Зеленько Галина Іванівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Народилася в с.м.т. Борова, Київської області.

Освіта: історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (з відзнакою);

аспірантура Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (спеціальність: політичні інститути та процеси) ;

2001 р. – стажування у Варшавському університеті (Польща);

2004 р. – стажування у Центрально-східноєвропейському університеті (м. Будапешт, Угорщина).

2007 р. стажування в Європейському парламенті (м. Брюссель, Бельгія).

Наукові ступені:

2001 р. – кандидат політичних наук, дисертація на тему “Україна – Польща: моделі політичної модернізації» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

2005 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі філософії та політології;

2007 р.доктор політичних наук, дисертація на тему «Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі України та країн Вишеградської групи), (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси).

2014 р. – присвоєно вчене звання професора за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.

Премія НАН України для молодих вчених «За кращу наукову роботу» (2004 р.) за монографію «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України». – К.: Критика, 2003. – 215 с.

Членство у професійних асоціаціях: Міжнародної Асоціації політичної науки (IPSA), Американської асоціації політичної науки, Канадської асоціації політичної науки, Асоціації політичних наук України.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора (кандидата) політичних наук Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член комісії з євроінтеграції Президії НАН України.

Трудова діяльність:

З вересня 2000 р. до цього часу на посадах молодшого, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Інституту (2006-2012 рр.), провідного наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.

З вересня 2005 р. – робота за сумісництвом на посаді доцента, з 2009 р. – професора кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (навчальні курси: Політологія, Політична конфліктологія, Політичний екстремізм); професора кафедри політології НПУ ім. М. Драгоманова (навчальний курс: Історія та теорія парламентаризму, Політичні інститути).

Підготувала сімох кандидатів політичних наук.

член редколегії журналів:

 • Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України
 • Політологічний вісник НПУ ім. М. Драгоманова
 • Общество: политика, экономика, право
 • Теория и практика общественного развития
 • Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Політологія»

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

Індивідуальні монографії:

 1. «Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України / Монографія. – К., Критика, 2003. – 215 с.
 2. «Політична матриця» громадянського суспільства на прикладі України та країн Вишеградської групи / Монографія. – К., Знання України, 2007. – 336 с.

Колективні монографії

 1. Українсько-польські відносини у новітній період / Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 485 с.
 2. Громадянське суспільство в країнах Центрально-Східної Європи / Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412 с.
 3. Політичне лідерство та лідери постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи / Політика в особах. Монографія. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – С. 321 – 342.
 4. Державна влада і суспільна самоорганізація / Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / За заг. ред. В. Смолія. – К.: Ніка-Центр, 2008. – С.855 – 869.
 5. Становлення інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні / Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П. П. Кононенко. – К., ННДІУ. – 2009. – С. 83 – 91.
 6. Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПІЕНД, 2009. – С.89 – 152. (У співавторстві з В. Горбатенком, А. Кудряченком та ін.)
 7. Політичний клас у країнах Центральної і Східної Європи (на прикладі держав Вишеградської групи ) / Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – С. 289 – 330.
 8. Діяльність Верховної ради І скликання (1990-1994) / Історія українського парламентаризму. / За заг. ред. В.Смолія – К., “Дніпро”. – 2010. – С. 480 – 499.
 9. Національний суверенітет України в Умовах глобалізації. Національна доповідь. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 112 с.
 10. Режимна трансформація в країнах ЦСЄ / Політичний режим та народовладдя в сучасній Україні. – Монографія. – К.: 2011. – 435 с.
 11. Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майбороди. К.: ІПіЕНД, 2012. – 64 с.
 12. Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика // Політичні проблеми сучасної України. Наукові доповіді ІПіЕНД ім. І.Кураса. К.: ІПіЕНД, 2012. – С. 39 – 69 (у співавторстві з Ю.Левенцем, О.Фісуном, В.Ковалевським).
 13. Проблемы формирования и функционирования политического класса в странах Центральной и Восточной Европы / Политический класс в современном обществе (Монография) Под. ред. О.Гаман-Голутвиной, М.: РОССПЭН, 2012. – С. 281 – 300.
 14. Проблема парламентських відносин між владною більшістю та опозицією / Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д.і.н. О.М. Майбороди – К.: ІПіЕНД, 2013. – С. 73 – 78.
 15. Ukraine-and the Visegrad Group Countries: Cooperation within the Framework of Eastern Partnership and the Political Realities in Ukraine / Is Visegrad still a Central European “Trade Mark”? Ed. By Juraj Maru?iak et al., Bratislava: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013. – P. 153 – 165.
 16. Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів політичної модернізації в країнах Центрально-Східної Європи / Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. [Монографія] / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С. 288 – 330.
 17. Інституціональне забезпечення державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та утвердження особистості / Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції спрівпраці: аналітична доповідь / За заг. ред. О.М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С. 71 – 83.
 18. Роль громадських організацій у формуванні та реалізації державної політики / Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь / За заг. ред. О.М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С. 275 – 288.
 19. Інституційні механізми та управлінські процедури врахування громадської думки при здійсненні державної інноваційної політики // Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь / За ред. О.М.Майбороди. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С. 252 – 271.
 20. Правлячий режим та опозиція / Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С. 23 – 26.
 21. Інституційні зміни політичної системи України: оцінка стану, тенденції розвитку. Наукова доповідь / За ред. д.політ.н., професора Г.І. Зеленько. К.: ІПіЕНД, 2014. – 164 с.
 22. Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І.Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В.Толстов, Т.О.Метельова, В.В.Солошенко, Г.І.Зеленько [та ін.]. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України, 2015. – 88 с.

