Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах

Суспільні цінності населення України в теоретичних і практичних вимірах : монографія / Авт. кол.: М. І. Михальченко (кер.) та ін. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. - 336 с.
ISBN 978-966-02-6840-1

У монографії досліджується система політичних цінностей населення України, їх структура, регіональна специфіка. Розкриваються методологічні та теоретичні основи їх аналізу й корегування в ціннісно-розколотому українському суспільстві. Здійснені спроби політичного прогнозу деяких процесів трансформації ціннісних орієнтацій в умовах курсу на європейську інтеграцію. Книга розрахована на науковців, політиків, широке коло читачів.

Завантажити повну версію

Передмова (Михальченко М. І.)

Розділ І. Політичні цінності: методологія аналізу і пошук нових орієнтирів  (Михальченко М. І.)

Розділ ІІ. Цінності як детермінанти суспільних трансформацій (Шайгородський Ю. Ж.)

Розділ ІІІ. Трансформація суспільних цінностей у постсоціалістичну епоху (Шевченко О. К.)

Розділ IV. Цивілізаційна складова суспільних цінностей населення    України: ґенеза, модернізаційні можливості (Горєлов М. Є.)

Розділ V. Ціннісні фактори політичної організації та дезорганізації населення України (Кучеренко І. М.)

Розділ VІ. Політичні міфи сучасної України: позитиви і негативи (Шайгородський Ю. Ж.)

Розділ VІІ. Політичні комунікації в процесах формування сучасних суспільних цінностей українців (Ковалевський В. О.)

Розділ VІІІ. Категорія «знакова подія» як маркер суспільних цінностей населення України (на матеріалах друкованих та електронних ЗМІ за перший квартал 2011 року) (Мандебура-Нога О. С.)

Розділ IX. Пам’ять Другої світової війни в контексті суспільних цінностей в Україні і Європі (Гриневич В. А.)

Післямова (Михальченко М. І.)