Політична енциклопедія

Політична енциклопедія

Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.
ISBN 978-966-611-818-2

Це перше в Україні енциклопедичне видання, покликане створити всебічне та ґрунтовне уявлення про стан сучасної політичної науки, її категоріальний апарат, про загальноприйняті та альтернативні теорії та підходи. Читачі мають змогу ознайомитися з ідеями найвидатніших представників політичної думки, зрозуміти місце і роль відомих гравців на політичній арені, глибше осягнути сучасні політичні тенденції. Авторами статей є фахівці з України, Росії, Польщі, Канади, США.

Для фахівців, викладачів та студентів, всіх, кого цікавить соціально-гуманітарні науки.

Завантажити повну версію

Редакційна колегія

Юрій Левенець – (голова), академік НАН України

Юрій Шаповал – (заступник голови), доктор історичних наук

Олександр Майборода – доктор історичних наук

Микола Михальченко – член-кореспондент НАН України

Володимир Горбатенко – доктор політичних наук

Марія Карамазіна – доктор політичних наук

Володимир Головченко – доктор політичних наук

Леонід Шкляр – доктор політичних наук

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Свого часу Макс Вебер зауважив, що поняття «політика» має надзвичайно широке значення і охоплює всі різновиди діяльності із самостійного керівництва. Водночас дослідник підкреслював, що широке розуміння політичного світу неодмінно слід доповнити і більш конкретним визначенням категорії політики, що її тлумачать як керівництво державою або в вияв впливу на державне управління.

Ці думки Макса Вебера були висхідними для нас, коли виник задум видання, що ви його тримаєте в руках. Ми не мали сумніву і в тому, що в Україні це буде перша широкомасштабна спроба насамперед «кодифікувати» та проаналізувати ключові категорії політичної науки, що нині ними послуговується достатньо широке і різнобарвне за політичними уподобаннями, ерудицією та мірою активності коло користувачів. Враховуючи це, ми прагнули спрямувати зусилля авторів статей енциклопедії (а це близько 300 осіб) на максимально глибоке і всебічне тлумачення найпопулярніших у політичному та науковому дискурсі понять.

Це видання готувалося на базі відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України, де було створено робочу групу. Велику попередню роботу провела редакційна колегія, члени якої опікувалися підготовкою словника та добором авторів. Підготовка енциклопедії тривала майже чотири роки і до неї були залучені не лише політологи, а й філософи, історики, правники, соціологи, психологи, демографи, мистецтвознавці та інші фахівці. Отже, це було доволі широке коло фахівців з різних установ та країн. Саме їхні зусилля, координовані в рамках загального задуму, дозволили реалізувати проект.

Якщо коротко визначити напрями, своєрідні «кластери», з яких склалося це видання, то до них слід віднести такі: методологія і теорія політичних досліджень; політичні мислителі, ідеї, течії; державні та адміністративні інститути, в яких формалізовані владні відносини; політично навантажені соціальні практики в різних країнах та політичні актори; національні та регіональні політичні дослідження. Вибудовуючи енциклопедію саме у такий спосіб, ми прагнули залучити читачів до осмислення того, що лежить в основі політичної динаміки. Як відомо, різні мислителі, вчені, інтелектуали по-різному позначають ці причини (впливи економічних факторів, циркуляція еліт, діяльність харизматичного лідера тощо). Сподіваємося, наше видання сприятиме реалістичному розумінню цих непростих чинників.

Значне місце ми відвели українській політичній думці, яка тривалий час або була під забороною, або була маргіналізована з огляду на певні (політико-ідеологічні) обставини. Тим часом вона являє собою цікавий, своєрідний і цінний предмет досліджень, який ще потребує пильної уваги не одного покоління дослідників і який ще потрібно належним чином вписати у контекст світової політичної думки. Енциклопедія готувалася відповідно до тих вимог, які висуваються і які є уставленими в публікаціях цього жанру. Хочемо нагадати і про те, що будь-яка енциклопедія є довідковим виданням, а відтак не може виступати в ролі замінника спеціальних досліджень (насамперед монографічних) з тієї чи іншої проблеми.

Враховуючи те, що енциклопедія апріорно являє собою компілятивний жанр, редколегія ти не менше вимагала від авторів уникати примітивного тлумачення цієї особливості (не перекладати аналогічних статей у форматі «один до одного» з видань російською, англійською та іншими мовами; не повторювати тексти, підготовлені для інших енциклопедій, пам’ятаючи про специфіку нашого видання тощо).

Особливо хочемо підкреслити, що цю енциклопедію можна вважати своєрідним запрошенням до професійних дискусій та подальших досліджень. Ми відкриті для сприйняття найкритичніших зауважень, щиро бажаючи разом з тим, щоб вони були спрямовані на оцінку того, що наявне в енциклопедії, а не обмежувалися лише вказівками на те, що в ній ще бажано мати. Хоча і друге не буде позбавлене цінності, оскільки ми плекаємо надії на продовження і розширення цього видавничого проекту.

Висловлюємо щиру подяку всім, хто сприяв появі цього видання. Особлива вдячність Голові Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олександру Курдіновичу і директору Парламентського видавництва Юрію Ганжурову, які оцінили значення цього видавничого проекту і зробили все можливе для його реалізації.

Небезпідставно вважається, що в основі політики лежить боротьба за оволодіння статусами і ресурсами. Сподіваємося, це видання додасть усім учасникам такої боротьби, всім, хто займається політикою, політичною наукою і хто ними просто цікавиться, насамперед інтелектуальних статусів та інтелектуальних ресурсів.