Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу

Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу

Шайгородський Ю. Ж. Політика: взаємодія реальності і міфу : [монографія] / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. — К. : Знання України, 2009. — 400с
ISBN 978-966-316-258-4

У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти політики крізь призму взаємодії наукових і міфологічних її складових. Розкривається сутність політичного міфу, його роль у формуванні політичної свідомості і політичного буття. Аналізуються особливості сучасного розвитку України в контексті взаємовпливу реальної політики і міфу. Висвітлюються процеси конструювання політичних міфів. Увага акцентується на тому, що система символів, яка становить основу міфотворчості, має бути використана для здійснення позитивних суспільних змін.

Видання розраховане, в першу чергу, на науковців, які досліджують проблеми розвитку політичних процесів. Водночас книга може стати в нагоді аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться політикою, прагне оцінити актуальні події у цій сфері та спрогнозувати їх розвиток.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1.   МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ І ТЕХНОЛОГІЙ МАНІПУЛЯЦІЙ СВІДОМІСТЮ

1.1.   Джерельна база та методологічні підходи до дослідження політики як рушія суспільного розвитку
1.2.   Генеза поглядів на політику як суспільне явище: ключові моменти зміни парадигм пізнання
1.3.   Міфогенеза в системі політичної теорії
1.4.   Роль міфологічної свідомості у розумінні політики
1.5.   Конкретно-історичний підхід в аналізі технологій політичної маніпуляції

Розділ 2.   ПОСТРАДЯНСЬКА ПОЛІТИКА – ВЗАЄМОДІЯ ТВОРЧОСТІ І МІФОТВОРЧОСТІ

2.1.   Перехід від одномірного марксистсько-ленінського розуміння політики до плюралізму – зміна політичного мислення
2.2.   Політика перехідного періоду – об’єднання нових зразків політичного мислення і нових міфів
2.3.   Специфіка перехідного періоду в Україні крізь призму політичного аналізу реальної політики і міфів

Розділ 3.   УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИКА У СВІТЛІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО І ГЛОБАЛІСТСЬКОГО, НАУКОВОГО І МІФОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ

3.1.   Політична трансформація, модернізація і глобалізація: етапи становлення парадигм сучасної політичної думки
3.2.   Міфотворчість як процес формування політичної свідомості і буття в сучасній Україні
3.3.   Становлення глобалістського підходу до національної політики: протиріччя української моделі цивілізаційного розвитку

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