Розділи у підручниках

 1. Формування і забезпечення діяльності політичної партії / Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 135 – 155.
 2. Політична участь як показник якості політичного режиму / Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 156 – 169.
 3. Громадянське суспільство в країнах Центральної та Східної Європи / Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін.. – К.: Либідь, 2008. – С. 306 – 343.
 4. Політичний клас в країнах ЦСЄ / Політика в особах (підручник). За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2012. – 406 с.

Словники, довідники

 1. Політологічний словник: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с. (підготовлено 21 статтю).
 2. Політична енциклопедія. К.: Парламентське видавництво. – 2011. – 808 с. (Авторські статті: вотум, насильство у політиці, МАПН, переворот державний,  імперативний мандат, монархія, трансформація політична, депутат, консенсус, оксамитова революція, люстрація)
 3. 31.       Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 516 с. (Авторські статті: Віза, вотум, вотум недовіри, дебати політичні, депутат, депутатське звернення, депутатський запит, депутатський мандат, запит, імперативний мандат, інтерпеляція, кваліфікована більшість, ескалація, законодавча ініціатива, консенсусу принцип, люстрація, монархія, насилля у політиці, переворот державний, стагнація політична, террор).
 4. Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ І-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М. Хоми. – Львів : «Новий світ – 2000», 2014. – 779 с.
 5. Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.

Статті у спеціалізованих наукових виданнях.

