Горбатюк Микола Володимирович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Старший науковий співробітник відділу соціально-політичної історії

Освіта і наукова діяльність:

1980 року народження. У 2005 р. закінчив історичний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. З 2005 по 2008 рр. навчався в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Громадсько-політична діяльність Андрія Ніковського (1885–1942 рр.). Від 2010 до 2015 рр. – заступник директора Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства. У 2015 р. отримав учене звання старшого наукового співробітника. З жовтня 2015 р. – науковий співробітник відділу соціально-політичної історії ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Викладацька діяльність:

У 2007-2011 р. працював на посаді старшого викладача кафедри правознавства Економіко-правового інституту Київського національного лінгвістичного університету (курс «Історія держави і права України»).

Публікації:

  1. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення влади на місцевому рівні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України 2016. – Вип. 81 (січень-лютий). – С. 23–54.
  2. Академічна наука: становлення і розвиток дослідницьких установ та напрямів досліджень. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (1991–2013) // Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода ; автор передм. О. Рафальський ; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. – К.: Парлам. вид-во, 2016. – С. 363–380.
  3. Політична наука в університеті: становлення кафедр, розвиток дослідницьких і навчальних програм, наукових контактів та видавничої діяльності (1991–2016). Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля // Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса ; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода ; автор передм. О. Рафальський ; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. – К.: Парлам. вид-во, 2016. – С. 552–562.
  4. Вплив нелегальних політичних акторів на політичну ситуацію у регіоні // Політичний процес в АР Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014). / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – С. 124–186.
  5. Політична залученість організацій громадянського суспільства» // Суспільні інтереси в Україні: груповий вимір, зміст, шляхи узгодження. Аналітична доповідь / за ред. О.М. Майбороди. – К. ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – С. 66-88.
  6. Діяльність архівних установ Донецької області в умовах російсько-української війни у 2014-2017 рр. // Шевченківька весна – 2017: історія; матеріали XV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. / Редкол.: І.К. Патриляк (голова), ас. І.Г. Адамська, Є.В. Шатілов. – К., 2017. – С. 168–172.

Коло наукових інтересів:

  • Сучасні політичні процеси в Україні.
  • Функціонування влади на місцевому рівні.
  • Політична історія України ХІХ–ХХІ ст.
  • Історична біографістика.