Зорич Оксана Остапівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, кандидат політичних наук

Освіта і наукова діяльність

У 2008 році закінчила Національний університет «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «філософія», друга спеціальність – «політологія».

У 2012 році закінчила аспірантуру в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «теорія та історія політичної науки». У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Евристичний потенціал концепту гри в політологічному аналізі».

З 2013 року працює у відділі соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Публікації

 • Сучасні тенденції розвитку політичної науки // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2016. – №1.
 • Регіональний політичний режим у Полтаві та області: історичні передумови становлення та ключові актори (перша половина 1990-х рр.) // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2016. – №1.
 • Результати аналізу процесу формування політичних ідентичностей у міських громадах: місто Полтава // Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред. М. С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016.
 • Громадський досвід протидії антиукраїнській інформаційній війні // Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015.
 • Громадські організації й політичні партії як інструменти нівелювання ідентифікаційних суперечностей української нації // Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015.
 • Трансформації політичних ідентичностей полтавчан під час президентських виборчих кампаній 1991–2014 рр. // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2015. – №3.
 • Громадянська ідентичність у фокусі громадських організацій // Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014.
 • Динаміка електоральних преференцій міської громади Полтави у 1994–2002 роках // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2014. – №1. – С. 91–106.
 • Еріксон Ерік // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. – Львів: Новий Світ–2000, 2014.
 • Міська ідентичність крізь призму політики пам’яті (на прикладі міста Полтава) // Наукові записки ІПіЕНД. – К., 2013. – №6 (підсерія «Курасівські читання»).
 • Феномен ідентичності: конфлікт інтерпретацій // Наукові записки    ІПіЕНД. – К., 2013. – №5.
 • Концепт гри як теоретичний засіб аналізу політики // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 73 (№6).
 • Епістемологічні межі імплікації математичної теорії ігор для аналізу політики // Маґістеріум. Політичні студії. – К., 2012. – Вип. 46.
 • Ігровий досвід як фактор упорядкування соціальних практик. Теоретична версія Роже Каюа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Питання політології». – Харків, 2012. – № 1007. – Вип.20.
 • Теоретична еволюція концепту гри: досвід ХХ ст. // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 57 (№2).
 • Ігрові моделі політичних конфліктів: візія математичної теорії // Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2012», 18-19 квітня 2012 р.: матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. – Ч.9.
 • Проблема комунікативної симетрії в міжнародних відносинах: досвід 11 вересня // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції «Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти». – Львів, 2012.
 • Феномен політики в оптиці гри // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія. – Одеса, 2011.
 • Буття і гра у світі «пост-»: проблема сучасних трансформацій людської ідентичності // Матеріали всеукраїнської конференції «Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, економіка, культура». – К., 2011.
 • Дилема в’язня як арґумент латентної етичної пресупозиції в теорії ігор // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: матеріали Всеукраїнської наукової конфереції (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 р.): у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2011. – Ч.1.
 • Игра как прототип политики // Игровые практики культуры. Научные доклады и сообщения. – СПб., 2010.
 • Дискурс ігрової та соціальної взаємодії: історико-культурний та інтелектуальний контекст // Збірник матеріалів Третьої Міжнародної наукової конференції  для студентів, аспірантів, науковців. – Суми: СОІППО, 2010.
 • Ігрова природа соціального простору // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: матеріали IV науково-практичної конференції. – Луцьк, 2010.

Коло наукових інтересів

 • Сучасні політичні процеси в Україні.
 • Історія політичної думки.
 • Методологія гуманітарного пізнання.

Відзнаки

 • Стипендіат Президента України для молодих вчених (2013 – 2015 рр.).