 1. Порівняльна політологія: науковий напрям чи метод дослідження? // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. – 1998. – Вип. 5. – С. 196 – 204.
 2. Україна — Польща; модернізація політичних структур: порівняльний аналіз // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редкол.: М.І.Михальченко, Ф.М.Рудич. — К., 1999. — С.267-275.
 3. Політична модернізація в Польщі: досвід для України // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. — К., 1999. — С.122 – 125.
 4. Особливості становлення партійних систем в умовах модернізації (на прикладі України та Польщі) // Геополітичне майбутнє України. Матеріали “круглого столу”. — К.: КІТЕП, 2000. — С.60 – 66.
 5. Україна — Польща: політико-владні структури в умовах модернізації // Людина і політика. — 2000. — № 2. — С.28 – 34.
 6. Україна — Польща: від суспільних рухів до партійних систем // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. — 2000. — Випуск 11. — С.302 – 311.
 7. “Польський сценарій” для України крізь призму функціонування органів місцевого самоврядування // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. — 2001. — Випуск.16. — С.130 – 140.
 8. Історичні детермінанти формування громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. Львів, 2001. – С.33 – 34.
 9. Трансформація, модернізація чи лімітроф Європи? // Трибуна. – 2001. – № 11-12. – С. 25 – 26 (у співавторстві з Рудичем Ф.М.).
 10. Перспективи громадянського суспільства в Україні // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. – Вип. 20. – 2002. – С. 69 – 77.
 11. Форми інтеракції держави і громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах. – К., 2002. – С.24-31.
 12. Владна модель України як фактор нестабільності // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – К., 2002. – С. 68 – 74.
 13. Подолання відчуження держави і суспільства в Україні як передумова розвитку громадянського суспільства // Кроки до громадянського суспільства. Науковий альманах. К.: Українська Академія універсології, 2004. – С.178 – 183.
 14. Держава і суспільство в Україні: як подолати взаємне відчуження? // Наукові записки КУТЕП, Вип. 3 – К., 2003. – С. 131 – 139.
 15. Проблема інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – К., 2003. – С. 285 – 290.
 16. Подолання політичного відчуження як умова формування громадянського суспільства в Україні // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. – Вип. 25. – К., 2004. – С. 247 – 263.
 17. Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi postkomunistickej transformacie // Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Polackova, Zuzana (ed.): Bratislava, Veda, 2005, P. 449 – 454.
 18. Політична участь і громадська самоорганізація в Україні: не втратити б шанс // Матеріали науково-практичної конференції. Львів, травень, 2005. – С. 87 – 96.
 19. Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході // Політика і час. – 2005. – № 2. – С. 38 – 47.
 20. «Оксамитові революції» як спосіб ротації влади // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – К., 2005. – С. 60 – 71.
 21. Прогностичний ефект нового виборчого законодавства в Україні // Віче. – 2005. – № 11. – С. 16 – 21.
 22. Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Т. 2. – К., 2006. – С. 253 – 267.
 23. Україна – Вишеградська група: випробування євроадаптацією // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Т. IV. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 352 – 363.
 24. Виборча система як інструмент формування громадянського суспільства у постсоціалістичних суспільствах // Нова парадигма. Спецвипуск. – К., 2006. – С. 125 – 132.
 25. Політико-правові механізми інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи) // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України / Курасівські читання. – К., 2006. – Вип. 30, кн. 2. – С. 92 – 105.
 26. Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2006. – С. 136 – 146.
 27. «Постпомаранчева Україна»: перетворити політичні зміни у політичний розвиток // У кольорах «помаранчевої революції» / Загальна редакція та упорядкування Ю.Шаповала. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007. – С.155 – 170.
 28. Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С.191 – 205.
 29. Взаємозалежність процесів становлення громадянського суспільства та демократизації у постсоціалістичних країнах // Сучасна українська політика: політики та політологи про неї. – К., 2007. – С.78 – 90.
 30. Індивідуалізація політики як ознака кризи політичних інститутів: на досвіді країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. К., 2007. – Вип. 35. – С. 129 – 143.
