Михальченко Микола Іванович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Народився 15.02.1942 р., с. Косичі Суразького р-ну Брянської обл.

Український соціальний філософ, політолог, соціолог. Закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Доктор філософських наук (1987), професор (1988), Заслужений діяч науки і техніки України (2001), член-кореспондент НАН України (2003), (Нагороджений знаком “Відмінник освіти України” (2001). Нагороджений орденом “За заслуги” III ступеня (2002). З 1969 по 1990 рр. працював в Інституті філософії НАН України (молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, завідувач відділу). З 1990 р. – працівник Інституту соціології НАН України (завідувач відділу, головний науковий співробітник). З червня 2002 р. – головний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України. З січня 2000 р. – за сумісництвом завідувач відділу Інституту вищої освіти АПН України.

З грудня 1991 по липень 1994 рр. – радник, керівник служби з питань внутрішньої політики президента України. З квітня по жовтень 1992 р. – член колегії з питань гуманітарної політики Державної думи України. Автор (співавтор) понад 300 наукових праць, зокрема 13 монографій (5 індивідуальних і 8 у співавторстві) і підручника “Сучасна соціальна філософія” (у 2-х т., вид. 1994, 1996 рр., у співавторстві з В.П. Андрущенком), що видавався двічі. Науковий колектив, яким керував в 2001-2002 рр. випустив 6-томник “Соціальна робота” для ВНЗ Украши. Є одним з авторів та реалізаторів ідеї випуску 6-томника “Філософія політики” (2002-2004 рр.).

Коло наукових інтересів: філософія історії, філософія політики, філософія освіти, духовне і політичне життя суспільства, соціальні інститути та суспільні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства. У працях розглядаються: методологічні та світоглядні проблеми соціального пізнання; об’єктивні та суб’єктивні фактори історичного процесу; рушійні сили політичного і духовного життя суспільства; філософські та світоглядні процеси освіти, зокрема, вищої; генезис суспільних відносин і соціальних інститутів у різного типу цивілізаціях, регіонах, країнах; процес розвитку вищої освіти як системи підготовки кадрів. М.І. Михальченко є одним з засновників політологічного напряму досліджень у сучасній Україні, зокрема, у вирішенні надзавдання філософії політики – рефлективній реконструкції рушіїв політичного процесу, втілених у реальності, та передумов, потенцій, не втілених повністю у реальності, але які існують у ній як конструктивні та історичні закономірні резерви, що їх використовує суспільство у перехідні періоди. Він розробляє теорію ідеологій, концепція трансформацій і модернізацій суспільств перехідного характеру у світлі діалогу цивілізацій і культур. У дослідженні проблем українського суспільства і держави використовує соціокультурну методологію становлення і розвитку соціумів, які проходять декілька етапів переддержавного стану і державотворення, де економічні, політичні, освітянсько-наукові та духовні аспекти життя суспільства у різні періоди відіграють різні ролі. Це зумовлено специфікою розвитку матеріальної і духовної культури кожного суспільства. М.І.Михальченко розробив концепцію трансформації і модернізації України останньої чверті XX і початку XXI століття.

Основні наукові праці:

 • Михальченко Н. Украинская региональная цивилизация: прошлое, настоящее, будущее. Монография. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, 2013.
 • Михальченко Н., Андрущенко В. Украина разделенная в себе: от Леонидии к Виктории. Т.І. – К.: ИПиЭНИ имени И.Ф. Кураса НАН Украины, в 2 – томах 2012.
 • М. Михальченко, О. Михальченко, Є. Невмерижицький Корупція в Україні: політико-філософський аналіз: Монографія. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф.Кураса НАН України, 2010.
 • Михальченко М.І. Постколоніальний синдром на пострадянському просторі: порівняльний аналіз // Світогляд. – 2010. – № 5. – С. 50–53.
 • Коммунистическая идеология и деятельность масс. – К.: Наукова думка, 1976.;
 • Политическая идеология как форма общественного сознания. – К.: Наукова думка, 1981.;
 • Марксистская идеология /in natura/. – К: Наукова думка, 1991.; Беловежье. Л. Кравчук. Украйна 1991 – 1995. – К.: Український центр духовної культури, 1996. (у співавторстві с В.П.Андрущенко).;
 • Соціально-політична трансформація Украши: реальність, міфологеми, проблеми вибору. – К.: “Логос”, 1997. (у співавторстві з В.С.Журавським і В.В.Танчером).;
 • Політична еліта України: теорія і практика трансформації. – К.: “Логос”, 1999. (у співавторстві з В.С. Журавським і О.Ю.Кучеренко).;
 • Україна доби межичасся. – К.-Дрогобич: Відродження, 1998. (у співавторстві з З.Ф.Самчуком).;
 • Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? – К.: Інститут соціології НАН України, 2001.;
 • Український експеримент на терезах гуманізму. К.: Парламентське видавництво, 2001. (у співавторстві з Г.Дашутіним).;
 • Політичні еліти України: теоретико-модернізаційний аналіз. – Донецьк: “Донбас”, 2002. (в співавторстві з В.Гайдуком і Т.Кучеренко).;
 • Культура, ідеологія, особистість. Методолого-світоглядний аналіз. – К.: “Знання України”, 2002. (у співавторстві з Л.Губерським і В.П. Андрущенко).;
 • Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. – К.-Дрогобич, 2004.;
 • Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій. Видання у 2-х томах. – К: Генеза, 1993. (у співавторстві з В.П.Андрущенко). Друге видання в 1996 році.