Яремчук В’ячеслав Дмитрович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

доктор політичних наук, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії

Народився 5 травня 1959 р. у м. Києві. У 1981 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Доктор політичних наук (2014 р.), кандидат історичних наук (1988 р.), доцент (2005 р.). Упродовж 1981–2006 рр. працював у Львівському державному університеті імені Івана Франка, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Київському інституті цивільної авіації, Київському національному університеті технологій та дизайну.

З 1992 р. розпочав роботу у відділі етноісторичних досліджень Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Приймав участь у низці науково-дослідних тем інституту: «Українська ідея», «Україна в політичних системах ХХ століття (історико-порівняльний аналіз)», «Революції і реформи в Україні: уроки досвіду для політико-державної стратегії», «Політичні ідентичності в сучасній Україні»,  «Політична наука в Україні»

В. Яремчук є автором понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій з проблем політології, історії, культурології, опублікованих в Україні, Російській Федерації та Білорусі.

Індивідуальна монографія:

Українська багатопартійність Наддніпрянської і Західної України: компаративний аналіз (1899–1918 рр.). – К., 2012.

Колективні монографії:

 • Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода ; автор передм. О. Рафальський ; відп. ред. і упоряд.  М. Кармазіна. – К. : Парлам. вид-во, 2016.
 • Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред. М. С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015.
 • Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2014.
 • Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / за ред. М. С. Кармазіної. – К., 2013.
 • Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій / В. Ф. Солдатенко (кер.) та ін. – К., 2009.
 • Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В. Ф. Солдатенко (керівник). – К., 2007.
 • Соборність України. Від зародження ідеї до першої спроби реалізації. – Кн.1. – К., 2000.

Коло наукових інтересів:

 • політичні партії та сучасні політичні процеси в Україні;
 • політичні ідентичності в сучасній Україні;
 • трансформація українського суспільства, українське питання в Російській та Австрійській імперіях (ХІХ – початок ХХ ст.);
 • вища освіта на українських землях (ХІХ – початок ХХ ст.).