 31. Вплив політики «розвиненого соціалізму» на процеси становлення громадянського суспільства (на прикладі країн ЦСЄ та України) // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ІНТАС, 2007. – Вип. 24. – С. 286 – 299.
 32. Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи: дилема раціональності і легітимності // Політичний менеджмент. – 2007. – Спеціальний випуск. – С. 97 – 108.
 33. Взаємозалежність фаз демократизації і становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 86 – 100.
 34. Європейські контексти українсько-польської співпраці // Ukrainica Polonica  – Київ – Житомир, 2008. – С. 197 – 204.
 35. Ukraina – Grupa Wyszegradska: Pr?ba Euroadaptac?. Warszawa, 2008. – С. 123 – 128.
 36. Проблемы функционирования органов государственной власти в Украине после конституционной реформы 2004 г. // Revista de filozofie, sociologie si stinte politice. – Кишинев, 2008. – № 2. – С.117 – 122.
 37. «Без пропорційного представництва «важкі суспільства» стали б неможливими суспільствами» // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. – Випуск 1. – К., 2009. – С.39 – 43.
 38. Основні принципи організаційного оформлення політичної партії. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Вип.. 2 – К., 2009. – С. 8- 17.
 39. Роль екзогенних факторів в процесах оновлення політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К. – Миколаїв, 2009. – С. 117 – 127.
 40. Фактори формування політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К. – 2010. – Вип. 1 (45). –С. 164 – 176.
 41. Методологія порівняльних досліджень // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова. – Серія 22. – Вип. 3. – К., 2010. – С. 184 – 189.
 42. If Vishegrad Group will has on the West that it earns on the East? // Ukraine, between integration and partnership. Bruxelles, 2010. – P. 205 – 216.
 43. Трансформація політичних режимів у країнах Вишеградської групи // Політичний менеджмент. Спецвипуск. – 2010. – С. 85 – 93.
 44. Форми реалізації народовладдя у країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф Кураса. 2011. – Вип. 1 (51). – С. 74 – 92.
 45. Яка виборча система потрібна Україні? // Політологічні та соціологічні студії: Т. Х. Виборчі процеси в Україні та постсоціалістичних країнах: зб. Наук. праць / наук. ред. А.М. Круглашов. –  2011. – С. 61 – 73.
 46. Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах // Revista de filozofie, sociologie si stinte politice. – 2011. – № 2. – С. 139 – 152.
 47. Роль телеологічних конституцій у перехідних суспільствах // Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів 5-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. Луганськ, 2011. – С. 23 – 25.
 48. Антиномії процесів консолідації демократії в країнах Центрально-Східної Європи // Політичний менеджмент. – 2011. – №5. – С. 174 – 182.
 49. Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні? // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса. – 2011. – Вип. 3 (53) С. 57 – 71.
 50. Політичні знання чи політична наука (рецензія на монографію “Political Science in Central-East  Europe: Diversity and Convergence) // Політичний менеджмент. – 2011. – №6. – С.193 – 195.
 51. Ukraina – Grupa Wyszegradska: Pr?ba Euroadaptac?. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie pierwsze. Kijow-Krakow, 2011. – S. 149 – 152.
 52. Громадські організації як структури громадянського суспільства (на прикладі Молдови) // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. 2011. – Серія 22. – Вип. 6. – С. 40-47. (у співавторстві з В.І. Анікіним).
 53. Політична динаміка в країнах ЦСЄ в умовах кризи євроадаптаційних процесів // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Кураса. 2012. – Вип. 1. (53). – С. 49-57.
 54. Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика // Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. К.: ІПІЕНД ім. І.Кураса, 2012. – С. 205 – 220.
 55. Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи / За загальною редакцією  д.і.н., проф. Кудряченка А. І. // «Інститут всесвітньої історії» НАН України. – К.: Фоліант, 2012 – С. 137 – 152.
 56. Rola elit politicznych i systemow wyborczych w procesach democratyzacji spoleczenstw postcomunistycznych panstw Europy Srodkowo-Wschodniej // Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie druge. Zytomierz-Kijow-Krakow, 2012. – S. 46 – 56. (у співав. з О.Матушенко).
 57. «Институциональные ловушки» в политической практике постсоветских государств (на примере Украины) // Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы. Москва, 22-24 ноября 2012 г. – М.: РАПН, 2012. – С. 191 – 192.
