутом політичних наук Словацької Академії наук, 2011–2013 рр.) та Національної Агенції інноваційного розвитку на виконання  проєкту „Громадські організації як структури громадянського суспільства: динаміка змін у пострадянських країнах (на прикладі України та Молдови”); (спільно з Інститутом філософії Академії наук Молдови, 2010-2011 рр.).

Нагороджена відзнакою Національної академії наук України „За професійні здобутки” (2016).

Роботу в Інституті суміщає з викладацькою – протягом 2005–2010 рр. працювала на посаді доцента, а впродовж 2010–2016 – професора кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Викладала дисципліни „Політологія”, „Політична конфліктологія”, „Політичний екстремізм”; упродовж 2005–2008 рр. працювала на посаді доцента, а з 2008 року – професора  кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (дисципліни: „Історія і теорія парламентаризму”, „Парламентська інженерія”, „Порівняльна політологія”).

Підготувала 8 кандидатів політичних наук. Вільно володіє англійською та польською мовами.

Автор понад 150 наукових публікацій, зокрема двох індивідуальних та 36 колективних монографій.

Коло наукових інтересів: політична трансформація та політична модернізація у посткомуністичних країнах, політичні інститути посткомуністичних країн, парламентаризм, особливості розвитку громадянського суспільства, вплив екзогенних факторів у посткомуністичних транзитах.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Academia.edu