Сучасний політичний дискурс з проблеми багатополюсної реструктуризації сучасного світу

Сучасний політичний дискурс з проблеми багатополюсної реструктуризації сучасного світу

Сучасний політичний дискурс з проблеми багатополюсної реструктуризації сучасного світу : монографія / авторський колектив: З. Самчук, В. Левкулич, Ю. Шаповал, О. Чорний, В. Ковалевський; за заг. ред. З. Самчука. Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2022. 400 с.
ISBN 978-617-14-0095-5

Завантажити повну версію

У монографії досліджено суспільно-політичний феномен світопорядку як системне явище. Кризовий стан сучасних світопорядкових реалій проаналізовано крізь призму розлогого спектра причинно-наслідкових зв’язків: геополітичних, соціально-економічних, регіонально-блокових, цивілізаційних, соціокультурних, ресурсних, релігійно-конфесійних, демографічних, етичних. Осмислено альтернативи, загрози й виклики, які потребують першочергового реагування як на теоретико-концептуальному, так і праксеологічному рівнях функціонування сучасного суспільства.

Цільовою аудиторією монографії є науковці суспільно-політичного профілю, викладачі закладів вищої освіти, політики, управлінці, дослідники закономірностей глобальних трансформацій.

ЗМІСТ

 ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОГО СВІТОПОРЯДКУ СУЧАСНОСТІ ЯК ЗНАЧУЩИЙ КОНТЕКСТ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ УКРАЇНОЮ ПРІОРИТЕТІВ І ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ (Самчук Зореслав, Левкулич Василь, Чорний Олександр)

1.1. Дискурс політичного світопорядку в пошуках критеріального та теоретико-праксеологічного оптимуму

1.2. Неолібералізм і його «просто бізнес»: Superрower померла − хай живе Superрower

1.3. Криза глобального лідерства як наслідок самоусунення США

1.4. Претензії Росії та Китаю на статус Superрower: проблема відповідності бажань можливостям

1.5. Багатополюсна реструктуризація як глобальний мегатренд сучасності

1.6. Постблокові альтернативи сучасного світопорядку

1.7. Еволюція світопорядку як детермінативний фактор коригування пріоритетів політичного розвитку України та засобів їх досягнення

Джерела та література до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИКА ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕБІГ, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ (Шаповал Юрій)

2.1. Посткомуністичний синдром і декомунізація

2.2. Декомунізація після 2019 року: зміна акцентів

Джерела та література до розділу 2

РОЗДІЛ 3. МЕРЕЖЕВІ КОМУНІКАЦІЇ У БОРОТЬБІ ЗА ПОЛІТИЧНУ ВЛАДУ В БАГАТОПОЛЮСНОМУ СВІТІ (Ковалевський Владислав)

3.1. Категоріальне поле та методологічні засади дослідження політичних мереж

3.2. Мережеві форми й методи політичного управління, демократії та участі

3.3. Мережева ідентичність та виклики глобалізованого світу

Джерела та література до розділу 3

РОЗДІЛ 4. МОРАЛЬНІСТЬ ПОЛІТИКИ ЯК ЖЕРТВА І ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО ПРОГРЕСУ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (Чорний Олександр)

4.1. Морально-політична оцінка підсумків новітньої економічної історії України: низка провалів чи рух у напрямі побудови ефективної системи?

4.2. Головний міф і злочин української влади років державної незалежності

4.3. Повчальні палімпсести західної політичної етики і культури

4.4. Від кризи моральності до морального відродження нації

Джерела та література до розділу 4

ПІСЛЯМОВА (Самчук З. Ф.)

Відомості про авторів