 58. Европейский союз: проблемы и перспективы партнерства / А.А. Коваленя [и др.]; под ред. Л.Ф. Евменова; Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т философии. – Мінск : Беларус. навука, 2013. – 527 с. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Вип. 2 – К., 2013. – С. 221 – 223.
 59. Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Кураса. 2013. – Вип. 1. (63). – С. 41 – 51.
 60. Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Кураса. 2013. – Вип. 5. (67). – C. 275 – 289.
 61. Суспільна солідарність в Україні в контексті функціональності політичних інститутів: формальність і реальність // Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie trzece. Kijow-Krakow, 2013. – S. 280 – 289.
 62. Особенности политического проектирования в современной Украине / Г.И. Зеленько // Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций: материалы Х Междунар. науч. Конфер., Москва, РГГУ, 31 октября – 1 ноября 2013 г.: в 2 ч. / редкол. : А.П. Логунов (отв. ред.), О.В. Гаман-Голутвина, М.Н. Грачев и др.; Минобрнауки России, Российский гос. гуманитарный университет; Российская ассоциация политической науки. – М.: Ленанд, 2013. – Ч. 2. – С. 334 – 343.
 63. Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. [Відп. ред. О. В. Бабкіна]. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – Спецвипуск. – С. 49 – 61.
 64. Політичний протест зими 2013-2014 рр. в Україні: причини, зміст, наслідки // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України. – 2014. – №1. – С. 34 – 55.
 65. 98.      Факторы и катализаторы трансформации политического класса в странах Центральной и Восточной Европы / Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал та ін. – К.: ІПІЕНД, 2013. – С. 256 – 277.
 66. 99. Рецензія на монографію: Рудницький С. В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України : монографія / С. В. Рудницький. – Житомир : ФО-П Євенок О. О. – 622 с. // Політологічний вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2014. – С. 497 – 501.
 67. 100. Запровадження механізмів для формування політично відповідальної влади призведе до якісних змін усіх сфер суспільства // Інтернет-видання: Діалоги. Електронний ресурс. Режим доступу // http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page164-2569.html [23.09.2014 8:26:15]
 68. 101. Политический кризис в Украине: предпосылки и содержание / Г.И.Зеленько // Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. Белорусская политология: многообразие в единстве: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 15–16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1/ ГрГУ им.Я. Купалы; редкол.: В.Н.Ватыль (гл.ред.) [и др.]. – Гродно: ГрГУ, 2014. – С. 176 – 180.
 69. «Institutional Traps in Post-communist Countries: Ukraine Experience» // / Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.ipsa.org/sites/default/files/ipsa-events/montreal2014/papers/paper-34790-2014-07-04-1029.pdf (0,6 обл.-вид. арк.)
 70. The political conflict in the Ukraine in 2013–2014: facts and fiction // Partnership for prosperity : Materials of the international scientific and practical conference «Republic of Belarus – European Union: problems and perspectives of partnership», Belarus, Minsk, June 13–14, 2013 / Institute of Philosophy NASB. – Minsk: Law and Economy, 2014. – Р.  162 – 169.
 71. «Institutional traps» in political system of post-communist countries (Ukraine experience). Текст виступу на 23-му Всесвітньому конгресі політологів (Монреаль, Канада) // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 22. – Політичні науки. – Вип. 16. – К., 2015. С. 3 – 10.
 72. Ukraine: living in a new way with old rules? // NewEurope, Брюссель, Бельгія, 30 червня 2015.
 73. Про стан і тенденції розвитку політичних партій // Національна безпека і оборона. Центра Разумкова. – 2015. – № 6. – С. 77 – 78.
 74. Інституційні передумови формування політичної опозиції в країнах ЦСЄ       // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України. К.: ІПІЕНД, 2015. – Вип. 2 (76). – C. 64 – 83.
 75. Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації  // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всісвітньої історії» НАН України. – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – С. 407 – 417.
 76. Влияние реализации «Минских соглашений» на социально-политические процессы в Центрально-Восточной Европе //  Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии социально-политического взаимодействия: белорусская политология: многообразие в единстве : материалы VII междунар. науч.-практ. конференции, Гродно, 5 – 6 мая 2016 г. В 2 ч. Ч. 2. – Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2016 . – С. 197 – 200.