Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.1 Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка

Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.1 Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка

Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т.1 Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса – К.: Паралам. вид-во, 2016. – 656 с.
ISBN 978-966-922-060-8 (т.1)

Перше в Україні видання, в якому аналізується процес становлення та розвитку політичної науки в Україні упродовж 1991-2016 рр. Матеріали першого тому знайомлять з історією дисципліни, особливостями розвитку її предметного поля, проблемами, пов’язаними зі специфікою категоріального апарату, а також теоретико-методологічними підходами до досліджень політичного в західних країнах. Окремо звертається увага на процес накопичення знань про політику та політичне на вітчизняних теренах у період з часу утворення України-Русі як держави й до 1991 р. Проаналізовано процес інституціоналізації політичної науки в Україні з моменту унезалежнення наприкінці ХХ ст.  до сьогодення.

ЗМІСТ

Передмова. Олег Рафальський

Розділ І. ПОЛІТИКА ЯК НАУКА

1. Історія дисципліни. Марія Кармазіна

2. Предметне поле політичної науки в сучасний період. Антоніна Колодій

3. Теоретико-методологічні підходи в політичних дослідженнях. Наталія Ротар

4. Понятійно-категоріальний апарат. Марія Кармазіна

Розділ ІІ. ПОЛІТИЧНЕ ЗНАННЯ І ПОЛІТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ (Х століття – 1991 рік)

1. Політична думка на вітчизняних теренах у домодерну добу (Х – середина XVII століть). В’ячеслав Яремчук

2. Політичні ідеї та ідеали українців у період середини XVII – середини XIX століть. Тетяна Бевз

3. Політичні ідеї українських інтелектуалів середини XIX – початку XX століть. Тетяна Бевз

4. Політична проблематика у радянському суспільствознавстві (1922-1991). Микола Михальченко

5. Інтелектуально-політична українська альтернатива в роки побудови радянського комуносоціалізму. Станіслав Кульчицький

6. Спроби українських інтелектуалів вийти за межі радянського комуносоціалізму. Станіслав Кульчицький

7. Вклад представників української еміграції у розвиток політичного знання (1900-1991). Тетяна Бевз

8. Українське єврейство: політичні ідеї, орієнтири, настанови. Олег Козерод

9. Кримськотатарська політична думка: історична ретроспектива та сучасні реалії. Гаяна Юксель

Розділ ІІІ. ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ (1991-2016)

1. Академічна наука: становлення і розвиток дослідницьких установ та напрямів досліджень

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України. Олександр Майборода, Віталій Перевезій

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України. Ірина Кресіна

Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України (1991-2013). Микола Горбатюк

2. Політичні дослідження у Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України. Сергій Янішевський

3. Політична наука в університеті: становлення кафедр, розвиток дослідницьких і навчальних програм, наукових контактів та видавничої діяльності (1991-2016)

Деякі особливості інституціоналізації політичної науки у вищих навчальних закладах України: становлення кафедр та розвиток досліджень у галузі політичних наук. Марія Кармазіна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Віталій Кривошеїн

Донецький національний університет. Валентин Кокорький, Юрій Коваль

Запорізький національний університет. Максим Лепський, Євген Цокур

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Олександр Рибщун

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Петро Шляхтун, Ганна Малкіна

Львівський національний університет імені Івана Франка. Анатолій Романюк

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. Наталія Ніколаєнко

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Ольга Бабкіна

Національний університет «Києво-Могилянська академія». Маргарита Чабанна

Національний університет «Острозька академія». Юрій Мацієвський

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. Василь Попков, Олег Хорошилов

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Михайло Нагорняк

Рівненський державний гуманітарний університет. Максим Гон

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Валерій Бортніков

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. Микола Горбатюк

Ужгородський національний університет. Маріан Токар

Харківський національний університет імені. В.Н. Каразіна. Олександр Фісун

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Наталія Ротар

Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Микола Іванов

4. Громадські організації експертів і аналітиків у галузі політики: загальна характеристика. Марія Кармазіна

5. Асоціація політичних наук України та Українська академія політичних наук: роль у розвитку політичної науки в Україні. Микола Михальченко

6. Національна періодика з політичних наук: питання інституціоналізації (1991-2015). Юрій Ганжуров

Іменний покажчик