Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності: аналітична доповідь

Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності: аналітична доповідь

Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності: аналітична доповідь [за ред. М. Михальченка]. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2012 – 120 с.
ISBN 978-966-02-6786-2

У аналітичній доповіді, підготовленій за результатами дослідження процесів адаптації України до переходу світ-системи від одно– до багатополюсності, здійснено аналіз теоретичних і практичних аспектів проблеми, пов’язаної з формулюванням нової структури світової системи. Окреслено загальні риси цієї структури, доведено, що її становлення є не результатом цілеспрямованої життєдіяльності, але й боротьби різних блоків, окремих держав. Це нерідко призводить до розгортання жорстокої конкурентної боротьби, загострення регіональних конфліктів. Автори дійшли висновку, що сучасний суспільний розвиток потребує не лише економічної і політичної модернізації, але й розробки нової національної стратегії, адаптованої до умов сучасної трансформації світ–системи, динаміки цивілізаційних змін, раціонального, послідовного, конструктивного, довгострокового і стійкого до можливої невизначеності чи зміни умов середовища плану конкретних дій, спрямованих на досягнення мети – розбудови незалежної, конкурентоздатної країни. Авторський колектив запропонував моделі і можливі шляхи розв’язання проблем, зокрема, через осмислення змін, що відбуваються, реалізацію конкретних заходів реагування на виклики сучасності.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Цивілізаційна визначеність України: сутність проблеми, перспективи теперішньої і майбутньої української цивілізації (Михальченко М. І.)

РОЗДІЛ ІІ. Вплив нової політичної моделі світобудови на геополітичній і геоекономічний статус України (Шайгородський Ю. Ж.)

РОЗДІЛ III. Трансформація образу «Європи» як базової філософської цінності на пострадянському простор (Шевченко О. К.)

РОЗДІЛ IV. Політико-комунікативні моделі одно – і багатополюсної світ – систем сучасності: українська практика (Ковалевський В. О.)

РОЗДІЛ V. Перехід до багатомовності нового типу як запорука модернізації мовного і гуманітарного простору та трансформації державно-політичної системи (Рудяков П. М., Яковлєва О. В.)

РОЗДІЛ VI. Трансформація політичної культури населення України під впливом змін у світ – системі під час переходу від одно – до багатополюсності (Мандебура-Нога О. С.)

РОЗДІЛ VII. Українське питання у політичній стратегії Росії в ХХ – ХХІ ст. (Горєлов М. Є.)

ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